Stäng

Cortus första biosyngas i Höganäs

Cortus Energy har producerat den första ultrarena syngasen från biomassa i industriell skala vid den nybyggda förgasningsanläggningen i Höganäs.

Cortus Energy (publ) har producerat den första syngasen vid anläggningen i Höganäs. Gasen är identisk med vad som tidigare producerats i pilotanläggningen i Köping, en ultraren syngas från biomassa som till fullo uppfyller leveransavtalet med Höganäs AB. Cortus försprång vad avser syngasens sammansättning, egenskaper och kvalité visar sig nu i en industriell skala. Denna första syngasproduktion är ett stort framsteg för Cortus. Uppskalningen av den patenterade processen respektive förgasningsreaktor och injektor motsvarar förväntningarna så här långt. Den ultrarena syngasen har producerats från char (träkol) som producerats vid vår pilotanläggning i Köping med biobränsle från Södra. Södra är leverantör av biobränsle i Höganäs.

CITAT Rolf/Håkan

“Att vi nu fått igång produktion av ultraren syngas från biomassa i industriell skala är inte bara ett stort steg för oss på Cortus utan även för möjligheterna att ersätta fossila produkter med förnybara i en mycket vidare skala”, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

”Att visa marknaden att vår teknik fungerar i större skala är en milstolpe för Cortus och därmed vinna våra kunders förtroende att gå vidare i sina beslutsprocesser att investera i en fossilfri framtid, säger Cortus VD Håkan Sigfridsson

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy AB, telefon 08-588 866 30.

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl. 08.55 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Cortus first biosyngas in Höganäs

Cortus Energy has produced the first ultra-pure synthetic gas on industrial scale from biomass at the newly built gasification plant in Höganäs.

Cortus Energy (publ) has produced the first syngas at the plant in Höganäs. The product is identical to what was previously produced in the pilot plant in Köping, an ultra-pure syngas from biomass  that fully meets the supply agreement with Höganäs AB. Cortus' lead in terms of the composition, properties and quality of the syngas is now shown on an industrial scale. This first syngas production is a major advance for Cortus. The scaling up of the patented process and the gasification reactor and injector meet expectations so far. The ultra-pure synthetic gas has been produced from char (charcoal) produced at our pilot plant in Köping from biofuel from Södra. Södra is a supplier of biofuel in Höganäs.

QUOTE Rolf/Håkan

"The fact that we  have now started production of ultra-pure synthetic gas from biomass on an industrial scale is not only a big step for us at Cortus, but also for the possibilities to replace fossil products with renewable products on a much wider scale," says Cortus founder Rolf Ljunggren.

"Showing the market that our technology works on a larger scale is a milestone for Cortus and thus gaining our customers' confidence to move forward in their decision-making processes to invest in a fossil-free future," says Cortus CEO Håkan Sigfridsson

Bilaga

Bilagor

cortus-forsta-biosyngas-i-hoganas.pdf