Stäng

Aktia Bank Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande  
2.3.2020 kl. 9.00

Aktia Bank Abp: Anmälan om ändring av ägarandel i enlighet med kapitel 9 paragraf 10 i värdepappersmarknadslagen

Aktia Bank Abp har i enlighet med kapitel 9 paragraf 5 i värdepappersmarknadslagen emottagit anmälan från RG Partners Oy enligt vilken RG Partners Oy:s andel av Aktia Bank Abp:s aktier och röster kommer att stiga över flaggningsgränserna på 5 % och 10 %.

RG Partners Oy har 1.3.2020 meddelat Aktia Bank Abp att bolaget 1.3.2020 undertecknat ett avtal enligt vilket Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. säljer 5 803 154 aktier i Aktia Bank Abp till RG Partners Oy. Förvärvet av aktierna är villkorat av att Europeiska centralbanken godkänner RG Partners Oy:s förvärv av mer än 10 % av aktierna i ett kreditinstitut i enlighet med 3 kap. 2 § i lagen om kreditinstitut samt av att Finansinspektionen ger vissa andra tillstånd till förvärvet.

RG Partners Oy har 1.3.2020 även avtalat med vissa andra säljare om att förvärva ytterligare 1 274 961 aktier i Aktia Bank Abp. Ifrågavarande förvärv verkställs uppskattningsvis senast 13.3.2020.

RG Partners Oy:s direkta och indirekta aktieägare är Rettig Group Oy Ab (30,0 %), Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. (25,0 %), Georg Ehrnrooth (12,5 %), Janne Larma (12,5 %), Carl-Gustav Ehrnrooth (10,0 %) samt Henrik Ehrnrooth (10,0 %).

Efter att transaktionen verkställts kommer RG Partners Oy att äga 7 078 115 aktier, vilket är 10,12 % av Aktia Bank Abp:s aktier och röster.

  % av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av %-andelarna Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds 10,12 - 10,12 69 917 133
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) - - - -

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
  Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7) Direkt (VPML 9:5) Indirekt (VPML 9:6 och 9:7)
FI4000058870 7 078 115 - 10,12 -
SUMMA A 7 078 115 - 10,12 -

B: Finansiella instrument enligt 9 kap. 6 a paragraf i VPML

Typ av finansiellt instrument Förfallodag Lösendag Leveranssätt (aktieleverans/kontantavräkning) Antal aktier och röster %-andel av aktier och röster
  - - - - -
SUMMA B - - - - -

AKTIA BANK ABP

Mera information:
Mia Bengts, koncernjurist,
tfn 010 247 6348
Lotta Borgström, direktör för investerarrelationer och kommunikation,
tfn 010 247 6838, lotta.borgstrom@aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
Finansinspektionen
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 750 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundmedel (AuM) uppgick 31.12.2019 till 9,9 miljarder euro och balansomslutningen till 9,7 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.