Stängning

Cortus Energy har uppnått MILSTOLPE 2 (3) i Höganäs. Anläggningen är nu tekniskt färdigställd.

Cortus Energy (”Cortus”) har glädjen att meddela att vår första kommersiella WoodRoll®-anläggning (6 MW) i Höganäs nu är tekniskt färdigställd, inklusive tredjepartsintyg och instruktionsmanualer. All utcheckning av komponenter är avslutad och styrsystemet är nu fullt implementerat och kvalitetssäkrat.

Eldning och varmtester (upp till 1 100°C) med naturgas är genomförd och efter godkännande av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) är Milstolpe 2 (3) uppnådd.  Därmed kan Cortus fakturera Höganäs Sweden AB 1,25 MSEK.

Det är en stor glädje att vi nu har en anläggning som är klar för drift. Samtidigt är jag både rörd och lättad av vad vi har åstadkommit så här långt som ger både hopp och förväntan inför 2020”, säger Cortus grundare Rolf Ljunggren.

Nu fortsätter utprovningen med fullt fokus mot Milstolpe 3 (3) som innebär leverans av förnyelsebar syngas av godkänd kvalitet utan avbrott i 168 timmar (7 dagar). Målet är att Milstolpe 3 (3) ska uppnås i slutet av första kvartalet 2020, då ytterligare 1,25 MSEK kan faktureras. Därefter startar demonstrationsfasen och följs av leverans av förnyelsebar syngas till Höganäs vilket förväntas startas under andra halvåret 2020.

 
Cortus Energy has reached MILESTONE 2 (3) in Höganäs. The plant is now technically completed and ready for hot operation.

Cortus has the pleasure to announce that our first commercial WoodRoll® plant (6 MW) in Höganäs is technically completed, including third-party certificates, instruction manuals and check-out of all components. The control system is now fully implemented and quality assured.
Firing and hot tests (up to 1 100°C) with Natural gas has been completed and, with the approval of the Swedish Civil Contingencies Agency (MSB), MILESTONE 2 (3) has been achieved.  Cortus will accordingly invoice Höganäs Sweden AB SEK 1.25 million.

It is a great pleasure that we now have a plant ready for hot operation. At the same time, I am both moved and relieved by what we have achieved so far that gives both hope and new expectations for 2020”, says Cortus Founder Rolf Ljunggren.
Now the test program continues with full focus on MILESTONE 3 (3), which means delivery of renewable syngas at agreed quality without interruption for 168 hours (7 days). The goal is to reach MILESTONE 3 (3) at the end of the first quarter of 2020, when an additional SEK 1.25 million will be invoiced. Demonstration will follow and the delivery of renewable syngas to Höganäs is expected to begin in the second half of 2020.

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 december 2019 kl. 14.10 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energy har idag två WoodRoll® anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs under konstruktion med planerad uppstart 2020.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, tel: 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser.

Bilaga

Bilagor

milstone-2.pdf