Stängning

Cortus Energy startar idrifttagning av anläggningen i Höganäs och fakturerar 1,25 MSEK för godkänd installation

Höganäs AB har vid slutbesiktning av anläggningen godkänt färdigställandet av montagearbetet i enlighet med avtal (milstolpe 1/3). 

Cortus har erhållit tillstånd från KIWA (tredjepartsgranskare) att starta tester med naturgas.

Anläggningen är klar för idrifttagning och kalltester är påbörjade. Dessa kommer att följas av ett intensivt program med varmtester, där anläggningens prestanda och olika bränslen ska utvärderas samt ytterligare fakturering om 1,25 MSEK verkställas. (milstolpe 2/3).

För mer information, kontakta:

Håkan Sigfridsson, VD Cortus Energy (publ), telefon 08-588 866 30,

www.cortusenergy.com

Denna information är sådan information som Cortus Energy AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 4 mars 2019 kl. 12.00 CET.

Om Cortus Energy

Cortus Energy (Publ) utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-tekniken vilken förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-tekniken kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transporttillämpningar. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket innebär att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestanda. Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North.

Mangold Fondkommission AB, telefon 08-503 015 50, är bolagets Certified Adviser,  ca@mangold.se

Bilaga

Bilagor

pm-kiwa.pdf