Sulje

DIGITALIST GROUP -KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.9.2018

Digitalist Group Oyj          Pörssitiedote          24.10.2018 klo 9:00

DIGITALIST 2018 – PÄIVITETTY STRATEGIA JA KANSAINVÄLISTÄ KASVUA

YHTEENVETO

Heinäkuu – syyskuu 2018 (vuoden 2017 vertailuluvut suluissa):

Katsauskausi tammikuu - syyskuu 2018 (vuoden 2017 vertailuluvut suluissa):

Tulevaisuuden näkymät

Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan noin 30% ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Edelleen vuonna 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2018.

Toimitusjohtajan katsaus

Päivitetty strategia ja kansainvälistä kasvua
Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön kansainvälinen kasvu jatkui. Digitalist Group päivitti strategiansa kasvun kiihdyttämiseksi sekä vastamaan paremmin asiakastarpeisiin asemoimalla yhtiön entistä vahvemmin asiakaskokemusten kehittäjäksi. Yhtiö uskoo strategiansa avulla kansainvälisen kasvun jatkuvan.

Digitalist Group haluaa hyödyntää kasvavia markkinoita asemoimalla itsensä parempien asiakaskokemusten kehittäjäksi (The Customer Experience (CX) Innovation Company) ja kasvaa halutuksi kokonaisratkaisujen toimittajaksi, From Ideas to Life – visionsa mukaisesti. Digitalist Group haluaa luoda asiakkailleen samanaikaisesti tehokkuutta, kestäviä ratkaisuja ja arvoa yhdistämällä digitaalisen ja fyysisen maailman ratkaisut yhdeksi asiakaskokemukseksi.

Kolmannella vuosineljänneksellä Digitalist Group päätti perustaa uuden CRM –järjestelmien hyödyntämistä tukevan konsultointiyksikön ja lanseerasi yhteistyössä Lontoolaisen City Cruisesin kanssa alustatalouden ajattelumalleja tukevan pilvipohjaisen lippujärjestelmän Ticknovaten.

Kansainvälistä Kasvua
Erityisen vahvaa kasvu on kuluneena vuonna ollut yrityksen Pohjois-Amerikan toiminnoissa. Digitalist Groupin tavoitteena on yhdistää tutkimus-, muotoilu-, ja teknologiaosaaminen uusien kokemusten rakentamiseksi ja auttaa asiakkaita hyödyntämään CRM –järjestelmiä entistä paremmin.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiö jatkoi aiemmin ostetun Grow -konsernin integroimista osaksi liiketoimintaansa ja kansainvälistyi entisestään. Kolmannen vuosineljänneksen aikana yhtiön liikevaihto kasvoi 29% vertailukauteen nähden ja Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus kasvoi 71 %:iin koko liikevaihdosta. Yhtiö on tehnyt kuluvan vuoden aikana merkittäviä muutoksia selkiyttääkseen liiketoimintaansa Suomessa. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä yhtiö sulki konttorinsa Kemissä ja Jyväskylässä.

Kasvu jatkuu
Yhtiö uskoo kasvavansa kaikilla markkinoilla keskittymällä muotoilu-, markkinointi- ja teknologiaosaamisen yhdistämiseen. Yhtiö on erityisen vahva teknologiateollisuuden sekä liikkumiseen ja matkailuun liittyvien ratkaisujen kehittäjänä. Digitalist Group palvelee eri toimialojen parhaita yrityksiä ja pyrkii syventämään asemaansa ratkaisutoimittajana.

/Toimitusjohtaja Ville Tolvanen

SEGMENTTIRAPORTOINTI

Digitalist Group raportoi liiketoimintansa yhdessä segmentissä.

LIIKEVAIHTO

Kolmannella vuosineljänneksellä konsernin liikevaihto oli 5,8 milj. euroa (4,5 milj. euroa), mikä on 28,7% enemmän kuin edellisvuonna.

Konsernin liikevaihto katsauskaudella oli 17,3 milj.euroa (13,4 milj. euroa), mikä oli 28,8% enemmän kuin edellisvuonna. Liikevaihdon kasvu johtui kansainvälisen liiketoiminnan laajentumisesta. Suomen ulkopuolisen liikevaihdon osuus muodosti katsauskaudella jo yli puolet liikevaihdosta, ollen 59% (18%).

TULOS

Kolmannella vuosineljänneksellä käyttökate (EBITDA) oli -0,8 milj. euroa (-1,1 milj. euroa), liiketulos oli -1,2 milj. euroa (-1,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -1,4 milj. euroa (-2,0 milj. euroa). Kolmannen vuosineljänneksen nettotulos oli -1,3 milj. euroa (-2,0 milj. euroa), tulos per osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,00 euroa (-0,01 euroa).

Katsauskaudella käyttökate (EBITDA) oli -4,0 milj. euroa (-2,8 milj. euroa), liiketulos -5,2 milj. euroa (-3,4 milj. euroa) ja tulos ennen veroja -5,5 milj. euroa (-5,3 milj. euroa). Katsauskauden käyttökatteeseen (EBITDA) vaikuttivat ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tapahtuneet merkittävien asiakasprojektien aloitusten viivästymiset, tehostamisesta johtuneet kustannukset sekä yrityksen kasvustrategiaan liittyvät kustannukset. Katsauskauden nettotulos oli -5,3 milj. euroa (-5,1 milj. euroa), tulos per osake oli -0,01 euroa (-0,01 euroa) ja liiketoiminnan rahavirta/osake oli -0,01 euroa (-0,02 euroa). Katsauskauden tulos sisältää yhteensä 0,5 milj. euroa (0,4 milj. euroa), yrityskauppoihin liittyviä kuluja.

PÄÄOMAN TUOTTO

Konsernin oma pääoma oli 8,5 (-0,8) milj. euroa. Oman pääoman tuotto (ROE) oli negatiivinen. Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) oli -28,8 (-27,7) prosenttia.

INVESTOINNIT

Katsauskaudella investoinnit olivat 7,3 milj. euroa (6,8 milj. euroa). Pääasiassa investoinnit olivat yrityskauppoihin liittyviä. Katsauskauden taseeseen aktivoidut tuotekehitysmenot olivat yhteensä 0,3 milj.euroa (0,0).

TASE JA RAHOITUS

Taseen loppusumma kasvoi johtuen vuonna 2017 ja 2018 tehdyistä yrityskaupoista ja oli 31,6 milj. euroa (24,4 milj. euroa). Oma pääoma oli 8,5 milj. euroa (-0,8 milj. euroa). Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta oli 27,0% (-3,1%). Konsernin likvidit varat olivat katsauskauden lopussa 0,7 milj. euroa (0,9 milj. euroa).

Yhtiön oman pääoman positiiviseen muutokseen katsauskaudella vaikuttivat toteutettuihin yrityskauppoihin liittyvät osakeannit ja pääomistajan kanssa tehdyt rahoitusjärjestelyt yhteensä 4,3 milj. euroa.

Konsernin taseessa oli katsauskauden lopussa 6,7 milj. euroa (2,8 milj. euroa) rahoituslaitoslainoja sisältäen käytössä olevat pankkitililimiitit. Osassa rahoituslainasopimuksia on yhtiön omavaraisuutta koskevia kovenanttiehtoja, jotka on tarkasteltu 30.9.2018. Tämän lisäksi yhtiöllä on lainoja pääomiistajaltaan. Korolliset velat 30.9.2018 olivat 15,5 milj. euroa (17,1 milj. euroa), josta lähipiiriyhtiölainoja on 8,6 milj. euroa (14,2 milj. euroa). Lähipiiriyhtiöiden kanssa katsauskauden aikana solmitut lainasopimukset ovat katsauksen kohdassa: Lähipiiritapahtumat.

Katsauskaudella tehtyjen rahoitusjärjestelyjen seurauksena yhtiön rahoitusasema on vahvistunut.

RAHAVIRTA

Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella -5,9 milj. euroa (-6,2 milj. euroa), muutosta 4,3%. Negatiivinen liiketoiminnan kassavirta johtuu katsauskauden liiketoiminnan tuloksen tappiollisuudesta. 

Myyntisaamisten kiertoajan lyhentämiseksi konserni myy osan suomalaisista myyntisaatavistaan. Katsauskaudella myytiin myyntisaamisia 5,2 milj. euroa (4,1 milj. euroa).

LIIKEARVOT


Konsernin taseessa oli 30.9.2018 liikearvoa 18,0 milj. euroa (12,6 milj. euroa). 

Liikearvon testauksessa on käytetty seuraavia parametreja:
- Tarkastelujakson pituus 4 vuotta
- WACC diskonttokorko 9 prosenttia
- Kasvuolettama (”terminal value”) 1 prosentti.

Liikearvon testauksessa 30.9.2018 ei todettu liikearvon alaskirjaustarvetta. Testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 29,6 milj. eurolla.

Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 52,9 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 15,5 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 40,4 milj. euroa summa 30.9.2018.

HENKILÖSTÖ

Henkilöstön määrä oli katsauskaudella aikana keskimäärin  253 (191) ja kauden lopussa 266
(232). Katsauskauden lopussa konsernin henkilöstöstä 121 henkeä (151) oli työsuhteessa Suomen yhtiöissä ja 145 henkeä (81) konsernin ulkomaisissa yhtiöissä. Katsauskauden aikana henkilöstön määrä kasvoi 26 henkilöllä.

OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA

Vaihto ja kurssi

Katsauskaudella yhtiön osakkeen ylin kurssi oli 0,10 euroa (0,16 euroa), alin 0,06 euroa
(0,10 euroa) ja päätöskurssi 28.9.2018 oli 0,06 euroa (0,11 euroa). Katsauskauden
keskikurssi oli 0,07 (0,12 euroa). Osakkeita vaihdettiin katsauskauden aikana 11 771 460
kappaletta (32 258 559 kappaletta), mikä vastaa 1,81 % (7,91 %) osakkeiden
lukumäärästä katsauskauden lopussa. Osakekannan markkina-arvo katsauskauden
päätöskurssilla 28.9.2018 oli 40 363 410 (42 845 208 euroa).

Osakepääoma

Yhtiön rekisteröity osakepääoma oli katsauskauden alussa 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 553 824 346 kappaletta. Kauden lopussa osakepääoma oli 585 394,16 euroa ja osakkeiden lukumäärä 651 022 746.

Optio-ohjelmat 2011, 2014 ja 2016

Digitalist Group Oyj:llä on kolme optio-ohjelmaa: 2011, 2014 ja 2016-ohjelmat, joilla yhteensä merkittävien osakkeiden enimmäismäärä on 42 018 526 yhtiön uutta osaketta. Kuvaukset optio-ohjelmista on luettavissa yhtiön verkkosivuilta https://digitalist.global.

Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajien lukumäärä 28.9.2018 oli 3 970 (3 943). Yksityishenkilöt omistivat 8,53 % (12,62 %), yhteisöt 91,46 (86,91%) ja ulkomaalaiset 0,01 % (0,47 %) sekä hallintarekisterissä 4,74 % olevat (7,64 %) osakkeista.
Yhtiön lähipiiriin kuuluva Tremoko Oy Ab:n omistusosuus on 72,13 %. Omistusosuus on optioiden avulla nostettavissa 72,2 %:iin.

Lähipiiritapahtumat

30.1.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta 0,2 miljoonasta eurosta 1 miljoonaan euroon. Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus (tiedotettu 22.12.2017). Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.

21.2.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut sen pääomistajan Tremoko Oy Ab:n kanssa 18.8.2016
tiedotetun vieraan pääoman ehtoisen lisärahoituksen korottamisesta 2,5 miljoonasta eurosta 3,0 miljoonaan euroon. Lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.2019.

25.4.2018 Digitalist Group Oyj on hyväksynyt sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n sitovan tarjouksen enintään 1,0 miljoonan euron suuruisesta vieraan pääoman ehtoisesta rahoitusjärjestelystä. Rahoitusjärjestely mahdollistaa Digitalist Groupille lisärahoitusta tarvittaessa 1,0 miljoonaa euroa enemmän aiempaan verrattuna. Rahoitusjärjestelyn mukainen lisärahoitus erääntyy maksettavaksi viimeistään 31.12.2019.

Osana Rahoitusjärjestelyä Digitalist Group on lisäksi sopinut sen pääomistaja Tremoko Oy Ab:n kanssa siltä aiemmin nostetun yhteensä 4,6 miljoonan euron rahoituslimiitin eräpäivän 31.1.2019 siirtämisestä siten, että ko. rahoituslimiitti erääntyy viimeistään 31.12.2019.

Rahoitusjärjestelyn yhteydessä Digitalist Group on samalla sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa 2,0 miljoonan euron suuruisen velkakirjalainan nostamisesta, jolla korvataan aiempi samansuuruinen rahoituslimiitti. Velkakirjalaina erääntyy maksettavaksi yhtä suurina erinä kolmen kuukauden välein alkaen 30.4.2020. Lainan viimeinen maksupäivä on 30.4.2023.

25.5.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta kahdella miljoonalla eurolla yhteensä kolmeen miljoonaan euroon.
Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.

31.5.2018 yhtiö toteutti suunnatun osakeannin Tremoko Oy Ab:lle osana Grow konsernin yrityskauppaa.

Järjestelyn täytäntöönpanon edellytyksen täyttämiseksi Yhtiön hallitus päätti laskea liikkeelle varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla yhteensä enintään 22.222.222 uutta Yhtiön osaketta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi. Osakkeen merkintähinta Suunnatussa Osakeannissa oli 0,09 euroa osakkeelta.

Suunnatussa Osakeannissa annettavat osakkeet annettiin Yhtiön liiketoiminnan kehittämiseksi ja yrityskaupan toteuttamiseksi, joten Suunnatulle Osakeannille ja osakkeenomistajien etuoikeudesta poikkeamiselle on olemassa osakeyhtiölain mukainen painava taloudellinen syy.

Tremoko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä osakkeet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 1,6 miljoonan euron arvosta ja maksaa loppuosan merkintähinnasta 399.999,98 euroa rahalla.

Vaihtovelkakirjalaina Tremoko Oy Ab:lle
Yhtiön hallitus päätti varsinaisen yhtiökokouksen 17.4.2018 antaman valtuutuksen nojalla Yhtiön osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnata vaihdettava laina sekä siihen liitetyt osakeyhtiölain 10 luvun 1 pykälän 2 momentin mukaiset erityiset oikeudet Tremoko Oy Ab:n merkittäväksi Lainaa koskevien sopimuksen ehtojen mukaisesti. Lainan pääoma on 8.671.932,36 euroa. Tremoko Oy Ab tai Erityisten Oikeuksien kulloinenkin haltija on oikeutettu merkitsemään Yhtiön uusia osakkeita enintään 150.000.000 kappaletta Ehdoissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Tremoko Oy Ab on merkinnyt Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet täysimääräisesti Ehtojen mukaisesti ja Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tremoko Oy Ab:n merkinnän.

Vaihto-oikeuden perusteella annettavien osakkeiden määrä määritellään jakamalla Velkakirjan pääomamäärä vaihtokurssilla. Osakkeen Vaihtokurssi (jolla tarkoitetaan osakeyhtiölain mukaista osakkeen osakekohtaista merkintähintaa) vastaa kuuden (6) kuukauden aikana ennen Lainan Ehtojen kohdassa 13. määritellyn Vaihtoilmoituksen tekemistä toteutunutta yhtiön osakkeen kaupankäynnillä painotettua keskikurssia Nasdaq Oy:n Helsingin Pörssissä vähennettynä 10 prosentilla kuitenkin niin, että kukin Velkakirja voidaan vaihtaa enintään kymmeneen miljoonaan (10.000.000) uuteen Yhtiön osakkeeseen. Osakkeen Vaihtokurssia tarkistetaan Lainan Ehtojen mukaisesti.

Lainan ja Erityisten Oikeuksien ehtojen muut pääkohdat ovat seuraavat:

Tremoko Oy Ab on maksanut merkitsemänsä Lainan ja siihen liitetyt Erityiset Oikeudet kuittaamalla Yhtiöltä olevia saataviaan 8.671.932,36 euron arvosta.

26.9.2018 Digitalist Group Oyj on sopinut Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeen kanssa rahoituslimiitin nostamisesta miljoonalla eurolla yhteensä neljään miljoonaan euroon.
Rahoituslimiitin vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta muun muassa Nordea Pankki AB (publ), Suomen sivuliikkeelle antama omavelkainen takaus. Digitalist Group on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa Yhtiö on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota. Turret Oy Ab ja Holdix Oy Ab ovat Digitalist Groupin pääomistaja Tremoko Oy Ab:n omistajat.

MUITA KOLMANNEN VUOSINELJÄNNEKSEN TAPAHTUMIA

Finanssivalvonta on 5.7.2018 hyväksynyt Digitalist Group Oyj:n arvopaperimarkkinalain mukaisen rekisteröintiasiakirjan sekä 31.5.2018 ja 20.6.2018 julkistamiin suunnattuihin osakeanteihin liittyvän arvopaperiliitteen. Rekisteröintiasiakirja sisältää tietoja Yhtiöstä sekä sen liiketoiminnasta ja taloudellisesta asemasta. Rekisteröintiasiakirja on voimassa 12 kuukautta sen hyväksymisestä.

Johtoryhmän kokoonpano on 1.9.2018 alkaen seuraava:

Ville Tolvanen, Managing Partner / Chief Executive Officer
Magnus Leijonborg, Managing Partner / Chief Technology Officer
Mikko Mattinen, Managing Partner / Chief Client Officer (aloittaa 01.10.2018)
Esa Nettamo, Managing Partner / Chief Experience Officer
Hans Parvikoski, Managing Partner / Chief Financial Officer
Johan Almqvist, Managing Partner
Tony Grubb, Managing Partner
Pertti Hannelin, Managing Partner
Teppo Kuisma, Managing Partner
Mikko Sjöblom, Managing Partner
Ville Österlund, Managing Partner
Hanna Korhonen, Group Director, People and Competences

Mikko Mattinen on nimitetty Digitalist Groupin Chief Client Officeriksi alkaen 01.10.2018.

28.9.2018 Hallitus hyväksyi uuden strategian kasvun kiihdyttämiseksi.
       Digitalist Groupille perustetaan uusi teknologiaratkaisu- ja CRM –konsultointiin keskittyvä yksikkö.
Digitalist Group Oyj muutti aiemmin antamaansa ohjeistusta tulevaisuuden näkymistä:
Liikevaihdon kasvun odotetaan olevan noin 30% ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna. Edelleen vuonna 2019 liikevaihdon ja liiketuloksen odotetaan kehittyvän positiivisesti verrattuna vuoteen 2018.

Yhtiön aiempi ohjeistus oli:
Liikevaihdon kasvun odotetaan jatkuvan ja liiketuloksen parantuvan vuonna 2018 edellisvuoteen verrattuna.

Yhtiön uusi ohjeistus perustuu päivitetyn strategian ja uusien tuotteiden sekä osaamisalueiden mukanaan tuomista kasvun mahdollisuuksista. Yhtiö lanseeraa uuden matkailualan lippujärjestelmän yhteistyössä Lontoolaisen City Cruisesin kanssa ja perustaa uuden osaamisalueen CRM-tuotteiden parempaan hyödyntämiseen yhteistyössä Salesforcen kanssa.

Katsauskauden pörssitiedotteet ovat luettavissa yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.digitalist.global/investors/releases.

RAPORTOINTIKAUDEN JÄLKEISET TAPAHTUMAT

Ei merkittäviä tapahtumia.

RISKIENHALLINTA JA LÄHIAJAN EPÄVARMUUSTEKIJÖITÄ

Digitalist Group Oyj:n riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa yhtiön toimintojen häiriötön jatkuvuus ja kehittyminen sekä tukea yhtiön asettamien liiketoiminnallisten tavoitteiden toteutumista ja yhtiön arvon kasvattamista. Riskienhallinnan organisoinnista, prosessista sekä tunnistetuista riskeistä on tarkempia tietoja yhtiön verkkosivuilla https://digitalist.global.

Yhtiön tulos on viime aikoina ollut tappiollista tehdyistä tehostamistoimista huolimatta. Tappiollisella tuloksella on välitön vaikutus yhtiön käyttöpääoman riittävyyteen. Riskiä hallitaan ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

Avainasiakkuuksissa tapahtuvilla muutoksilla voi olla haitallinen vaikutus Digitalist Group:n toimintaan, tuloksentekokykyyn ja taloudelliseen asemaan. Mikäli jokin suurimmista asiakkaista siirtäisi ostonsa Digitalist Group:lta sen kilpailijoille tai muuttaisi voimakkaasti toimintamalliaan, mahdollisuudet korvaavan asiakasvolyymin löytymiseen lyhyellä ajanjaksolla olisivat rajoitettuja.

Konsernin liiketoiminta koostuu pääosin yksittäisistä asiakassopimuksista, jotka ovat usein verrattain lyhytkestoisia. Uusien projektien aloitusajankohtien ja laajuuden ennustaminen on aika ajoin haastavaa samalla, kun kulurakenne suurelta osin on luonteeltaan kiinteä. Edellä mainitut seikat voivat aiheuttaa ennakoimatonta vaihtelua liikevaihdossa ja sen kautta kannattavuudessa.

Osan konsernin liiketoiminnasta muodostavat kiinteähintaiset projektitoimitukset. Kiinteähintaisiin projektitoimituksiin liittyy ajallinen ja sisällöllinen riski. Tätä riskiä pyritään hallitsemaan sopimus- ja projektijohtamisen välinein.

Konsernin liikevaihdosta osa laskutetaan muuna kuin euroina. Valuuttakurssien muutoksiin liittyvää riskiä hallitaan eri toimenpitein, mm. nettopositioimalla ja valuuttasuojaussopimuksin. Vuosien 2018 ja 2017 katsauskausilla ei ollut suojaussopimuksia.

Konsernilla on tytäryhtiö Englannissa. Brexitin vaikutusta tytäryhtiön liiketoimintaan on arvioitu, ja vaikutuksen on arvioitu olevan vähäinen.

Konsernilla on taseessaan merkittävä määrä liikearvoa, johon kohdistuu alaskirjausriski siinä tapauksessa, että konsernin kassavirran tulevaisuuden tuotto-odotukset laskevat joko sisäisten tai ulkoisten tekijöiden takia. Liikearvo testataan vuosineljänneksittäin ja myös muulloin, jos tarvetta ilmenee.

Osaan konsernin pankkilainoista (0,1 milj. eur) liittyy kovenantteja, joiden rikkoutuminen saattaa aiheuttaa joko yhtiön rahoituskulujen nousun tai vaatimuksen vieraan pääoman ehtoisten pankkilainojen joko osittaiseen tai kokonaiseen nopeaan takaisinmaksuun. Suurimmat riskit kovenanttien rikkoutumiseen liittyvät markkinatilanteesta johtuvasta käyttökatteen heilahtelusta tai mahdollisesta tarpeesta yhtiön käyttöpääoman lisäämiseen vieraan pääoman ehtoisella rahoituksella. Riskiä hallitaan neuvotteluilla sekä ylläpitämällä valmiutta erilaisiin rahoitusratkaisuihin.

PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEISTA JA STRATEGIASTA

Digitalist Group tavoittelee pitkällä aikavälillä vähintään 10 prosentin liikevoittotasoa. Pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseksi Digitalist Group pyrkii kasvamaan kansainvälisesti ja kannattavasti muotoilemalla uutta ajattelua, palveluita ja teknologiaratkaisuja digitalisoituville toimialoille. Näitä toimialoja ovat teknologiateollisuus, energiateollisuus, liikenne ja logistiikka sekä kuluttajapalvelut yksityisellä ja julkisella sektorilla. Digitalist Group keskittyy strategiassaan palvelu- ja ratkaisuliiketoimintansa syventämiseen, sekä käyttäjä- ja käyttötutkimuksen, brandingin, designin ja teknologian saumattomaan yhdistämiseen.
SEURAAVA KATSAUS

Tilinpäätöstiedote vuodelta 2018 julkaistaan torstaina 28.2.2019.

DIGITALIST GROUP OYJ
Hallitus

Lisätietoja antaa:

Digitalist Group Oyj
- Toimitusjohtaja Ville Tolvanen, puh. 050 3100642, ville.tolvanen@digitalistgroup.com
- Talousjohtaja Hans Parvikoski, puh. 040 5866154, hans.parvikoski@digitalistgroup.com

Jakelu:
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

DIGITALIST GROUP -KONSERNI

OSAVUOSI KATSAUSLYHENNELMÄ JA LIITETIEDOT 1.1.-30.9.2018


KONSERNIN LYHENNETTY TULOSLASKELMA, 1000 EUR

 1.7.-30.9.181.7.-30.9.17Muutos %1.1.-30.9.181.1.-30.9.17Muutos %1.1.-31.12.17
Liikevaihto5 8034 510  28,7 17 27613 41228,820 000
Liiketoiminnan kulut-7 014-5 872-19,4-22 428-16 801-33,5-24 899
LIIKETULOS-1 211-1 36211,1-5 152-3 389-52,0-4 899
Rahoitustuotot ja -kulut-203-62367,5-318-1 88983,2-2 274
Tulos ennen veroja-1 414 -1 98628,8-5 470-5 278-3,6-7 173
Tuloverot64-18460,1174219-20,7231
TILIKAUDEN TULOS-1 350-2 00432,6-5 296-5 059 -4,7-6 942
Jakautuminen:       
Emoyhtiön omistajille-1 350-2 00432,6-5 296-5 059-4,7-6 942
Määräysvallattomille omistajille0000000
Osakekohtainen tulos:       
Laimentamaton, euroa-0,00-0,01 -0,01-0,01 -0,02
Laimennettu, euroa-0,00-0,01 -0,01-0,01 -0,02

LAAJA TULOSLASKELMA, 1000 EUR

 1.7.-30.9.181.7.-30.9.17Muutos %1.1.-30.9.181.1.-30.9.17Muutos %1.1.-31.12.17
Tilikauden tulos-1 350-2 00432,6-5 296-5 059-4,7-6 942
Muut laajan tuloslaskelman erät       
Muuntoeron muutos1075982,3-401462-186,8477
TILIKAUDEN LAAJA TULOS-1 242-1 94536,1-5 697-4 596 -23,9-6 465

KONSERNIN LYHENNETTY TASE, 1000 EUR

VARAT30.9.201830.9.201731.12.2017
PITKÄAIKAISET VARAT   
Liikearvo 18 02712 62512 755
Muut aineettomat hyödykkeet4 9565 4095 024
Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet585370401
Myytävissä olevat sijoitukset9217
Myyntisaamiset04241
PITKÄAIKAISET VARAT YHTEENSÄ23 57618 46718 227
LYHYTAIKAISET VARAT   
Myyntisaamiset ja muut saamiset7 2714 9965 434
Rahavarat7069241 365
LYHYTAIKAISET VARAT YHTEENSÄ7 9775 9196 800
VARAT YHTEENSÄ31 55324 38625 027
    
OMA PÄÄOMA JA VELAT30.9.201830.9.201731.12.2017
OMA PÄÄOMA   
Osakepääoma585585585
Ylikurssirahasto219219219
Sij.vapaan omanpääoman rahasto73 20553 55064 457
Ed.tilikausien voitto-60 188-50 056-52 846
Tilikauden tulos-5 296-5 059-6 942
Emoyhtiön omistajille kuuluva omapääoma8 525-7605 473
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ8 525-7605 473
VELAT   
Pitkäaikaiset velat12 76012 7127 474
Lyhytaikaiset velat10 26812 43512 080
VELAT YHTEENSÄ23 02825 14719 554
OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ31 55324 38625 027
    

LASKELMA KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA, 1000 EUR
A:            Osakepääoma
B:            Ylikurssirahasto
C:            Osakeanti
D:            Sijoitetun vapaan pääoman rahasto
E:            Muuntoero
F:            Kertyneet voittovarat
G:           Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma yhteensä
H:            Oma pääoma yhteensä

 ABCDEFGH
Oma pääoma 1.1.2017 585 219 047 191 280-52 475-4 199-4 199
Muut muutokset        
Tilikauden tulos     -5 059-5 059-5 059
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoeron muutos     462  462 462
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa:

 

Osakeanti
  1 5006 403  7 9037 903
Oman pääoman hankintakulut   -44  -44-44
Osakeperusteinen palkitseminen      176 176 176
Oma pääoma 30.9.2017 585 219 1 50053 549742-57 710-760-760
         
Oma pääoma 1.1.2018 585 219 064 457 757-60 5455 4735 473
Muut muutokset        
Tilikauden tulos     -5 296 -5 296-5 296
Muut laajan tuloksen erät        
Muuntoeron muutos    -400 -400-400
Tapahtumat osakkeenomistajien kanssa:

 

Suunnattu osakeanti
   2 000  2 0002 000
Osakeanti   6 748  6 7486 748
Oma pääoma 30.9.2018585219073 205357-65 8418 525 8 525

KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA, 1000 EUR

 1.1.-30.9.20181.1.-30.9.20171.1.-31.12.2017
Liiketoiminnan rahavirta   
Tilikauden tulos-5 296-5 059-6 942
Liiketoiminnan rahavirran oikaisut   
Tuloverot-174-219-231
Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksutapahtumaa 00
Poistot, arvonalentumiset1 158557914
Rahoitustuotot ja –kulut3181 8892 274
Muut oikaisut1 107-5872 100
Tulorahoitus ennen käyttöpääoman muutosta-2 888-3 420-1 884
Käyttöpääoman muutos-2 785-2 059-2 936
Saadut korot845
Maksetut korot-228-707-748
Maksetut verot-30-6-69
Liiketoiminnan nettorahavirta-5 923-6 188-5 632
Tytäryritysten hankinta vähennettynä hankintahetken rahavaroilla198673673
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin-217-154-224
Aineellisten käyttöomaisuushyödykkeiden myynti800
Investointien nettorahavirta-11518449
Nettorahavirta ennen rahoitusta-5 934-5 670-5 184
    
Rahoituksen rahavirta   
Pitkäaikaisten lainojen nostot3 8274 6806 265
Lyhytaikaisten lainojen nostot3 5942 0022 001
Lyhytaikaisten lainojen lyhennykset-2 487-2 190-2 300
Osakemerkinnöistä saadut maksut4001 800300
Oman pääoman hankintakulut0-44-44
Rahoitusleasing maksut-61-76-94
Rahoituksen nettorahavirta5 2746 1726 128
    
Rahavarojen muutos-660502944
Rahavarat kauden alussa1 366422422
Rahavarat kauden lopussa7069241 366

Laatimisperiaatteet

Tämä osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 osavuosikatsaukset -standardin mukaisesti. Osavuosikatsauksessa on noudatettu samoja laatimisperiaatteita ja laskentamenetelmiä kuin vuositilinpäätöksessä, alla mainittuja laatimisperiaatteiden muutoksia lukuunottamatta.

Osavuosikatsauksen laatiminen IFRS-standardien mukaisesti edellyttää yhtiön johdolta sellaisten arvioiden ja oletusten käyttämistä, jotka vaikuttavat taseen laadintahetken varojen ja velkojen sekä katsauskauden tuottojen ja kulujen määriin. Lisäksi joudutaan käyttämään harkintaa tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden soveltamisessa. Koska arviot ja olettamukset perustuvat tilinpäätöshetken näkemyksiin, ne sisältävät riskejä ja epävarmuustekijöitä. Toteumat voivat poiketa tehdyistä arvioista ja oletuksista.

Tuloslaskelman ja taseen luvut ovat konsernilukuja. Konsernin taseeseen on yhdistelty kaikki konserniyhtiöt. Alkuperäinen tiedote on suomenkielinen. Englanninkielinen tiedote on käännös alkuperäisestä.

Tiedotteen luvut on pyöristetty, joten yksittäisten lukujen yhteenlaskettu summa saattaa poiketa esitetystä summaluvusta. Osavuosikatsaustiedote on tilintarkastamaton.

Muutokset laatimisperiaatteissa

International Accounting Standards Board on julkistanut kolme uutta Digitalist Group Oyj:tä koskevaa standardia, IFRS 15, Myyntituotot asiakassopimuksista, IFRS 9, Rahoitusinstrumentit ja IFRS 16, Vuokrasopimukset. IFRS 15 ja IFRS 9 -standardeja on sovellettava 1. tammikuuta 2018 alkaen ja IFRS 16 -standardia 1. tammikuuta 2019 alkaen.  

Lisäksi 1.1.2018 on tullut voimaan IFRS standardien vuosittaiset muutokset ja IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardin muutos.

Standardilla IFRS 15 ei ole arvioitu olevan muutosvaikutuksia tilikauden 2018 tai vertailukauden 2017 tuottojen kirjaamisperiaatteisiin, tuottojen määrään, ajoittumiseen tai liikevoittoon, joten asiakassopimusten myyntituottojen kirjaamistapaan ei ole tehty muutoksia. 

Standardilla IFRS 9 ei ole arvioitu olevan huomattavaa vaikutusta rahoituserien tilinpäätöstapahtumiin, -arvoihin tai liitetietoihin tilikaudella 2018 tai vertailukaudella 2017.

Uuden ja uudistetun IFRS -normiston soveltaminen

IFRS 16 Vuokrasopimukset

Digitalist Group Oyj on aloittanut arvioinnin IFRS 16 -standardin vaikutuksista tilinpäätökseen.  Huomattavin havaittu vaikutus on, että Digitalist kirjaa taseeseen uusia varoja ja velkoja jotka ovat pääosin nykyisten muiden vuokrasopimusten sisältämiä toimitiloja. Lisäksi kyseisiin vuokrasopimuksiin liittyvien kulujen luonne muuttuu IFRS 16:n korvatessa vuokrakulun käyttöoikeusomaisuuserän poistolla ja vuokrasopimusvelasta aiheutuvalla korkokululla, joka raportoidaan osana rahoituskuluja. Digitalist Group Oyj tekee tarkemman arvion standardin vaikutuksista ja siirtymätavasta seuraavien kolmen kuukauden aikana, muutoksella tulee olemaan merkitystä konsernin tilinpäätökseen ja tunnuslukuihin. 

Hankitut liiketoimet

Digitalist Group solmi 21.5.2018 sopimuksen, jolla ruotsalaisen Grow Holding AB:n koko osakekanta ja 51,9 prosenttia ruotsalaisen Grow Nine AB:n osakkeista siirtyi osakevaihdolla Digitalist Groupin omistukseen. Grow Holding AB omistaa 48,1 prosenttia Grow Nine AB:n osakkeista. Vastikkeena Digitalist Group antoi Järjestelyssä suunnatuilla osakeanneilla yhteensä 74.976.178 uutta Yhtiön osaketta Grow Holding AB:n omistajien ja Grow Nine AB:n vähemmistöomistajien merkittäväksi. Osakkeiden merkintähinta oli suunnatuissa osakeanneissa 0,09 euroa osakkeelta. Näin ollen yrityskaupan kokonaiskauppahinnaksi tuli 6.747.856,02 euroa. Järjestely pantiin täytäntöön 31.5.2018.

Vastikeosakkeet edustavat noin 11,52 prosenttia Digitalist Groupin osakkeista ja äänistä Osakeannin jälkeen. Vastikeosakkeet oikeuttavat Digitalist Groupin mahdollisesti jakamaan täyteen osinkoon ja muuhun varojenjakoon sekä tuottavat muut osakkeenomistajan oikeudet Yhtiössä siitä lähtien, kun Vastikeosakkeet on merkitty kaupparekisteriin ja yhtiön osakasluetteloon. Vastikeosakkeista koskee kahdentoista (12) kuukauden ─ kolmen (3) vuoden luovutusrajoitukset (”lock-up”) niiden antamisesta lukien erikseen sovitun mukaisesti

Järjestelyn myötä Digitalist Group laajentaa toimintaansa Ruotsissa vahvistaakseen mahdollisuuksiaan luoda ja toimittaa kokonaisvaltaisia innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisuja. Grow on ruotsalainen yhtiö, joka on vuodesta 2004 asti tukenut asiakasyritysten kasvua tarjoamalla strategian, designin ja viestinnän palveluita sekä Ruotsissa että kansainvälisesti. Kaupan myötä osaksi Digitalist Groupia siirtyi lähes 50 asiantuntijaa. Yhdessä Digitalist Group ja Grow muodostavat luovan ja kansainvälisen muotoilu- ja teknologiayhtiön.

ALUSTAVA HANKINTAMENOLASKELMA

Kokonaisvastikkeen käypä arvo                                                  6 748

Hankittujen varojen ja vastattavaksi otettujen
velkojen käyvät arvot hankintahetkellä

Aineettomat hyödykkeet                                                              6 424
Aineelliset hyödykkeet                                                                    136
Keskeneräiset työt                                                                          272
Saamiset                                                                                      1 505
Rahat ja pankkisaamiset                                                                 198
Varat yhteensä                                                                             8 535

Ostovelat ja muut velat                                                                1 547
Laskennallinen verovelka                                                               240
Velat yhteensä                                                                             1 787

Hankittu nettovarallisuus yhteensä                                              6 749

Hankinnan rahavirtavaikutus  

Maksettu kokonaisvastike                                                            6 748
Rahavaroista koostuva osuus vastikkeesta                                   0,00
Hankitut rahavarat                                                                           198
Hankinnan rahavirtavaikutus                                                           198

Hankinnasta syntyvä liikearvo, noin 5,3 milj. euroa, heijastaa synergiaetuja joita odotetaan saavutettavan kokonaisvaltaisten innovaatio-, design- ja teknologiaratkaisujen tuottamisessa kansainvälisille asiakkaille. Hankinnassa syntynyt liikearvo ei ole verotuksessa vähennyskelpoinen.

Jos hankinta olisi toteutunut vuonna 2017, olisi Grow yhtiöiden vaikutus katsauskauden liikevaihtoon ollut n. 5,3 milj.euroa ja tilikauden tulokseen 0,1 milj.euroa.

Toiminnan jatkuvuus

Tämä osavuosikatsaus on laadittu toiminnan jatkuvuuden periaatteen mukaisesti huomioiden yhtiön toteuttamat rahoitusjärjestelyt vuoden 2018 aikana sekä liiketoimintaennuste vuoden 2018 ja 2019 osalta. Ennusteissa on huomioitu todennäköiset tai nähtävissä olevat muutokset tulevaisuuden odotuksissa, niin tulovirran kuin odotettavissa olevien menojen osalta.

Osavuosikatsauksen julkistamishetkellä yhtiö arvioi, että sen käyttöpääoma riittää seuraavan 12 kuukauden tarpeisiin.

Osa yhtiön pankkilainoista sisältää kovenantteja, joita tarkasteltiin viimeisen kerran 30.09.2018.

Liikearvon arvonalentumistestaus

Digitalist Group suoritti liikearvon arvonalentumistestauksen 30.09.2018. Liikearvo on kohdistettu yhdelle kassavirtaa tuottavalle yksikölle.

Tehdyn liikearvon testauksen perusteella testattavan omaisuuden käyttöarvo ylitti testattavan määrän 29,6 milj. euroa, eikä näin ollen alaskirjaustarvetta ollut. Liikearvoa on katsauskauden lopun taseessa 18,0 milj. euroa. Laskelman antama rahavirtojen nykyarvo 52,9 milj. euroa on alhaisempi kuin yhtiön rahoitusvelkojen 15,5 milj. euroa ja osakkeiden markkinahinnan 40,4 milj. euroa summa 30.9.2018.

Yhtiö testaa liikearvoaan omaisuuden käyttöarvoon perustuen. 30.09.2018 yhteydessä tehdyssä testauksessa kassavirtaennusteen ennustejakso koostui ennusteesta ajalla Q4 2018 – Q3 2022.

Ennusteperiodilla Q4 2018 – Q3 2022 uskotaan päästävän keskimäärin 20 prosentin kasvuun digitalisoitumisen koskettaessa yhä suurempaa osaa liike-elämästä. Liikevoittoprosentin ennustetaan nousevan keskimäärin 8 prosenttiin.

Menetelmässä testattavia varoja verrataan niiden tuottamaan rahavirtaan valitulla aikajaksolla, huomioiden diskonttokorko ja ennustejakson jälkeisten rahavirtojen kasvukerroin. Diskonttokorkona on käytetty 9 prosenttia p.a. korkokantaa sekä ennustejakson jälkeisiä rahavirtoja laskettaessa kasvukertoimena 1 prosenttia p.a. korkoa. Terminaalikauden arvoa laskettaessa on käytetty ennustejakson painotettua keskimääräistä liikevoittoprosenttia.

Liikearvon testauksessa tärkeimmät herkkyystekijät ovat itse rahavirtaennusteiden ja niiden sisältämien oletusten lisäksi terminaaliarvon kasvuprosentti ja käytetty diskonttokorko. Mikäli terminaaliarvon kasvuprosenttina olisi käytetty -23,4 prosenttia yhden prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli diskonttokorkona olisi käytetty 20,0 prosenttia 9 prosentin sijaan, olisi käyttöarvo vastannut testattavaa määrää. Mikäli liikevoittoprosentti olisi keskimäärin 1,4 prosenttia 8 prosentin sijaan käyttöarvo vastaisi testattavaa määrää.

Lainakovenantit

Yhtiöllä on rahalaitoslainoja 30.9.2018 yhteensä 6,7 milj. euroa. Niiden lainojen määrä, joita kovenantit koskevat, oli 30.9.2018 pääomamäärältään 0,1 (0,3) milj.euroa.

Yhdessä lainasopimuksessa on asetettu kovenanttirajoja koskien yhtiön omavaraisuusastetta, mihin lasketaan kuuluvaksi pääomistajalta saadut lainat ja käytetyt limiitit. Kovenantteja tarkasteltiin viimeisen kerran 30.9.2018. Mikäli yhtiö ei täytä kovenanttisopimuksessa määriteltyä kovenanttirajaa rahoittajalla on oikeus irtisanoa takaisinmaksettavaksi lainat, joita kovenanttisopimus koskee. Lainasopimusten kovenanttimääritelmän mukaisesti lasketun omavaraisuusasteen tulee olla vähintään 30 prosenttia.

30.09.2018 yhtiön kovenanttimääritelmän mukainen omavaraisuusaste oli 54,2 prosenttia.

Kovenanttien alaisten lainojen erääntyminen:

AjanjaksoLyhennys
1000 EUR
01.10. - 31.12.201863
  

KONSERNIN TULOSLASKELMA KVARTAALEITTAIN, 1000 EUR

 Q3/2018Q2/2018Q1/2018Q4/2017Q3/2017Q2/2017
 1.7.-30.9.181.4.-30.6.181.1.-31.3.18 

1.10.-31.12.17
1.7.-30.9.171.4.-30.6.17
Liikevaihto5 8036 1885 285 

6 588
4 5104 667
Liiketoiminnan kulut-7 014-7 708-7 706 

-8 098
-5 872-5 896
LIIKETULOS-1 211-1 520-2 422-1 510-1 362-1 229
Rahoitustuotot ja kulut-203249-364-385-623-826
Tulos ennen veroja-1 414-1 270-2 786-1 895-1 986-2 055
Tuloverot64555512-18 237
VERTAILUJAKSON TULOS-1 350-1 215-2 731
-1 883
-2 004-1 818

AINEETTOMIEN JA AINEELLISTEN HYÖDYKKEIDEN MUUTOKSET, 1000 EUR

 

 
LiikearvoAineettomat hyödykkeet Aineelliset käyttöomaisuus hyödykkeetMyytävissä olevat sijoituksetYhteensä
Kirjanpitoarvo 1.1.201711 543 323  340 812 214
Lisäykset1 0915 602 123146 830
Valuuttakurssimuutokset-9-46 -50-60
Katsauskauden poistot 0-470 -87 0-557
Kirjanpitoarvo 30.9.201712 6255 409  370 2118 426
       
Kirjanpitoarvo 1.1.201812 7555 024  401718 186
Lisäykset5 295 1 091  333 66 724
Vähennykset00 -1-4-5
Valuuttakurssimuutokset -23 -152 3 0-171
Katsauskauden poistot 0-1 006 -151 0-1 158
Kirjanpitoarvo 30.9.201818 0274 956  585923 576

TUNNUSLUKUJA

VARAT1.1.-30.9.20181.1.-30.9.20171.1.-31.12.2017
Tulos/osake, EUR laimennettu-0,01-0,01-0,02
Tulos/osake, EUR-0,01-0,01-0,02
Omapääoma/osake, EUR0,010,000,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR laimennettu-0,01-0,02-0,01
Liiketoiminnan rahavirta/osake, EUR-0,01-0,02-0,01
Sijoitetun pääoman tuotto, %-28,8-27,7-36,5
Oman pääoman tuotto, %negnegneg
Liikevoitto/liikevaihto, %-29,8-25,3-24,5
Gearing koko omasta pääomasta, %173,5-2122,7184,8
 

Omavaraisuusaste koko omasta pääomasta, %
27,0-3,121,9
Käyttökate (EBITDA), 1000 EUR-3 995-2 832-3 985

MUITA TIETOJA

 1.1.-30.9.20181.1.-30.9.20171.1.-31.12.2017
HENKILÖSTÖ, keskimäärin253191203
Henkilöstö kauden lopussa266232240
    
VASTUUT, 1000 EUR   
Omista sitoumuksistaan annetut vakuudet   
Yrityskiinnitykset23 50023 50023 500
    
Leasing-ja muut vuokravastuut   
Erääntyy 1 vuoden kuluessa1 4921 0291 290
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa2 1511 3471 129
Erääntyy 5 vuoden kuluttua000
Yhteensä3 6422 3762 419
    
Koronvaihtosopimuksen nimellisarvo   
Erääntyy 1 vuoden kuluessa  63253 253
Erääntyy 1-5 vuoden kuluessa2 000630
Erääntyy 5 vuoden kuluttua000
Yhteensä2 063316253
Käypä arvo -15-3-2
Korolliset velat yhteensä   
Pitkäaikaiset lainat rahoituslaitoksilta3 057255730
 

Muut pitkäaikaiset velat

 
8 65011 4255 693
 

Lyhytaikaiset korolliset velat
3 7935 3865 060
Yhteensä  15 500  17 06711 483

 TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERIAATTEET

Käyttökate/EBITDA = Tulos ennen korkoja, veroja, poistoja

Laimennettu osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Osakekohtainen tulos = Tilikauden voitto / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Oma pääoma osaketta kohti = Oma pääoma / Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä

Liiketoiminnan rahavirta / osake, EUR laimennettu = Liiketoiminnan nettorahavirta / Laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä keskimäärin

Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) =
(voitto ennen veroja + korkokulut + muut rahoituskulut) /
(Taseen loppusumma - korottomat velat (keskimäärin)) x 100

Oman pääoman tuotto (ROE) = nettotulos / Oma pääoma yhteensä  (keskimäärin) x 100

Gearing = korolliset velat - likvidit varat / oma pääoma yhteensä x 100

Liite

Liitteet

digitalist-group-osavuosikatsaus-q3-2018.pdf