Close

Finanssivalvonta on hyväksynyt Evli Pankki Oyj:n jakautumiseen liittyvän jakautumisesitteen sekä jakautumisesta jäljelle jäävän Evlin ja Fellow Finance Oyj:n sulautumiseen liittyvän sulautumisesitteen

EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 7.12.2021 KLO 19:45

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, KIINAN KANSANTASAVALLAN HONGKONGIN-ERITYISHALLINTOALUEELLA, JAPANISSA, KANADASSA, SINGAPORESSA, UUDESSA-SEELANNISSA JA YHDYSVALLOISSA TAI NÄIHIN MAIHIN TAI MILLÄÄN MUULLA SELLAISELLA ALUEELLA TAI SELLAISELLE ALUEELLE, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI SOVELTUVIEN LAKIEN TAI SÄÄNNÖSTEN VASTAISTA TAI EDELLYTTÄISI MUIDEN ASIAKIRJOJEN LAATIMISTA TAI REKISTERÖINTIÄ TAI MUITA KUIN SUOMEN LAINSÄÄDÄNNÖN MUKAISIA TOIMENPITEITÄ. LISÄTIETOJA ON ESITETTY ALLA KOHDASSA ”TÄRKEITÄ TIETOJA”

FINANSSIVALVONTA ON HYVÄKSYNYT EVLI PANKKI OYJ:N JAKAUTUMISEEN LIITTYVÄN JAKAUTUMISESITTEEN SEKÄ JAKAUTUMISESTA JÄLJELLE JÄÄVÄN EVLIN JA FELLOW FINANCE OYJ:N SULAUTUMISEEN LIITTYVÄN SULAUTUMISESITTEEN

Evli Pankki Oyj (”Evli”) ja Fellow Finance Oyj (”Fellow Finance”) tiedottivat 14.7.2021, että Evli ja Fellow Finance ovat allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”), jossa on sovittu järjestelystä (”Järjestely”), jonka mukaan kaikki Evlin varainhoitoliiketoimintaan, säilytys-, selvitys- ja välitysliiketoimintaan, corporate finance -toimintaan ja näitä tukeviin toimintoihin (eli sijoituspalvelutoimiluvan mukaiseen liiketoimintaan) kuuluvat varat ja velat siirtyvät osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) ja liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista annetun lain (1501/2001, muutoksineen) (”Liikepankkilaki”) mukaisella osittaisjakautumisella selvitysmenettelyttä Evliltä jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Evli Oyj:lle (”Jakautuminen”), ja jonka mukaan Fellow Finance sulautuu välittömästi Jakautumisen jälkeen jäljelle jäävään jakautuneeseen Evliin Osakeyhtiölain ja Liikepankkilain mukaisella absorptiosulautumisella siten, että Fellow Financen kaikki varat ja velat siirtyvät jakautuneelle Evlille ilman selvitysmenettelyä (”Sulautuminen”). Sulautumisen täytäntöönpanon seurauksena Fellow Finance purkautuu automaattisesti. Järjestely pannaan täytäntöön sinä päivänä, jona Jakautumisen ja Sulautumisen täytäntöönpano rekisteröidään Kaupparekisteriin (”Täytäntöönpanopäivä”). Suunniteltu Täytäntöönpanopäivä on arviolta 2.4.2022.

Jakautumisessa Evlin osakkeenomistajat saavat jakautumisvastikkeena yhden (1) Evli Oyj:n A-sarjan osakkeen jokaista omistamaansa Evlin A-sarjan osaketta kohti ja yhden (1) Evli Oyj:n B-sarjan osakkeen jokaista omistamaansa Evlin B-sarjan osaketta kohden. Jakautumista välittömästi seuraavassa Sulautumisessa Evlin A-sarjan osakkeet muunnetaan B-sarjan osakkeiksi. Osakkeiden muuntamisen jälkeen Evlillä on vain yksi osakesarja. Fellow Financen osakkeenomistajat saavat Sulautumisessa sulautumisvastikkeena kuusi (6) Evlin yhdistetyn osakelajin osaketta (”Sulautumisvastikeosakkeet”) kutakin omistamaansa Fellow Financen osaketta kohden.

Osana Järjestelyä Taaleri Oyj sekä TN Ventures Oy ovat Yhdistymissopimuksessa sitoutuneet, ja Evli Oyj:n sitoumuksesta on Yhdistymissopimuksessa sovittu, peruuttamattomasti merkitä ja maksaa Sulautumisessa tulevan yhtiön (”Fellow Pankki”) uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa (”Suunnattu Osakeanti”) siten, että Fellow Pankki saa Suunnatussa Osakeannissa yhteensä noin 11,7 miljoonan euron oman pääomanlisäyksen.

Evlin hallitus allekirjoitti 30.9.2021 Yhdistymissopimukseen perustuvan Jakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”) ja Evlin ja Fellow Financen hallitukset allekirjoittivat samana päivänä 30.9.2021 Yhdistymissopimukseen perustuvan Sulautumista koskevan sulautumissuunnitelman (”Sulautumissuunnitelma”). Evlin hallitus on ehdottanut 8.11.2021, että Evlin 22.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Jakautumissuunnitelman mukaisesta Jakautumisesta ja Sulautumissuunnitelman mukaisesta Sulautumisesta. Fellow Financen hallitus on ehdottanut 8.11.2021, että Fellow Financen 22.12.2021 pidettävä ylimääräinen yhtiökokous päättäisi Sulautumissuunnitelman mukaisesta Sulautumisesta.

Finanssivalvonta on tänään 7.12.2021 hyväksynyt Jakautumisen toteuttamiseksi ja Evli Oyj:n B-sarjan osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ottamista varten laaditun jakautumis- ja listalleottoesitteen (”Jakautumisesite”) sekä Sulautumisvastikeosakkeiden antamiseksi Fellow Financen osakkeenomistajille ja Sulautumisen yhteydessä annettavien uusien osakkeiden kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle ottamista varten laaditun suomenkielisen sulautumis- ja listalleottoesitteen (”Sulautumisesite” ja yhdessä Jakautumisesitteen kanssa ”Esitteet”). Esitteet ovat saatavilla arviolta 7.12.2021 alkaen verkkosivustolla osoitteessa www.evli.com/yhtiokokous. Lisäksi Sulautumisesite on saatavilla arviolta 7.12.2021 alkaen verkkosivustolla osoitteessa www.fellowfinance.fi/ylimaarainenyhtiokokous2021.

Jakautumisesite

Jakautumisesite sisältää seuraavia aiemmin julkistamattomia taloudellisia tietoja Jakautumisessa perustettavaan Evli Oyj:hin liittyen:

Eräitä Evli Oyj:n carve-out taloudellisia tietoja

Jakautumisesite sisältää Evli Oyj:n (i) tilintarkastetut carve-out-tilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta ja (ii) tilintarkastamattomat carve-out-taloudelliset tiedot 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta, mukaan lukien tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 30.9.2020 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta.

Evli Oyj:n carve-out taloudelliset tiedot on laadittu IFRS-standardien ja carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden liitetiedoissa kuvattujen carve-out-laatimisperiaatteiden mukaisesti. Evli Oyj:n carve-out-tilinpäätöskokonaisuutta, joka sisältää carve-out-tilinpäätökset 31.12.2020, 31.12.2019 ja 31.12.2018 päättyneiltä tilikausilta koskeva riippumattoman tilintarkastajan kertomus sisältää lisätiedon, jossa tilintarkastaja on lausuntoaan mukauttamatta halunnut kiinnittää huomiotaan carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden liitetietoon ”Carve-out-tilinpäätöksen laatimisperiaatteet”, jossa kuvataan periaatteet, joiden mukaan Uudelle Evlille kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Lisäksi edellä mainitussa liitetiedossa selostetaan, että Evli Oyj ei ole esitetyillä tilikausilla muodostanut juridisesti itsenäistä konsernia. Carve-out-tilinpäätöskokonaisuuden sisältämä yksittäinen carve-out-tilinpäätös ei siten välttämättä anna kuvaa siitä, mitkä Evli Oyj:n taloudellinen asema, toiminnan tulos ja rahavirrat olisivat olleet, jos se olisi toiminut juridisesti itsenäisenä konsernina esitettyjen tilikausien aikana, eikä Evli Oyj:n tulevasta tuloksentuottokyvystä.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä keskeisiä Jakautumisesitteestä peräisin olevia Evli Oyj:n carve-out taloudellisia tietoja ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina. Esitetyt tiedot ovat tilintarkastamattomia, ellei toisin ole ilmoitettu.

 30.9. ja 1.1.–30.9.31.12. ja 1.1.–31.12.
(MEUR, ellei toisin ole ilmoitettu)

20212020202020192018
(tilintarkastamaton)(tilintarkastamaton, ellei toisin ole ilmoitettu)
      
Tuloslaskelman tunnusluvut     
Nettoliikevaihto81,251,680,11)74,91)69,71)
Liikevoitto/-tappio39,717,632,31)25,51)25,61)
Liikevoittomarginaali, %48,834,040,434,036,7
Tilikauden voitto32,213,725,51)20,21)20,61)
      
Kannattavuuden tunnusluvut     
Oman pääoman tuotto, % (ROE)46,027,735,632,335,5
      
Taseen tunnusluvut     
Omavaraisuusaste, %2510181617
      
Muut tunnusluvut     
Kulu-tuotto -suhde0,520,660,600,650,67
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, %143134134131119
Henkilöstö tilikauden lopussa275251254242247
Hallinnoitavat asiakasvarat, Assets Under Management, mrd. EUR16,813,614,114,311,4

1) Tilintarkastettu

Tunnuslukujen laskentakaavat

Tunnusluku Kaava
Nettoliikevaihto=Liiketoiminnan tuotot – palkkiokulut – korkokulut
   
Liikevoitto / -tappio=Laajan tuloslaskelman liikevoitto / -tappio
   
Liikevoittomarginaali=Liikevoitto / -tappio jaettuna nettoliikevaihdolla x 100
   
Oman pääoman tuotto (ROE)=Tilikauden voitto/tappio (annualisoitu1)x 100
Oma pääoma yhteensä (kauden alun ja lopun keskiarvo)
   
Omavaraisuusaste=Oma pääoma yhteensä jaettuna taseen loppusummalla x 100
   
Kulu-tuotto -suhde=Henkilöstökulut + muut hallintokulut + poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä + liiketoiminnan muut kulut
Nettoliikevaihto (palkkiotuotot + arvopaperikaupan ja valuuttatoiminnan nettotuotot + tuotot oman pääoman ehtoisista sijoituksista + korkotuotot + liiketoiminnan muut tuotot – palkkiokulut – korkokulut)
   
Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin=Aikaan sidottuihin sopimuksiin perustuvat tuotot (Varainhoito-, rahastohallinnointi-, kannustinohjelmien hallinnointi-, analyysi-, ja säilytystuotot)
Liiketoiminnan operatiiviset kulut pl. tilikaudelta tehtävä varaus koskien henkilöstön kannustinpalkkioita

1) Laskettu annualisoituna jakamalla tuloslaskelman komponentti kauden kuukausien määrällä ja kertomalla 12:lla.


Evli Oyj:n tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot (”Pro forma -tiedot”), jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan, millaiset taloudelliset vaikutukset Jakautumisella, tietyillä Järjestelyyn liittyvillä transaktioilla ja osingonjaolla olisi Evli Oyj:n liiketoiminnan historiallisiin carve-out taloudellisiin tietoihin, jos Jakautuminen, tietyt Järjestelyyn liittyvät transaktiot ja osingonjako olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Pro forma -laaja tuloslaskelma 30.9.2021 päättyneeltä yhdeksän kuukauden jaksolta ja pro forma -laaja tuloslaskelma 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta on koottu olettaen, että Jakautuminen ja tietyt Järjestelyyn liittyvät transaktiot olisivat toteutuneet 1.1.2020, ja pro forma -tase 30.9.2021 on koottu olettaen, että Jakautuminen, tietyt Järjestelyyn liittyvät transaktiot ja osingonjako olisivat toteutuneet 30.9.2021.

Pro forma -tiedot on koottu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti sekä Evli Oyj:n IFRS:n mukaisessa 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta laaditussa carve-out-tilinpäätöksessään soveltamien laatimisperiaatteiden mukaisesti.

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa, eivätkä ne sen vuoksi kuvaa, millainen Evli Oyj:n liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema todellisuudessa on. Pro forma -tietojen tarkoituksena ei ole myöskään ennakoida, millainen Evli Oyj:n liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema on tulevaisuudessa, eivätkä ne kuvasta sitä, millainen Evli Oyj:n liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos Evli Oyj olisi ollut itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö esitettävien kausien aikana. Lisäksi tulisi huomioida, että Evli Oyj:lle historiallisten carve-out taloudellisten tietojen esittämistä varten allokoidut varat, velat, tuotot ja kulut eivät välttämättä kuvaa sitä, mikä kyseisten erien määrä olisi ollut, mikäli Evli Oyj olisi toiminut itsenäisenä juridisena yksikkönä. Vastaavasti Evli Oyj:lle voi syntyä lisäkuluja Täytäntöönpanopäivän jälkeen muun muassa itsenäisenä pörssiyhtiönä toimimisen johdosta.

Pro forma -tiedot perustuvat Evli Oyj:n 30.9.2021 päättyneen yhdeksän kuukauden jakson tilintarkastamattomiin carve-out taloudellisiin tietoihin ja 31.12.2020 päättyneen tilikauden tilintarkastettuun carve-out-tilinpäätökseen ja niihin on tehty oikaisuja perustuen johdon arvioihin transaktioista, jotka on toteutettu tai toteutetaan Jakautumisen toteuttamiseen, Evli Oyj:n muodostamiseen ja osingonjakoon liittyen. Lopulliset Jakautumisessa Evli Oyj:lle siirtyvät varat ja velat voivat olennaisesti poiketa Pro forma -tiedoissa esitetyistä, sillä lopulliset määrät määräytyvät Täytäntöönpanopäivänä. Erityisen suuria vaihteluita voivat aiheuttaa muun muassa muutokset avoimissa kaupoissa Täytäntöönpanopäivänä suhteessa pro forma -lukujen lähtökohtana käytettyihin carve-out taloudellisiin tietoihin. Tästä voi aiheutua merkittäviä muutoksia Pro forma -tiedoissa esitettyyn Evli Oyj:n liiketoiminnan tulokseen ja taloudelliseen asemaan.

Pro forma -oikaisut perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja oletuksiin. Ei ole varmuutta siitä, että Pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Evli Oyj:n tilintarkastamattomista Pro forma -tiedoista ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina:

 Pro forma 
 1.1.–30.9.20211.1.–31.12.202030.9.2021
(MEUR, ellei toisin ole ilmoitettu)(tilintarkastamaton)
Laaja tuloslaskelma   
Liiketoiminnan tuotot yhteensä84,084,2-
Nettoliikevaihto81,280,1-
Liikevoitto / -tappio40,031,0-
Tilikauden voitto / tappio32,424,4-
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa1,130,94-
Tase   
Varat yhteensä--429,2
Oma pääoma yhteensä--100,7


Sulau
tumisesite

Sulautumisesite sisältää seuraavia aiemmin julkistamattomia taloudellisia tietoja liittyen Sulautumisessa muodostuvaan Fellow Pankkiin:

Fellow Pankin tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot

Sulautumisesite sisältää tilintarkastamattomat yhdistetyt pro forma -taloudelliset tiedot (”Pro forma -tiedot”), jotka on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan Jakautumisen jälkeen jäljelle jäävän jakautuneen Evlin ja Fellow Financen Sulautumisen ja Suunnatun Osakeannin taloudellista vaikutusta ikään kuin Sulautuminen ja Suunnattu Osakeanti olisivat tapahtuneet aikaisempana ajankohtana. Pro forma -tuloslaskelmat 30.6.2021 päättyneeltä kuuden kuukauden jaksolta ja 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta esittävät Sulautumisen ja Suunnatun Osakeannin vaikutukset ikään kuin ne olisivat tapahtuneet 1.1.2020. Pro forma -taseessa 30.6.2021 Sulautumisen ja Suunnatun Osakeannin vaikutukset esitetään ikään kuin ne olisivat tapahtuneet kyseisenä päivänä. Pro forma -tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Pro forma -tiedot on esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Pro forma -tietoihin sisältyvä hypoteettinen taloudellinen asema ja tulos saattavat poiketa Fellow Pankin todellisesta taloudellisesta asemasta ja tuloksesta. Lisäksi Pro forma -tietojen ei ole tarkoitus antaa viitteitä Fellow Pankin taloudellisesta asemasta tai tuloksesta tulevaisuudessa. Pro forma -tiedot eivät myöskään kuvaa kustannussäästöjä, sulautumisesta odotettuja hyötyjä, Fellow Pankin strategian vaikutuksia taloudelliseen asemaan tai tulokseen tai tulevaisuudessa syntyviä integraatiokuluja, joita odotetaan muodostuvan tai joita saattaa syntyä Sulautumisen seurauksena. Pro forma -tiedot on laadittu komission delegoidun asetuksen (EU) 2019/980 liitteen 20 mukaisesti ja mainitut periaatteet noudattavat liikkeeseenlaskijan tilinpäätöksen laatimisperiaatteita, jotka muodostavat yhdistyneen Fellow Pankin Sulautumista seuraavan IFRS:n mukaisen konsernitilinpäätöksen laatimisperiaatteet.

Taloudellisessa raportoinnissa Sulautuminen käsitellään käänteisenä hankintana IFRS-standardien mukaista hankintamenetelmää käyttäen, jossa Fellow Finance katsotaan kirjanpidolliseksi hankkijaosapuoleksi ja Jakautumisen jälkeen jäljelle jäävä jakautunut Evli hankinnan kohteeksi. Juridisesti katsottuna Evli on hankkijaosapuoli, ja se laskee liikkeeseen uusia osakkeita Fellow Financen osakkeenomistajille. Käänteisessä hankinnassa, jossa Fellow Finance hankkii Evlin, hankinnasta luovutettavaa vastiketta arvioitaessa, vastikkeen hankinta-ajankohdan käypä arvo perustuu niiden osakkeiden lukumäärään, joka Fellow Financen olisi pitänyt laskea liikkeeseen antaakseen Evlin omistajille saman prosenttimääräisen osuuden (noin 35,63 prosenttia) omasta pääomasta Fellow Pankissa. Luovutetun vastikkeen käypä arvo määritetään IFRS-standardien mukaan Täytäntöönpanopäivänä senhetkisen markkinahinnan perusteella, josta johtuen lopullinen hankintavastike voi poiketa näissä Pro forma -tiedoissa arvioidusta määrästä ja ero voi olla olennainen.

Osana Järjestelyä Taaleri Oyj sekä TN Ventures Oy ovat Yhdistymissopimuksessa sitoutuneet, ja Evli Oyj:n sitoumuksesta on Yhdistymissopimuksessa sovittu, peruuttamattomasti merkitä ja maksaa Sulautumisessa Fellow Pankin uusia osakkeita suunnatussa osakeannissa siten, että Fellow Pankki saa Suunnatussa Osakeannissa yhteensä noin 11,7 miljoonan euron oman pääomanlisäyksen. Pro forma -tiedoissa Osakeantiosakkeiden määräksi on oletettu 20 005 924 osaketta.

Pro forma -tiedot kuvastavat pro forma -oikaisuja, jotka ovat alustavia ja perustuvat saatavilla oleviin tietoihin ja tiettyihin oletuksiin, joiden Evli ja Fellow Finance uskovat olevan kohtuullisia vallitsevissa olosuhteissa. Pro forma -oikaisut sisältävät tiettyjä oletuksia hankintavastikkeen käyvästä arvosta, hankittujen nettovarojen käypään arvoon arvostamisesta, tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden yhdenmukaistamisesta, Suunnatusta Osakeannista sekä muista Sulautumiseen liittyvistä tapahtumista. Ei ole varmuutta siitä, että Pro forma -tietoja laadittaessa käytetyt oletukset osoittautuvat oikeiksi. Lisäksi Fellow Pankin tulevaisuudessa soveltamat tilinpäätöksen laatimisperiaatteet saattavat poiketa Pro forma -tiedoissa sovelletuista laatimisperiaatteista.

Seuraavassa taulukossa esitetään yhteenveto Pro forma -tiedoista ilmoitettuina ajankohtina ja ajanjaksoina.

 Pro forma
 1.1.-30.6.20211.1.-31.12.202030.6.2021
(Tuhatta euroa, ellei toisin ole ilmoitettu)(tilintarkastamaton)
Korkokate1 5963 244-
Liiketoiminnan tuotot yhteensä3 8407 203-
Liikevoitto/ -tappio-987-4 729-
Tilikauden voitto/tappio-1 072-4 356-
    
Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR1-0,01-0,05-
Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, EUR1-0,01-0,05-
    
Keskuspankkisaamiset--322 690
Keskuspankkirahoitukseen oikeuttavat saamistodistukset--32 068
Saamiset luottolaitoksilta--84 545
Saamiset yleisöltä ja julkisyhteisöltä--20 395
Muut varat--11 308
Varat yhteensä--471 005
Velat luottolaitoksille ja keskuspankille--4 051
Velat yleisölle ja julkisyhteisöille--418 651
Yleiseen liikkeeseen lasketut velkakirjat--10 534
Muut velat--1 618
Velat yhteensä--434 855
Emoyrityksen omistajille kuuluva oma pääoma--36 150
Velat ja oma pääoma yhteensä--471 005


1) Pro forma -tiedoissa Evlin osakekohtaisen tuloksen laskennassa käyttämiä historiallisia osakemääriä on oikaistu Sulautumisvastikeosakkeilla ja Suunnatussa Osakeannissa annettavilla osakkeilla.
 


EVLI PANKKI OYJ

Hallitus

Lisätietoja:

Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. +358 40 717 8888, juho.mikola@evli.com

JAKELU:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.evli.com

Evli ja Fellow Finance lyhyesti

Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien suunnittelu- ja hallinnointipalveluja sekä yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.

Evlin hallinnoitavana on 16,8 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 9/2021). Evli-konsernin oma pääoma on 125,4 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 16,1 prosenttia (30.9.2021). Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 280 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.

* Kantar Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 ja SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.

Fellow Finance Oyj on lainamuotoinen joukkorahoitus- ja vertaislainapalvelu. Yhtiön missio on muuttaa perinteinen rahoitus ja maksaminen suoraan ihmisten ja yritysten väliseksi. Fellow Finance on välittänyt kuluttaja- ja yritysrahoitusta yli 850 miljoonalla eurolla Suomessa, Ruotsissa, Tanskassa, Saksassa, Puolassa ja Tšekissä palvellen yli 950 000 asiakasta. Yhtiöllä on Suomen Finanssivalvonnan myöntämä maksulaitoksen toimilupa ja yhtiö on listattu Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle. www.fellowfinance.fi.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole tarjous osakkeista Yhdysvalloissa, eikä sitä ole tarkoitettu levitettäväksi Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa tai missään muussa valtiossa, jossa tiedotteen jakelu olisi soveltuvien lakien vastaista. Evli Oyj:n tai Fellow Pankin osakkeita ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä tai toimittaa Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu.

Tämä tiedote ei ole Evlin tai Fellow Financen antama tai niiden puolesta annettu tarjous myydä arvopapereita tai pyyntö saada tarjouksia ostaa arvopapereita.

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- tai sulautumisesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua osakeyhtiölain mukaista Evlin osittaisjakautumista tai Fellow Financen absorptiosulautumista Evliin, tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät soveltuvin osin Evlin ja Fellow Financen yhtiökokouskutsuihin, jakautumis- ja sulautumisesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan Jakautumisesitteeseen ja Sulautumisesitteeseen, joissa esitetään kattavammat tiedot Evli Oyj:stä ja Fellow Pankista sekä niiden osakkeista ja Järjestelystä.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei pitäisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Evli Oyj:n tai Fellow Pankin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Evli tai Fellow Finance tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet.

Liitteet


Attachments

jakautumisesitteeseen-sisallytetyt-tilintarkastamattomat-pro.pdf
jakautumisesitteeseen-sisallytetty-evli-oyjn-carve-out-tilin.pdf
jakautumisesitteeseen-sisallytetyt-evli-oyjn-carve-out-talou.pdf
sulautumisesitteeseen-sisallytetyt-tilintarkastamattomat-pro.pdf