Close

Finanssivalvonta on hyväksynyt Adapteo Oyj:n esitteen, joka on laadittu jakautumista ja sitä seuraavaa Nasdaq Tukholmaan listautumista varten

Cramo Oyj                                Pörssitiedote 3.6.2019, klo 16.00

Finanssivalvonta on hyväksynyt Adapteo Oyj:n esitteen, joka on laadittu jakautumista ja sitä seuraavaa Nasdaq Tukholmaan listautumista varten

Finanssivalvonta on tänään 3.6.2019 hyväksynyt Cramo Oyj:n (”Cramo”) laatiman Adapteo Oyj:tä (”Adapteo”) koskevan suomenkielisen jakautumisesitteen (”Jakautumisesite”).

Cramo tiedotti 18.2.2019, että Cramon hallitus oli hyväksynyt jakautumissuunnitelman (”Jakautumissuunnitelma”), jonka mukaan kaikki Cramon Siirtokelpoiset tilat -liiketoimintaan liittyvät varat, velat ja vastuut siirtyvät selvitysmenettelyttä Cramolta jakautumisessa perustettavalle yhtiölle, Adapteolle (”Jakautuminen”). Cramon hallitus on 2.5.2019 ehdottanut Jakautumisen ja Jakautumissuunnitelman hyväksymistä Cramon 17.6.2019 pidettävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle (”Ylimääräinen yhtiökokous”). Jakautumisen täytäntöönpanon odotetaan tulevan rekisteröidyksi kaupparekisteriin arviolta 30.6.2019, minkä jälkeen Adapteon osakkeet on tarkoitus listata Nasdaq Stockholm AB:n päämarkkinalle (”Nasdaq Tukholma”).

Nasdaq Tukholma on arvioinut, että Adapteo täyttää Nasdaq Tukholman listalleottamisen edellytykset, ehdollisena tietyille Jakautumisesitteessä tarkemmin kuvatuille ehdoille. Nasdaq Tukholman listalleottomenettelyn mukaisesti Adapteon tarkoituksena on hakea osakkeidensa ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Tukholmassa viimeistään ensimmäistä kaupankäyntipäivää edeltävänä pankkipäivänä. Kaupankäynnin Adapteon osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Tukholman päämarkkinalla arviolta 1.7.2019 kaupankäyntitunnuksella ADAPT, edellyttäen, että Ylimääräinen yhtiökokous hyväksyy Jakautumisen.

Jakautumisesitteen julkaiseminen

Suomenkielinen Jakautumisesite ja englanninkielinen jakautumisesite, joka sisältää ruotsinkielisen tiivistelmän, tulee olemaan saatavilla 4.6.2019 lähtien Cramon verkkosivuilla osoitteessa www.cramogroup.com, taloudellisen neuvonantajan Danske Bankin verkkosivuilla osoitteessa www.danskebank.fi/adapteo-fi ja Adapteon verkkosivuilla osoitteessa www.adapteogroup.com. Lisäksi painettu Jakautumisesite tulee olemaan saatavilla suomeksi ja englanniksi 4.6.2019 lähtien Cramolta osoitteesta Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ja Nasdaq Helsinki Oy:ssä osoitteessa Fabianinkatu 14, 00100 Helsinki.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä aikaisemmin julkistamattomia Jakautumiseen ja Adapteoon liittyviä tietoja, joita on kuvattu Jakautumisesitteessä. Näihin aikaisemmin julkistamattomiin tietoihin kuuluvat Adapteon historialliset carve-out ja pro forma -taloudelliset tiedot sekä tiettyjä muita tietoja, kuten Adapteon liiketoiminta-alueet, strategia, taloudelliset tavoitteet, osinkopolitiikka ja tulevaisuudennäkymät (isoilla alkukirjaimilla kirjoitetuilla termeillä, joita ei ole tässä määritelty, on jäljempänä sama merkitys kuin Jakautumisesitteessä).

Adapteon liiketoiminta-alueet

Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen Adapteolla on kaksi liiketoiminta-aluetta: Rental Space ja Permanent Space, ja Adapteolla on toimintoja viidellä eri maantieteellisellä alueella: Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Saksassa. Rental Space -liiketoiminta-alueeseen kuuluu Siirtokelpoisten Tilaratkaisujen vuokraus sekä vuokraukseen liittyvien palvelujen tarjoaminen, ja Permanent Space -liiketoiminta-alueeseen kuuluu Siirtokelpoisten Tilaratkaisujen myynti ja pitkäaikainen leasing.

Adapteon strategia ja taloudelliset tavoitteet

Adapteon uusi strategia, joka ulottuu vuoteen 2023 asti, perustuu useisiin strategisiin keinoihin, joiden avulla Adapteo pystyy vahvistamaan Pohjois-Euroopan johtoasemaansa entisestään sekä parantamaan vahvaa toiminta-alustaa ja -tehokkuuksia luodakseen arvoa osakkeenomistajille. Lyhyellä aikavälillä Adapteo jatkaa keskittymistä erityisesti Nordic Modular Group Holding AB:n (”NMG”) integraatioon, joka tulee olemaan tärkeä osatekijä strategian toteuttamisessa. Johto uskoo, että NMG:n onnistunut integrointi avaa merkittäviä mahdollisuuksia vahvemman yhdistyneen siirtokelpoisten tilojen alustan hyödyntämiseen sekä tuotto- että kustannussynergioiden saavuttamiseen. Vuoteen 2023 asti ulottuvalla jaksolla Adapteon strategia rakentuu kolmesta keskeisestä strategisesta pilarista, jotka ovat kasvun laajentaminen, kaupallinen erinomaisuus ja operatiivinen tehokkuus.

Adapteon pitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet ovat seuraavat:

•     Kaksinumeroinen vertailukelpoisen käyttökatteen kasvu;
•     Operatiivinen ROCE yli kymmenen prosenttia;
•     Nettovelan suhde vertailukelpoiseen käyttökatteeseen 3,5-4,5 kertainen.

Adapteon osinkopolitiikka

Adapteon osinkopolitiikan mukaan Adapteon tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 20 prosenttia konsernin nettotuloksesta (konsernin tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus huomioiden).

Adapteon tulevaisuudennäkymät

Adapteon johto uskoo, ettei Adapteon liiketoimintaympäristö tule muuttumaan merkittävästi vuonna 2019 verrattuna edelliseen vuoteen. Adapteon liiketoiminta on jossain määrin riippuvainen Vuokraus- ja Myyntimarkkinoiden kehityksestä. Yleisesti ottaen Adapteo uskoo, että Siirtokelpoisten Tilaratkaisujen kysyntää tukevat myös jatkossa rakenteelliset kysyntää kasvattavat tekijät, mukaan lukien kaupungistuminen, ikääntyvä rakennuskanta sekä sosiaalisen infrastruktuurin lisääntyvä tarve johtuen lasten ja vanhusten määrän kasvusta. Adapteon johto odottaa Siirtokelpoisten Tilaratkaisujen kysynnän Rental Space -liiketoiminta-alueella näyttävän positiivista kehitystä, mikä tukee liiketoimintaa vuonna 2019. Vuokrausmarkkinoiden odotetaan kasvavan yli 10 prosenttia Suomessa ja Tanskassa ja 5–10 prosenttia Ruotsissa, Norjassa ja Saksassa. Toisaalta, Adapteo odottaa Permanent Space -liiketoiminta-alueen kysynnän olevan jonkin verran heikompi. Vuoden 2018 aikana Adapteon kalusto kasvoi hieman hitaammin kuin edellisvuonna ja tämän vuoden aikana Adapteo tulee jatkamaan vuokrauskalustonsa vaiheittaista kasvattamista.

Adapteon pro forma -taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää tilintarkastamattomia pro forma -taloudellisia tietoja, jotka ovat esitetty ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa kuvaamaan NMG-yritysoston sekä Jakautumisen ja siihen liittyvän uudelleenrahoituksen vaikutusta Adapteon historiallisiin carve-out taloudellisiin tietoihin, ikään kuin nämä olisivat tapahtuneet aiemmin. Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteeksi 1.

NMG-yritysosto esitetään yhdistetyssä tilintarkastamattomassa pro forma -tuloslaskelmassa 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ikään kuin se olisi toteutettu 1.1.2018 ja Jakautuminen ja siihen liittyvä uudelleenrahoitus esitetään tilintarkastamattomissa yhdistetyissä pro forma -tuloslaskelmissa 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta ja 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta ikään kuin ne olisivat toteutuneet 1.1.2018. Jakautuminen ja siihen liittyvä uudelleenrahoitus esitetään tilintarkastamattomassa yhdistetyssä pro forma -taseessa 31.3.2019 ikään kuin ne olisivat toteutuneet kyseisenä päivänä.

Tiintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot on laadittu Euroopan komission asetuksen (EY) N:o 809/2004, muutoksineen, liitteen II ja Adapteon soveltamien IFRS:n mukaisten tilinpäätöksen laatimisperiaatteiden mukaisesti. Adapteo otti IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttöön 1.1.2019 yksinkertaistetun menettelytavan mukaisesti, jolloin vertailutietoja ei oikaistu.

Tilintarkastamattomat pro forma -taloudelliset tiedot esitetään ainoastaan havainnollistamistarkoituksessa. Luonteensa vuoksi tilintarkastamattomat pro forma -tiedot kuvaavat, mikä olisi ollut oletettu vaikutus, jos NMG-yritysosto sekä Jakautuminen ja siihen liittyvä uudelleenrahoitus olisivat toteutuneet näissä pro forma -taloudellisissa tiedoissa oletettuna ajankohtana, eivätkä ne siten kuvaa Adapteon todellista liiketoiminnan tulosta tai taloudellista asemaa. Tilintarkastamattomien pro forma -taloudellisten tietojen ei ole tarkoitus kuvata sitä, millainen Adapteon liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi tulevaisuudessa tai millainen Adapteon liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema olisi ollut, jos Adapteo olisi ollut esitettävien kausien aikana itsenäinen julkisen kaupankäynnin kohteena oleva yhtiö.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Jakautumisesitteestä peräisin olevia Adapteon pro forma -taloudellisia tietoja:

Miljoonaa euroa (ellei toisin ilmoitettu)Pro forma
tilintarkastamaton
 Q1 20192018
Liikevaihto52,8220,6
Liikevoitto9,9 35,2
Liikevoittomarginaali, %18,815,9
Vertailukelpoinen liikevoitto12,147,8
Vertailukelpoinen liikevoitto, %22,821,7
EBITA 10,6   38,0
EBITA-marginaali, %20,117,2
Vertailukelpoinen EBITA  12,750,6
Vertailukelpoinen EBITA marginaali, %24,122,9
Käyttökate20,3 71,0
Käyttökatemarginaali38,532,2
Vertailukelpoinen käyttökate22,4 83,6
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, %42,537,9
Osakekohtainen tulos, euroa0,15 0,50
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, euroa0,18 0,73
Operatiivinen ROCE, %-12,1
Nettovelka / Vertailukelpoinen käyttökate4,5 -

Adapteon carve-out taloudelliset tiedot

Jakautumisesite sisältää Adapteon tilintarkastetut carve-out tilinpäätökset 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta. Adapteon carve-out taloudelliset tiedot on liitetty kokonaisuudessaan tämän tiedotteen liitteiksi 2 ja 3.

Adapteo ei ole aiemmin muodostanut erillistä juridista konsernia. Adapteon tilintarkastetut carve-out tilinpäätökset 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta ja tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu yhdistelemällä Cramon konsernitilinpäätöksiin sisältyneet Adapteo-liiketoimintaan kuuluvien juridisten yhtiöiden ja liiketoiminta-yksiköiden historialliset tuotot ja kulut, varat ja velat sekä rahavirrat ja myös tiettyjä Cramon tuottoja, kuluja, varoja, velkoja ja rahavirtoja, jotka joko siirretään Adapteolle Jakautumisessa tai jotka on kohdistettu Adapteolle carve-out tilinpäätösten laatimista varten.

Adapteon carve-out tilinpäätöksiä 31.12.2018, 31.12.2017 ja 31.12.2016 päättyneiltä tilikausilta laadittaessa on sovellettu Euroopan unionissa käyttöön hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (IFRS), ja niissä on huomioitu periaatteet, joiden mukaisesti Adapteolle kuuluvat varat ja velat, tuotot ja kulut sekä rahavirrat on määritetty. Adapteon tilintarkastamattomat carve-out taloudelliset tiedot 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolta sisältäen tilintarkastamattomat vertailutiedot 31.3.2018 päättyneeltä kolmen kuukauden jaksolta on laadittu ”IAS 34 Osavuosikatsaukset” -standardia noudattaen ja ottaen huomioon yllä kuvatut periaatteet.

NMG-yritysosto toteutettiin 31.10.2018, ja siitä lähtien NMG on sisällytetty Adapteon carve-out tilinpäätökseen. Näin ollen Adapteon historialliset taloudelliset tiedot NMG-yritysoston toteuttamista edeltäviltä jaksoilta eivät sisällä NMG:n liiketoiminnan tulosta, tasetta eivätkä rahavirtoja, eivätkä ne näin ollen ole vertailukelpoisia. Adapteo otti käyttöön 1.1.2018 uudet IFRS 15 Myyntituotot asiakassopimuksista ja IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardit sekä IFRS 2 Osakeperusteiset maksut -standardiin tehdyt muutokset. 1.1.2018 edeltäviä kausia koskevia vertailutietoja ei ole oikaistu uusien ja muutettujen standardien vaikutuksilla. Adapteo otti käyttöön 1.1.2019 uuden IFRS 16 Vuokrasopimukset -standardin käyttäen siirtymävaiheessa yksinkertaistettua lähestymistapaa, eikä ole oikaissut 1.1.2019 edeltävien tilikausien vertailutietoja, kuten standardin siirtymäsäännöissä on sallittu. Jäljempänä esitetyt carve-out taloudelliset tiedot eivät näin ollen ole täysin vertailukelpoisia eri tilikausien ja osavuosikausien välillä.

Carve-out taloudelliset tiedot eivät välttämättä kuvaa sitä, millainen liiketoimintojen yhdistelty tulos, taloudellinen asema ja rahavirrat olisivat olleet, jos Adapteo ja sen tytäryritykset olisivat olleet itsenäinen juridinen konserni 1.1.2016 alkaen ja Adapteo olisi esittänyt konsernin taloudellisia tietoja esitetyiltä tilikausilta. Se ei myöskään välttämättä osoita, millaiset Adapteon tulos, taloudellinen asema tai rahavirrat olisivat tulevaisuudessa.

Seuraavassa taulukossa esitetään tiettyjä Jakautumisesitteestä peräisin olevia Adapteon carve-out taloudellisia tietoja:

Miljoonaa euroa (ellei toisin ilmoitettu)Carve-out
tilintarkastamaton
 Q1 2019201820172016
Liikevaihto52,8152,01126,61118,31
Orgaaninen liikevaihdon kasvu, %7,110,35,0-
Liikevoitto7,029,3126,9130,21
Liikevoittomarginaali, %13,219,321,225,5
Vertailukelpoinen liikevoitto12,133,926,930,2
Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali, %22,822,321,225,5
EBITA7,630,027,130,2
EBITA-marginaali, %14,419,821,425,6
Vertailukelpoinen EBITA12,734,627,130,2
Vertailukelpoinen EBITA-marginaali, %24,122,821,425,6
Käyttökate17,357,248,748,5
Käyttökatemarginaali, %32,837,638,441,0
Vertailukelpoinen käyttökate22,461,848,748,5
Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali, %42,540,638,441,0
Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja24,357,639,543,0
Kassavirtasuhde ennen kasvuinvestointeja, %108,593,381,188,6
Vapaa kassavirta13,811,0-7,8-7,8
Nettoinvestoinnit16,558,255,153,8
Moduulien neliömäärä yhteensä983 569,9970 447,0669 283,7605 342,5
Käyttöaste, %85,584,781,883,5
Keskimääräinen vuokra per neliö (€/vuosi)159163162162
Henkilöstö keskimäärin kokoaikaisiksi muunnettuna374187158140
1Tilintarkastettu    

Tunnuslukujen määritelmät ja kaavat

 
TunnuslukuMääritelmä
Orgaaninen liikevaihdon kasvu (carve-out)Liikevaihdon kasvu omaisuuseristä, jotka yhtiö on omistanut koko raportointikauden ja sitä edeltäneen kauden ajan (eli pois lukien hankinnat, myynnit ja valuuttakurssivaikutus)
Liikevoitto 2 (carve-out)  Yhdistellyn tuloslaskelman liikevoitto
Liikevoitto 2 (pro forma)  Pro forma tuloslaskelman liikevoitto
EBITA2  Liikevoitto + yrityshankinnoista aiheutuneiden aineettomien hyödykkeiden poistot ja arvonalentumiset
Käyttökate2  Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset
Vertailukelpoinen liikevoitto2  Liikevoitto + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen EBITA2  EBITA + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoinen käyttökate2  Käyttökate + vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erätOlennaiset tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat erät kuten suunniteltuun listautumiseen liittyvät kulut, Yrityshankintoihin ja integraatioon liittyvät kulut, uudelleenjärjestelykulut sisältäen irtisanomiskorvaukset, liikearvon ja yrityshankinnoissa kirjattujen aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistappiot ja liiketoimintojen luovutuksesta syntyvät voitot ja tappiot
Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja (carve-out)Vertailukelpoinen käyttökate +/– rahavirtalaskelman nettokäyttöpääoman muutos – ylläpitoinvestoinnit – kaluston ulkopuoliset investoinnit
Kassavirtasuhde ennen kasvuinvestointeja (carve-out)

 
Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja / Vertailukelpoinen käyttökate
Vapaa kassavirta (carve-out)Operatiivinen kassavirta ennen kasvuinvestointeja – kasvuinvestoinnit
Nettoinvestoinnit (carve-out)Lisäykset aineellisiin käyttöomaisuushyödykkeisiin + lisäykset muihin aineettomiin hyödykkeisiin – vuokrattavien siirtokelpoisten tilojen ja vuokrattavien lisätarvikkeiden vähennysten kirjanpitoarvo
Käyttöaste (carve-out)  Kauden aikana vuokralla ollut kalusto keskimäärin / kauden aikana käytettävissä ollut kalusto
Keskimääräinen vuokra per neliö (carve-out)Vuokratuotto (osavuosikaudet annualisoitu, kerrottu neljällä) / Vuokralla olevat neliöt keskimäärin
Nettovelka (pro forma)Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat – rahavarat – lainasaamiset – pitkä- ja lyhytaikaiset rahoitusleasingsaamiset
Osakekohtainen tulos (pro forma)Tilikauden voitto / Ulkona olevien Cramon osakkeiden yhteismäärä Jakautumisesitteen päivämääränä
Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (pro forma)Tilikauden voitto ilman vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä verovaikutus huomioon otettuna / Ulkona olevien Cramon osakkeiden yhteismäärä Jakautumisesitteen päivämääränä
Nettovelka / Vertailukelpoinen käyttökate (pro forma)Nettovelka 31.3.2019 / Vertailukelpoinen käyttökate 31.3.2019 päättyneellä kolmen kuukauden jaksolla (annualisoitu, kerrottu neljällä)
Operatiivinen ROCE (pro forma)Vertailukelpoinen käyttökate 31.12.2018 päättyneellä tilikaudella / Aineelliset käyttöomaisuushyödykkeet + investoinnit yhteisyrityksiin + nettokäyttöpääoma (perustuen Adapteon tilintarkastettuun historiallisen yhdisteltyyn taseeseen 31.12.2018)

Nettokäyttöpääoma = pitkäaikaiset muut saamiset + vaihto-omaisuus + myyntisaamiset ja muut saamiset – pitkäaikaset muut velat – pitkä- ja lyhytaikaiset varaukset – ostovelat ja muut velat
2 Vastaava marginaali on laskettu jakamalla luku liikevaihdolla.

Osakkeenomistajia ja mahdollisia sijoittajia kehotetaan tämän tiedotteen lisäksi tutustumaan koko Jakautumisesitteeseen.

CRAMO OYJ

Hallitus

Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com
Philip Isell Lind af Hageby, Adapteon toimitusjohtaja (Jakautumisen täytäntöönpanosta alkaen), puh: +46 73 022 19 36, sähköposti: philip.isell@adapteo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Adapteo on johtava pohjoiseurooppalainen siirtokelpoisten tilaratkaisujen tarjoaja. Adapteo vuokraa ja myy tilaratkaisujaan julkisen ja yksityisen sektorin asiakkaille. Siirtokelpoiset tilat ovat usein pysyvien rakennusten tavoin käytännöllisiä sekä laadukkaita, ja ne palvelevat väliaikaisia lyhyen aikavälin tarpeita, pitkäaikaisia tarpeita ja pysyviä tarpeita. Adapteo tarjoaa palveluitaan ja ratkaisujaan lähtökohtaisesti sosiaalisen infrastruktuurin asiakassegmenteille, kuten kouluille, päiväkodeille, sosiaali- ja terveyspalveluille sekä erikoismajoitustiloille, sekä lisäksi toimisto- ja muille asiakassegmenteille. Adapteo toimii Ruotsissa, Suomessa, Tanskassa, Norjassa ja Saksassa. Ennen jakautumisen toteuttamista Adapteo on osa Cramo-konsernia.

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 700 työntekijää, ja vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 780 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroup


HUOMAUTUS

Tätä tiedotetta ei tule pitää tarjouksena myydä arvopapereita Yhdysvalloissa. Arvopapereita ei saa myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoita valvovassa viranomaisessa (Securities and Exchange Commission) tai Yhdysvaltain vuoden 1993 arvopaperilain, muutoksineen, rekisteröinnistä säädetyn poikkeuksen mukaisesti. Cramon aikomuksena ei ole rekisteröidä arvopapereita Yhdysvalloissa eikä tarjota arvopapereita yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Jakautumiseen tai sen täytäntöönpanoon liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä.


Liitteet

Attachments

liite-1-pro-forma-taloudelliset-tiedot.PDF
liite-2-carve-out-tilinpaatokset-2018-2017-ja-2016.PDF
liite-3-carve-out-taloudelliset-tiedot-q1-2019.PDF