Rynek: Stockholm
Symbol: ARP
ISIN: PLARTPR00012
Branża: Produkty papierowe

Arctic Paper S.A. jest jednym z wiodących producentów wysokogatunkowego papieru graficznego w Europie i składa się z trzech papierni oraz czterech silnych ekologicznych marek: Amber, Arctic, Munken i G. Większość produktów sprzedawana jest poprzez biura sprzedaży w Europie. Grupa jest głównym właścicielem notowanego na giełdzie szwedzkiego producenta celulozy Rottneros AB. Arctic Paper S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i NASDAQ w Sztokholmie.

Udostępnij dane
ARP
5.6.2023
Waluta SEK
Ostatnia cena zamknięcia 61,00
Zmiana (%) 0,33
Kapital. Rynkowa (EUR) 1,71 bn
Wolumen 99 257
Rynek Stockholm
Liczba udostępnień 27 955 490
Lista Small Cap
Kluczowe liczby (PLNmn) 2022 2021 2020
Sprzedaż netto 4 894,2 3 412,6 2 847,5
Zysk operacyjny (strata) 843,0 244,6 158,2
Zysk (strata) brutto 927,6 223,1 122,3
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Jednostki Dominującej 631,0 127,2 111,1
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 607,4 238,2 211,5
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (155,9) (159,5) (141,2)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (124,6) (162,1) (101,0)
Zmiana w ujęciu tygodniowym 326,9 (83,4) (30,7)
Średnia ważona liczba akcji zwykłych 69 287 783 69 287 783 69 287 783
Zysk/(strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN) 9,11 1,84 1,60
Aktywa 3 254,5 2 389,3 2 136,6
Zobowiązania długoterminowe 395,4 424,2 464,6
Zobowiązania krótkoterminowe 806,9 722,1 639,0
Kapitał własny 2 052,2 1 243,0 1 033,0
Kapitał podstawowy 69,3 69,3 69,3
Wartość księgowa akcji (w PLN) - 17,94 14,91
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na akcję(w PLN) - 0,30 -