• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         27,40  (1,48%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
15.10.2021 15:26 1.000.000 27,40 TRD - IRR -
15.10.2021 15:25 7.000 27,40 - -
15.10.2021 15:25 20.000 27,40 - -
15.10.2021 15:25 6.715 27,40 - -
15.10.2021 15:21 36.496 27,40 - -
15.10.2021 15:21 7.830 27,40 - -
15.10.2021 14:45 217.400 27,60 - -
15.10.2021 14:30 4.000 27,60 - -
15.10.2021 14:17 28.850 27,60 - -
15.10.2021 13:52 8.000 27,60 - -
Meira