• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         20,70  (-1,90%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
18.5.2022 14:49 12.712 20,70 - -
18.5.2022 14:21 25.000 20,70 - -
18.5.2022 14:11 775 20,70 - -
18.5.2022 14:08 775 20,70 - -
18.5.2022 11:47 30.000 20,80 - -
18.5.2022 11:42 10.500 20,80 - -
18.5.2022 11:21 70.000 20,80 - -
18.5.2022 10:59 142.180 21,10 - -
18.5.2022 10:48 2.000.000 20,90 - -
18.5.2022 10:40 4.785 20,90 - -
Meira