• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         13,48  (-0,88%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
23.11.2020 14:10 1.250.000 13,50 - -
23.11.2020 14:10 1.250.000 13,48 - -
23.11.2020 13:10 71.000 13,60 TRD - IRR -
23.11.2020 13:10 95.000 13,60 - -
20.11.2020 14:35 2.000.000 13,60 TRD - IRR -
20.11.2020 10:29 147.000 13,60 - -
19.11.2020 14:23 10.000.000 13,60 - -
19.11.2020 13:38 500.000 13,60 - -
19.11.2020 13:04 15.000 13,62 - -
19.11.2020 13:04 2.000 13,60 - -
Meira