• Kvika banki hf.
KVIKA BANKI         9,90  (0,81%)
 
Vi­skipti dagsins
Dagsetning Magn Gengi Kaupandi Seljandi
13.12.2019 13:47 376.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:46 578.000 9,90 - -
13.12.2019 13:40 50.000 9,93 - -
Meira