Stäng

Sweco förklarar det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktier i Grontmij ovillkorat

Sweco förklarar det offentliga uppköpserbjudandet avseende aktier i Grontmij ovillkorat


Transaktionen i huvuddrag:

Stockholm, Sverige, och De Bilt, Nederländerna, den 25 september 2015

Med hänvisning till det av Sweco AB (publ) ("Sweco") (Nasdaq Stockholm, ticker SWECA och SWECB) och Grontmij N.V. ("Grontmij") (Euronext Amsterdam, ticker GRONT) gemensamma pressmeddelandet den 13 juli 2015, meddelar Sweco och Grontmij härmed att Sweco har förklarat det tidigare offentliggjorda offentliga uppköpserbjudandet ("Uppköpserbjudandet") avseende samtliga utgivna och utestående stamaktier i Grontmij ("Grontmij-aktier") ovillkorat.

Acceptansnivå

Per den 22 september 2015 kl 17:40 CET (den "Initiala Acceptfristens Utgång") hade 59 098 125 Grontmij-aktier, motsvarande cirka 84,25 % av det totala antalet Grontmij-aktier, lämnats in i Uppköpserbjudandet. Sweco förklarar att Uppköpserbjudandets villkor om en acceptansnivå överstigande minst 80 % av Grontmij-aktierna har uppfyllts, liksom övriga villkor i Uppköpserbjudandet.

Utbetalning av vederlag

Med hänvisning till Erbjudandehandlingen som offentliggjordes den 13 juli 2015 så kommer innehavare av utgivna och utestående stamaktier i Grontmij ("Grontmij-aktieägare") som har lämnat in Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet att erhålla 0,22195 nyemitterade aktier av serie B i Sweco ("Sweco B-aktier") för varje Grontmij-aktie ("Utbytesförhållandet"), samt ett kontant belopp om 1,84 EUR (tillsammans "Vederlaget") för varje korrekt inlämnad och överförd Grontmij-aktie (och för felaktigt inlämnad Grontmij-aktie under förutsättning att bristerna har eftergivits av Sweco, eller läkts).

Utbetalning av Vederlaget kommer att ske den 1 oktober 2015 ("Utbetalningsdagen")

Efter Utbetalningsdagen kommer Sweco, som för tillfället innehar 6 789 492 Grontmij-aktier, att inneha 65 887 617 Grontmij-aktier, motsvarande cirka 93,92 % av det totala antalet Grontmij-aktier.

Emission av nya Sweco B-aktier

I enlighet med bemyndigandet från Swecos extra bolagsstämman den 24 augusti 2015 har Swecos styrelse enligt villkoren för Uppköpserbjudandet beslutat att emittera 13 116 828 nya Sweco B-aktier som vederlag till de Grontmij-aktieägare som har lämnat in Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet före den Initiala Acceptperiodens Utgång.[2] Vidare så ska cirka 108 740 550 EUR (1 016 700 000 SEK)[3] erläggas som Kontantvederlag till sådana Grontmij-aktieägare som lämnar in sina Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet.

Notering på Nasdaq Stockholm

Swecos B-aktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm. Nya Sweco B-aktier som emitteras i Uppköpserbjudandet kommer att upptas till handel på Nasdaq Stockholm från och med Utbetalningsdagen.

Finansiering av Uppköpserbjudandet

I enlighet med offentliggörandet den 1 juni 2015 avseende kontantvederlaget kommer Sweco finansiera Uppköpserbjudandet genom en bryggfinansiering. Sweco har erhållit bindande finansieringsåtaganden för denna kreditfacilitet från Nordea Bank AB. Avsikten är att bryggfinansieringen huvudsakligen ska återbetalas med medel som ska tillföras Sweco genom en företrädesemission att genomföras efter Utbetalningsdagen. Swecos större aktieägare har åtagit sig att teckna sin pro rata andel i företrädesemissionen. De Grontmij-aktieägare som har accepterat Uppköpserbjudandet och fortfarande är aktieägare i Sweco på avstämningsdagen för företrädesemissionen kommer att ha företrädesrätt att teckna sin pro rata andel vid deltagande i företrädesemissionen per avstämningsdagen.

Förlängd Acceptperiod

Sweco meddelar härmed att de Grontmij-aktieägare som inte har lämnat in sina Grontmij-aktier före den Initiala Acceptperiodens Utgång kommer att kunna lämna in sina Grontmij-aktier på samma villkor som följer av Uppköpserbjudandet under en förlängd acceptperiod, vilken inleds den 28 september 2015 kl. 09:00 CET och avslutas den 9 oktober 2015 kl. 17:40 CET (den "Förlängda Acceptperioden").

Under den Förlängda Acceptperioden får Grontmij-aktieägare inte återkalla accepter av Uppköpserbjudandet, oaktat av om Grontmij-aktierna lämnats in i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet (eller vid felaktig inlämning, under förutsättning att bristerna har eftergivits av Sweco, eller läkts) under den Initiala Acceptperioden eller under den Förlängda Acceptperioden.

Sweco fortsätter att acceptera alla Grontmij-aktier som lämnas in i Uppköpserbjudandet under den Förlängda Acceptperioden, mot betalning av Vederlaget. Sådan betalning kommer att ske senast den 16 oktober 2015 till Grontmij-aktieägare som lämnar in och överför Grontmij-aktier i enlighet med villkoren i Uppköpserbjudandet (eller vid felaktig inlämning, under förutsättning att bristerna har eftergivits av Sweco, eller läkts).

De Grontmij-aktier som tillkommer genom konvertering av Grontmij Cumprefs ska i enlighet med gjorda åtaganden lämnas in i Uppköpserbjudandet, och kommer att omvandlas och lämnas in under den Förlängda Acceptperioden. De prestationsaktier som tilldelats under Grontmijs långsiktiga incitamentprogram ska förfalla i förtid per datumet för detta pressmeddelande om att Uppköpserbjudandet förklaras ovillkorat, och ska lämnas in under den Förlängda Acceptperioden.

I enlighet med de nederländska reglerna om offentliga uppköpserbjudanden, avsnitt 17 paragraf 4, kommer Sweco den 14 oktober 2015 att offentliggöra det totala antalet inlämnade Grontmij-aktier under den Förlängda Acceptperioden och den totala summan samt procentsatsen för Swecos innehav av Grontmij-aktier.

Swecos styrelse och Grontmijs Executive Board och Supervisory Board

Med anledning av den geografiska expansionen av Sweco-koncernen efter att Vederlaget utbetalats, kommer Sweco att starkt rekommendera sin valberedning att till Swecos styrelse, som utses vid årsstämma 2016, nominera en eller flera ledamöter med kunskap om Grontmij och dess marknader och verksamhet.

Från och med Utbetalningsdagen kommer Grontmijs Supervisory Board bestå av Tomas Carlsson och Lisa Lagerwall (från Sweco) samt Christine Wolff och André Jonkman (nuvarande ledamöter av Grontmijs Supervisory Board). Grontmijs Executive Board kommer att bestå av Jonas Dahlberg och Caroline Lindgren (från Sweco). Vidare kommer från och med Utbetalningsdagen Mr. Jaski samt Mr. Vervoort att avgå som ledamöter i Grontmijs Executive Board, liksom Mr. J. Van der Zouw och Mrs. K Dorrepaal att avgå från sina uppdrag som ledamöter i Grontmijs Supervisory Board.

Koncernledning och affärsområden

Från och med Utbetalningsdagen kommer Swecos koncernledning att ha tre nya medlemmar från Grontmij: Ton de Jong, John Chubb och Ina Brandes. De länder i vilka den sammanslagna Sweco-koncernen kommer att bedriva verksamhet kommer att delas upp i affärsområden som kommer att ledas av chefer från både Sweco och Grontmij. Sweco Sverige kommer att ledas av Åsa Bergman och Sweco Norge av Tron Kjölhamar. Sweco Estland kommer att slås samman med Sweco Finland under ledning av Markku Varis, medan Ton de Jong kommer att leda Sweco Nederländerna och John Chubb Sweco Danmark. Bo Carlsson kommer att leda Sweco Västeuropa som utgörs av Belgien, Storbritannien, Turkiet, Kina och Bulgarien. Sweco Centraleuropa kommer att utgöras av Tyskland, Polen, Tjeckien och Litauen och ledas av Ina Brandes. Swecos koncernrapportering kommer att ske i enlighet med de affärsområden som beskrivs ovan.

Delårsrapport Q3 2015

I enlighet med vad som tidigare kommunicerats, kommer Sweco att publicera delårsrapporten för Q3 2015 den 23 oktober 2015.

Grontmij har tidigare meddelat att dess delårsrapport för Q3 2015 kommer att lämnas den 29 oktober 2015. Med anledning av att Uppköpserbjudandet förklarats ovillkorat kommer Grontmijs delårsrapport för Q3 2015 istället att publiceras samtidigt som Swecos rapport den 23 oktober 2015.

Swecos och Grontmijs delårsrapporter för Q3 2015 kommer att vara separata rapporter, men det kommer att hållas en gemensam audio webcast den 23 oktober 2015 kl 09.00 CET via www.swecogroup.com och www.grontmij.com, rörande delårsrapporterna. Respektive presentation kommer hållas tillgänglig från och med morgonen den 23 oktober 2015 på Swecos och Grontmijs webbplatser.

Fusion

Såsom tidigare kommunicerats har Sweco och Grontmij kommit överens om en potentiell gränsöverskridande fusion mellan bolagen, varigenom Sweco som övertagande bolag absorberar Grontmij ("Fusionen"), som kan genomföras under förutsättning att vissa villkor uppfyllts och att Sweco beslutar att verkställa Fusionen. Swecos beslut huruvida Fusionen ska verkställas kommer att fattas efter den Förlängda Acceptperiodens utgång. Om Sweco beslutar att fullfölja Fusionen beräknas fusionstidpunkten infalla omkring den 26 oktober 2015, efter publiceringen av Swecos och Grontmijs delårsrapporter den 23 oktober 2015. [4]

Avnotering och tvångsinlösen

Om Swecos (och dess närståendes) innehav av Grontmij-aktier uppgår till minst 95 % efter Utbetalningsdagen och den Förlängda Acceptperioden, kommer Sweco och Grontmij att verka för att Grontmij-aktierna avnoteras från Euronext Amsterdam så snart som möjligt, och att noteringsavtalet mellan Grontmij och Euronext Amsterdam avseende noteringen av Grontmij-aktier upphör. Detta kan komma att få en negativ påverkan på likviditet och marknadsvärdet för de noterade Grontmij-aktierna som inte har lämnats in i Uppköpserbjudandet, se avsnitt 13.4 i Erbjudandehandlingen.

Om Swecos (och dess närståendes) innehav av Grontmij-aktier uppgår till minst 95 % efter Utbetalningsdagen och den Förlängda Acceptperioden kommer Sweco antingen att inleda ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med avsnitt 2:92a eller 2:201a i Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek), eller ett tvångsinlösenförfarande i enlighet med avsnitt 2:359c i Dutch Civil Code (Burgerlijk Wetboek) för att förvärva de Grontmij-aktier som inte har lämnats in i Uppköpserbjudandet. Ingen holländsk källskatt blir aktuell vid överlåtelse av Grontmij-aktier vid ett sådant tvångsinlösenförfarande. Konsekvenserna för den holländska företagsbeskattningen och personbeskattningen är desamma som för den holländska företagsbeskattningen och personbeskattningen i Uppköpserbjudandet.

Ytterligare konsekvenser till följd av att Uppköpserbjudandet förklaras ovillkorat

De Grontmij-aktieägare som inte har lämnat in sina Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet uppmanas att noggrant ta del av avsnitten 7.9 (Consequences of the Offer) och 13 (Other matters relating to the Offer and the Merger) i Erbjudandehandlingen. I dessa avsnitt beskrivs vissa konsekvenser som kan bli aktuella i samband med att Uppköpserbjudandet nu har förklarats ovillkorat och när Vederlaget i Uppköpserbjudandet utbetalats.

Swecos förvärv av Grontmij-aktier i samband med att Vederlaget i Uppköpserbjudandet utbetalas kommer bland annat att reducera antalet Grontmij-aktieägare samt det antal Grontmij-aktier som är föremål för offentlig handel. Detta medför att Grontmij-aktiens omsättning kraftigt kommer att minska till följd av att Uppköpserbjudandet fullföljs samt att Grontmij-aktiens handelsvolym och likviditet kommer att påverkas negativt.

Offentliggöranden

Ytterligare information avseende Uppköpserbjudandet kommer att offentliggöras genom pressmeddelanden. Alla gemensamma pressmeddelanden som offentliggörs av Sweco och Grontmij kommer att finnas tillgängliga på Swecos (www.swecogroup.com) och Grontmijs (www.grontmij.com) hemsidor. I enlighet med tillämpliga regler, inklusive Nasdaq Stockholms regelverk för emittenter, och utan att medföra några begränsningar för de sätt Sweco kan komma att välja att göra offentliga tillkännagivanden, har Sweco ingen skyldighet att kommunicera offentliggjord information på annat sätt än vad som anges ovan.

Erbjudandehandling, uttalande från Grontmijs styrelser, Prospekt och ytterligare information

Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd att vara fullständig. För ytterligare information hänvisas uttryckligen till den Erbjudandehandling som offentliggjordes den 13 juli 2015 och som innehåller ytterligare uppgifter avseende Uppköpserbjudandet.

Detta pressmeddelande innehåller utvald, sammanfattad information avseende Uppköpserbjudandet och ersätter inte Erbjudandehandlingen eller Grontmijs styrelsers uttalanden avseende Uppköpserbjudandet, s.k. Position Statement, som båda offentliggjordes den 13 juli 2015. Informationen i detta pressmeddelande är inte fullständig och Erbjudandehandlingen och Grontmijs styrelsers uttalande innehåller ytterligare information.

Grontmij-aktieägare uppmanas att noggrant läsa informationen i Erbjudandehandlingen och styrelsernas uttalanden samt konsultera en oberoende rådgivare för att kunna fatta ett motiverat beslut avseende Uppköpserbjudandet samt innehållet i Erbjudandehandlingens och styrelsernas uttalanden. Grontmij-aktieägare uppmanas även konsultera sina skatterådgivare för att ta reda på skattekonsekvenserna av att lämna in sina Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet.

Information om Sweco B-aktier finns i det prospekt som upprättades med anledning av upptagande av Sweco B-aktier till handel på Nasdaq Stockholm, detta prospekt offentliggjordes den 13 juli 2015, och godkändes av Finansinspektionen den 10 juli 2015 ("Prospektet"). Grontmij-aktieägare uppmanas att noggrant läsa Prospektet och konsultera en oberoende rådgivare för att kunna fatta ett motiverat beslut avseende Sweco B-aktierna.

Restriktioner

Uppköpserbjudandet lämnas i och från Nederländerna och uttalanden, villkor och erbjudanderestriktioner i Erbjudandehandlingen ska iakttas. Utan att det påverkar Swecos rätt att förkasta aktier som felaktigt lämnas in i Uppköpserbjudandet förbehåller sig Sweco rätten att, enligt eget omdöme, acceptera aktier som lämnas in i Uppköpserbjudandet av, eller på uppdrag av, Grontmij-aktieägare, även om aktierna inte lämnats in på det sätt som föreskrivs i Erbjudandehandlingen.

Uppköpserbjudandet lämnas inte, och Grontmij-aktier kommer inte att accepteras från någon Grontmij-aktieägare, i någon jurisdiktion där Uppköpserbjudandet eller en utfästelse att lämna in Grontmij-aktier är förbjudet enligt värdepappers- eller annan lagstiftning eller regelverk eller skulle kräva ytterligare registrering, godkännande eller ansökan hos någon regulatorisk myndighet som inte uttryckligen angetts i Erbjudandehandlingen. Det åligger alla personer som mottar erbjudandehandlingen att informera sig om och iaktta allas sådana restriktioner och att (i förekommande fall) inhämta alla nödvändiga tillstånd, godkännanden, eller medgivanden. Personer som är osäkra om de har rätt att delta i Uppköpserbjudandet bör konsultera sin professionella rådgivare så snart som möjligt. Utanför Nederländerna har inga åtgärder vidtagits (eller kommer att vidtas) för att göra det möjligt att delta i Uppköpserbjudandet i någon jurisdiktion där sådana åtgärder skulle krävas. Erbjudandehandlingen har inte heller registrerats eller godkänts av någon myndighet utanför Nederländerna. Varje person (inklusive, utan begränsning, förvaltare, företrädare och annan mellanman) som skickar eller som avser att skicka Erbjudandehandlingen eller därtill hörande handlingar till någon jurisdiktion utanför Nederländerna uppmanas att noggrant läsa Erbjudandehandlingen innan någon sådan åtgärd vidtas. Att skicka, offentliggöra eller distribuera Erbjudandehandlingen och därtill hörande handlingar rörande Uppköpserbjudandet eller Uppköpserbjudandets lämnade till någon annan jurisdiktion än Nederländerna kan vara förbjudet enligt lag och därför bör personer som mottar Erbjudandehandlingen ta del av och iaktta dessa restriktioner. Varje underlåtenhet att följa någon av dessa restriktioner kan utgöra ett lagbrott i någon av dessa jurisdiktioner. Varken Grontmij eller Sweco, eller någon av deras rådgivare, accepterar något ansvar för eventuella brott av någon person mot någon av dessa restriktioner.

Grontmij-aktieägare uppmanas att läsa Erbjudandehandlingen, Prospektet, uttalandena från Grontmijs styrelser och Fusionsplanen eftersom de innehåller viktig information rörande Sweco, Grontmij, Uppköpserbjudandet, och alla därtill hörande planerade transaktioner ("Transaktionerna").

USA

Transaktionerna kommer att leda till att Sweco förvärvar värdepapper i ett nederländskt börsbolag och en emission och ett erbjudande av värdepapper i ett svenskt börsbolag till Grontmij-aktieägare och detta regleras av nederländska och svenska regler om offentliggörande av information, vilka skiljer sig från motsvarande regler i USA. Den finansiella informationen som finns inkluderad eller som hänvisas till häri har inte upprättats i enlighet med amerikanska redovisningsstandarder och därför kan det vara så att den inte är direkt jämförbar med sådan finansiell information som upprättats av amerikanska bolag eller bolag som upprättar finansiella rapporter med tillämpning av generellt vedertagna redovisningsstandarder i USA.

Uppköpserbjudandet kommer att lämnas i USA i enlighet med undantag enligt regel 14d-1(c) i US Securities Exchange Act från 1934, i dess ändrade lydelse (the "US Securities Exchange Act"), och emissionen av Sweco B-aktier i Uppköpserbjudandet sker i enlighet med undantag enligt regel 802 i US Securities Act från 1933, i dess ändrade lydelse (the "US Securities Act"), och Transaktionerna samt i övrigt i enlighet med det regulatoriska regelverket i Nederländerna. Uppköpserbjudandet kommer således att regleras av andra offentliggörande- och förfaranderegler, innefattande med hänsyn till withdrawal rights, tidplanen för ett erbjudande, förfarande för redovisning av likvid samt tidpunkt för betalning, än de som följer av amerikanska lagar och regler avseende offentliga uppköpserbjudanden.

Eftersom bolagen har säte utanför USA och samtliga eller vissa av deras styrelseledamöter eller företrädare kan ha hemvist utanför USA kan det vara förenat med svårigheter för amerikanska ägare av Grontmij-aktier att göra gällande rättigheter och krav enligt federal värdepapperslagstiftning. Det är inte säkert att amerikanska ägare av Grontmij-aktier kan stämma ett icke-amerikanskt bolag eller dess styrelseledamöter eller företrädare i en domstol utanför USA för överträdelser av amerikansk värdepapperslagstiftning. Vidare kan det vara förenat med svårigheter att tvinga att icke-amerikanskt bolag eller dess dotterbolag att rätta sig efter ett amerikanskt domslut.

Sweco eller dess ombud, eller mäklare (i egenskap av agenter) eller partners till Swecos finansiella rådgivare kan, i enlighet med holländsk marknadspraxis och enligt regel 14e-5(b) i US Securities Exchange Act, före eller under acceptfristen för Uppköpserbjudandet komma att förvärva, eller vidta åtgärder för att förvärva, Grontmij-aktier utanför USA på annat sätt än genom Uppköpserbjudandet. Sådana förvärv kan antingen ske på den öppna marknaden till rådande aktiekurs eller genom privata sidoaffärer till framförhandlat pris. Information om sådana förvärv kommer att offentliggöras genom pressmeddelanden enligt de nederländska reglerna om offentliga uppköpserbjudanden avsnitt 13, samt publiceras på Swecos webbplats, www.swecogroup.com.

Grontmij-aktierna och Sweco B-aktierna som ska emitteras vid redovisningen av likvid i Uppköpserbjudandet har inte registrerats i, och kommer inte registreras hos värdepapperstillsynsmyndigheten, någon delstat eller jurisdiktion. Grontmij-aktieägare i som lyder under en jurisdiktion i USA kan alltså lämna i Grontmij-aktier i Uppköpserbjudandet enbart om personen en undantagen investerare enligt definitionen i ovan nämnda regelverk.

Kanada och Japan

Uppköpserbjudandet, och varje anbud med anledning därav, lämnas inte, med nationella eller internationella kommunikationsmedel, eller genom åtgärd av en börs eller annan handelsplats i Kanada eller Japan. Detta inkluderar, utan att begränsa till, post, telefax eller annan elektroniskt kommunikation och telefon. Kopior av Erbjudandehandlingen, detta pressmeddelande och andra relaterade pressmeddelanden, anmälningsblanketter och andra handlingar skickas inte, och får inte postas eller i övrigt distribueras eller skickas i, till eller från Kanada eller Japan eller, till förvaltare, företrädare eller annan mellanman med uppdrag från personer bosatta i Kanada eller Japan. Personer som mottar Erbjudandehandlingen och/eller annan handling får inte distribuera eller skicka dem i, till eller från Kanada eller Japan, eller använda post eller något annat kommunikationsmedel organ eller åtgärd för något syfte i samband med Uppköpserbjudandet; om dessa restriktioner överträds kommer utfästelsen att acceptera Uppköpserbjudandet att anses vara ogiltig. Sweco kommer inte att acceptera någon inlämnad aktie i Uppköpserbjudandet som skett på något sådant sätt eller ett organ eller en åtgärd Kanada eller Japan.

Genom att lämna in och överlåta Grontmij-aktier intygar personen som lämnar in Grontmij-aktier att denne (a) inte mottog eller skickat kopior av Erbjudandehandlingen eller relaterade dokument i, till eller från Kanada eller Japan och (b) inte på annat sätt, i samband med Uppköpserbjudandet, direkt eller indirekt, utnyttjat post eller något annat kommunikationsmedel inklusive, utan att begränsa till, telefax, telefon som används vid nationell eller internationell handel eller vid börserna eller handelsplatserna i Kanada eller Japan. Sweco förbehåller sig rätten att, om en utfästelse att acceptera Uppköpserbjudandet inte har gjorts i enlighet med nämnda restriktioner, så ska utfästa accepten anses hävd, ogiltig och utan effekt.

Framåtriktade uttalanden

Detta pressmeddelande innefattar vissa "framåtriktade uttalanden". Framåtriktade uttalanden innefattar kända och okända risker och osäkerheter eftersom informationen är avhängig framtida händelser och omständigheter. Uttalandena baseras på Swecos och Grontmijs aktuella syn och förväntningar och givetvis förenade med osäkerhet, förändringar och omständigheter. Framåtriktade uttalanden innefattar typiskt, utan att begränsa till, ord som "avser", "förväntar", "bedömer", "tror" och ord med samma betydelse.


[1] De Grontmij-aktier som innehas av Sweco, eller som enligt åtagande ska lämnas in i Uppköpserbjudandet efter Utbetalning av Vederlaget, motsvarar cirka 94,40 % av det totala antalet utestående stamaktier i Grontmij, vilket inkluderar (i) Swecos totala innehav av Grontmij-aktier efter Utbetalningen av Vederlaget samt (ii) de Grontmij-aktier som enligt åtaganden ska lämnas in i Uppköpserbjudandet under den Förlängda Acceptperioden, vilket är de 5 620 026 Grontmij-aktier som tillkommer genom konvertering av Grontmij Cumprefs den 1 oktober 2015 samt de 344 077 Grontmij-aktier som tillkommer genom att de prestationsaktier som tilldelats under Grontmijs långsiktiga incitamentsprogram intjänas i förtid.

[2] Styrelses emissionsbeslut omfattar därutöver emission av ytterligare Sweco B-aktier i enlighet med Utbytesförhållandet till Grontmij-aktieägare som accepterar Uppköpserbjudandet under den Förlängda Acceptperioden.

[3] Baserat på en växelkurs mellan euro (EUR) och svenska kronor (SEK) om 1:9,35.

[4] Av pressmeddelanden som tidigare offentliggjorts med anledning av Uppköpserbjudandet framgår att Fusionen beräknades genomföras omkring den 19 oktober 2015. Numer, ifall Fusionen fullföljs av Sweco, beräknas Fusionen genomföras omkring 26 oktober 2015 efter det att Sweco och Grontmij publicerat sina delårsrapporter för Q3 2015 den 23 oktober 2015.

Kontakt:

Sweco

Kommunikationsdirektör

Åsa Barsness

M: +46 (0)703823686

E:   asa.barsness@sweco.se

Sweco AB

Gjörwellsgatan 22,

Box 34 044

SE-100 26 Stockholm

Sverige

Grontmij

Investor Relations

Michèle Negen

M: +31 88 8115884

E: michele.negen@grontmij.com

Grontmij N.V.

De Holle Bilt 22

3732 HM De Bilt

Nederländerna

Exchange Agent

ABN AMRO   Bank N.V.

Gustav   Mahlerlaan 10

P.O. Box   283 (HQ 7050)

1000 EA Amsterdam

Nederländerna

Tel: +31 20 344 2000

Fax: +31 20 628 8481

E-mail: corporate.broking@nl.abnamro.com

Om Sweco

Sweco är Nordens ledande konsultföretag inom hållbart samhällsbyggande. Våra 9 000 ingenjörer, arkitekter och miljöexperter utvecklar hållbara och värdeskapande lösningar för kunder och samhälle. Sweco är ett av Europas tio största teknikkonsultföretag och utför årligen uppdrag i 80 länder över hela världen. Företaget omsätter cirka 9 miljarder SEK och är noterat på Nasdaq Stockholm. Informationen är sådan som Sweco ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 september 2015 kl 08.00 CET.

För ytterligare information, www.swecogroup.com.

Om Grontmij

Grontmij är ett ledande europeiskt företag inom konsult- och verkstadsindustrin med expertis av världsklass inom områdena energi, motorvägar & vägar, hållbara byggnader och vatten. Grontmijs ledande princip är hållbarhet genom design. Detta gör det möjligt för Grontmijs yrkesverksamma att stödja kunder i utvecklingen av den inbyggda och naturliga miljön. Grontmij grundades 1915 och är noterat på Euronext Amsterdam börsen.

För ytterligare information, www.grontmij.com.

Bilagor

SV3138873_wkr0006.pdf