Close

Cramon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Cramo Oyj    Tilinpäätöstiedote 11.2.2020, klo 9.00

Cramon tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2019

Kassavirta parani, haastava markkina vaikutti kannattavuuteen

LOKA–JOULUKUU 2019

TAMMI–JOULUKUU 2019


TULOSOHJAUS VUODELLE 2020

Cramo arvioi, että sen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa vuonna 2020.

BOELSIN JULKINEN OSTOTARJOUS KAIKISTA CRAMON OSAKKEISTA

Boels Topholding B.V. ja Cramo Oyj allekirjoittivat 11.11.2019 yhdistymissopimuksen, jonka mukaisesti Boels teki vapaaehtoisen hallituksen suositteleman julkisen käteisostotarjouksen kaikista Cramon liikkeeseen lasketuista osakkeista, jotka eivät ole Cramon tai sen tytäryhtiöiden hallussa. Ostotarjouksessa Cramon osakkeenomistajille tarjottiin 13,25 euron käteisvastike jokaista osaketta kohden. Cramon hallitus suositteli yksimielisesti, että Cramon osakkeenomistajat hyväksyvät tarjouksen.

Ostotarjouksen mukainen tarjousaika alkoi 25.11.2019 ja oli alun perin voimassa 9.1.2020 saakka. 10.1.2020 Boels ilmoitti jatkavansa ostotarjousta 31.1.2020 asti. 17.1.2020 Boels korotti käteisostotarjouksen tarjousvastiketta 13,75 euroon osakkeelta.

3.2.2020 ilmoitettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen alustava tulos. Ostotarjoukseen tarjotut osakkeet edustavat noin 92,89 prosenttia kaikista Cramon osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä.

5.2.2020 julkistettiin Boelsin vapaaehtoisen Cramo Oyj:n hallituksen suositteleman Cramo Oyj:n kaikkia osakkeita koskevan julkisen käteisostotarjouksen lopullinen tulos, jonka mukaan Boels toteutti ostotarjouksen ja aloitti jälkikäteisen tarjousajan. Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan tarjotut osakkeet edustavat noin 93,04 prosenttia kaikista Cramon liikkeeseen laskemista ja ulkona olevista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, mikä on enemmän kuin yhdeksänkymmentä prosenttia (90 %) kaikista Cramon osakkeista ja äänistä. Jälkikäteinen tarjousaika alkoi 6.2.2020 ja tulee päättymään 20.2.2020.

6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen EQT Fund Management S.à r.l:lta (Luxemburg, Luxemburgin suurherttuakunta), joka toimii omissa nimissään sekä EQT Public Value Fundin hallinnointiyhtiönä sekä sen puolesta, jonka mukaan EQT Public Value Investments S.à r.l.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 6.2.2020 alittanut kymmenen (10) ja viiden (5) prosentin liputusrajat. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien luovutus. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö ei omistanut Cramon osakkeita, rahoitusvälineitä tai ääniä.

6.2.2020 Cramo Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain ("AML") 9 luvun 5 pykälän mukaisen ilmoituksen Peter Bernard Marcel Boelsilta (Maaseik, Belgia), jonka mukaan Boels Topholding B.V.:n osuus Cramo Oyj:n osakkeista ja äänistä on 6.2.2020 ylittänyt yhdeksänkymmenen (90) prosentin liputusrajan. Ilmoituksen mukaan ilmoituksen perusteena on osakkeiden tai äänioikeuksien hankinta. Ilmoituksen päivämääränä yhtiö omistaa Cramo Oyj:n osakkeita 41.574.765 kpl, vastaten 93,03 % osakkeista ja äänistä. 

6.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti vuonna 2022 erääntyvän joukkovelkakirjalainan haltijoille määräysvallan vaihtumisesta, viitaten Cramon 28.2.2022 erääntyvään 150 miljoonan euron 2,375 prosentin kiinteäkorkoiseen joukkovelkakirjalainaan. Cramon tulee 9.4.2020 toteuttaa sellaisten joukkovelkakirjojen lainapääoman ja kertyneiden korkojen ennenaikainen takaisinmaksu (ilman preemioita tai sopimussakkoa), joiden haltijat ovat viimeistään 19.3.2020 kirjallisella ilmoituksella vaatineet hallussaan olevien joukkovelkakirjojen ennenaikaista takaisinmaksua. Jos yli seitsemänkymmentäviisi (75) prosenttia joukkovelkakirjalainan kokonaispääomasta on 9.4.2020 lunastettu ennakkoon joukkovelkakirjalainan ehtojen kohdan 10 mukaisesti, Cramolla on oikeus maksaa ennenaikaisesti takaisin kaikki jäljelle jääneet ulkona olevat joukkovelkakirjat korkoineen (ilman preemiota tai sopimussakkoa).

7.2.2020 Cramo Oyj ilmoitti, että Boels Topholding B.V. aloittaa lunastusmenettelyn koskien Cramo Oyj:n jäljellä olevia vähemmistöosakkeita. Toteuttaakseen osakkeiden lunastuksen tarjouksentekijä tulee saattamaan vireille osakeyhtiölain mukaisen välimiesmenettelyn. Tarjouksentekijä tulee vaatimaan, että osakkeiden lunastushinnaksi vahvistetaan lunastusmenettelyssä 13,75 euroa osakkeelta vähennettynä minkä hyvänsä varojenjaon määrällä, mikäli tällaisen varojenjaon täsmäytyspäivä on ennen kuin lunastuksen kohteena olevat osakkeet ovat siirtyneet Boelsille, mikä vastaa tarjouksentekijän ostotarjouksessa tarjouksen ehtojen mukaisesti maksamaa vastiketta. Tarjouksentekijän odotetaan myöhemmin aloittavan toimet Cramon osakkeiden poistamiseksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalta.


TOIMITUSJOHTAJA LEIF GUSTAFSSONIN KOMMENTTI

Cramon tuloskehitys vuoden viimeisellä neljänneksellä jäi odotetusti edellisvuotta heikommaksi, ja kaikkien segmenttien vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto heikkeni. Rahavirran kehitys jatkui kuitenkin vuosineljänneksen aikana vahvana, ja rahavirta investointien jälkeen oli 36,9 miljoonaa euroa eli 15,3 miljoonaa euroa enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toteutimme vuoden jälkipuoliskolla onnistuneesti konsernin laajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelman, jolla parannettiin kilpailukykyä ja kannattavuutta. Tulokset alkoivat näkyä jo viimeisellä vuosineljänneksellä, sillä vertailukelpoiset kiinteät kustannukset pienenivät edellisvuodesta 2,8 miljoonalla eurolla. 10–12 miljoonan euron vuosittaisten säästöjen odotetaan näkyvän täysimittaisina vuodesta 2020 alkaen.

Konsernin liikevaihto viimeisellä vuosineljänneksellä oli vertailukelpoisissa valuutoissa edellisvuotta alhaisempi. Markkinakysyntä tasaantui edelleen tai jopa heikkeni monissa maissa verrattuna edellisvuoteen. Ruotsissa liikevaihto laski paikallisessa valuutassa 10,9 prosenttia verrattuna vuoden 2018 korkeisiin lukuihin. Liikevaihdon lasku johtui osittain markkinoiden kysynnän heikentymisestä ja suurten teollisuusprojektien ajoituksesta. Loppuvuodesta 2019 aloitettujen uusien teollisuusprojektien vaikutus jäi vielä viimeisen vuosineljänneksen aikana vähäiseksi, mutta niiden vaikutuksen liikevaihtoon ja kannattavuuteen odotetaan kasvavan vuoden 2020 aikana. Norjassa liikevaihdon kehitys viimeisen vuosineljänneksen aikana oli pettymys, kun taas kannattavuus parantui. Suomen ja Itä-Euroopan haastavampi markkinatilanne vaikutti liikevaihtoon ja kannattavuuteen kielteisesti, kun toisaalta vuoden 2020 markkinanäkymät ovat kuitenkin myönteisemmät erityisesti Suomessa. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edelleen pääasiassa KBS Infran ansiosta, mutta kannattavuus oli edelleen epätyydyttävällä tasolla.

Markkinan lyhyen aikavälin haasteista huolimatta kasvumahdollisuuksia on paljon. Etenkin tietyissä asiakassegmenteissä ja tietyillä tuotealueilla meillä on mahdollisuus vahvistaa läsnäoloamme ja markkina-asemaamme. Olemme nyt muuttaneet yhtiön rakennetta eriyttämällä Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan omaksi yhtiökseen (Adapteo), tehostaneet kulurakennetta, aloittaneet uuden Cramo NXT -strategian toteutuksen ja luoneet perustan kilpailijoista erottumiselle. Innovatiiviset ratkaisut, digitalisoidut tuotteet ja palvelut sekä sitoutuneet työntekijät takaavat sen, että pystymme tarttumaan muuttuvien markkinoiden ja asiakastarpeiden avaamiin mahdollisuuksiin. Varmistaaksemme tulosennusteen toteutumisen vuonna 2020 tulemme investoimaan kasvumahdollisuuksiin ja hyödyntämään tehostettua kulurakennetta niin, että EBITA-liikevoitto ylittää 75 miljoonaa euroa.

Julkisen ostotarjouksen toteutumisen seurauksena Cramosta tulee osa Boels Rentalia ja pörssinoteeraus loppuu. Cramon ja Boelsin yhdistymisen seurauksena yhtiöstä tulee kilpailukykyisempi organisaatio, jolla on paremmat edellytykset kasvaa ja parantaa kannattavuuttaan. Suurten taloudellisten resurssiensa ansiosta se pystyy vastaamaan paremmin markkinoiden haasteisiin ja suhdannevaihteluihin. Yhdistymisestä on paljon strategista etua, ja se mahdollistaa kummankin yhtiön vahvuuksien hyödyntämisen. Yhtiöiden toisiaan täydentävä maantieteellinen kattavuus, läsnäolon vahvistuminen Manner-Euroopassa, yhteistoiminnan mahdollistama optimoitu tuote- ja palveluvalikoima sekä laitevuokrauksen asiantuntemuksen parantuminen tiimien yhdistämisen seurauksena ovat esimerkkejä siitä, miten yhteenliittymästä tulee laitevuokrauksen johtava toimija Euroopassa niin laadullisesti kuin kokonsa puolesta.

Haluan kiittää koko henkilöstöämme sitoutumisesta Cramon kehittämiseen yhdeksi vuokraustoimialan johtavista yhtiöistä. Lisäksi haluan kiittää kaikkia Cramon asiakkaita, osakkeenomistajia ja muita sidosryhmiä, jotka ovat vuosien varrella luottaneet meihin pörssiyhtiönä.
             


KESKEISET TUNNUSLUVUT

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Jatkuva liiketoiminta
Raportoitu
10-12/1910-12/18Muutos %1-12/191-12/18Muutos %
       
Liikevaihto156,7172,4-9,1 %612,6631,9-3,0 %
Käyttökate45,749,5-7,7 %195,8185,55,6 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1)19,025,2-24,5 %72,792,1-21,1 %
% liikevaihdosta12,1 %14,6% 11,9 %14,6 % 
EBITA-liikevoitto13,325,2-47,1 %65,791,2-28,0 %
% liikevaihdosta8,5 %14,6% 10,7 %14,4 % 
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1)13,114,2-7,6 %44,261,9-28,6 %
Katsauskauden tulos6,714,4-53,4 %36,761,3-40,2 %
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1)0,290,32-7,8 %0,991,39-28,8 %
Tulos/osake (EPS), €0,150,32-53,5 %0,821,38-40,4 %
Henkilöstö keskimäärin   2 6112 5462,5 %

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 31-33.

  

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Jatkuva liiketoiminta
Raportoituml. havainnollistava IFRS 16 vaikutus*Raportoituml. havainnollistava IFRS 16 vaikutus*
10-12/1910-12/18Muutos %1-12/191-12/18Muutos %
       
Liikevaihto156,7172,4-9,1 %612,6631,9-3,0 %
Käyttökate45,757,8-20,9 %195,8215,5-9,1 %
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1)19,025,9-26,5 %72,794,8-23,3 %
% liikevaihdosta12,1 %15,0% 11,9 %15,0 % 
EBITA-liikevoitto13,325,9-48,5 %65,793,9-30,1 %
% liikevaihdosta8,5 %15,0% 10,7 %14,9 % 
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1)13,114,2-7,6 %44,261,9-28,6 %
Katsauskauden tulos6,714,4-53,4 %36,761,3-40,2 %
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1)0,290,32-9,5 %0,991,39-28,8 %
Tulos/osake (EPS), €0,150,32-53,5 %0,821,38-40,4 %
Vertailukelpoinen operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 1), 2), 3)   10,8 %14,0 % 
Operatiivinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2), 3)   9,7 %13,8 % 
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 1), 2)   8,1 %10,5 % 
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2)   7,2 %10,4 % 
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 1), 4)   10,9 %14,9 % 
Oman pääoman tuotto, % 4)   9,1 %14,7 % 
Nettovelat/ käyttökate   1,921,99 
Korolliset nettovelat   375,9428,5-12,3 %
Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat), 5)21,026,0-19,3 %89,3185,1-51,8 %
joista, tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen osuus 0,5  43,6 
Rahavirta investointien jälkeen36,921,670,6 %108,5-8,5 
Operatiivinen käyttöpääoma 3)   644,3692,9-7,0 %
Käyttöpääoma   825,5876,9-5,9 %
Varat yhteensä   963,21 021,7-5,7 %

* IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut vuoden 2018 luvut perustuvat havainnollistaviin, raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta tehtyihin ei-IFRS-laskelmiin, ja ne muodostavat vertailukohdan vuoden 2019 IFRS 16 -luvuille. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 avaussaldosta lähtien. Luvut ovat IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina.
IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on merkittävä vaikutus konsernin lukuihin, erityisesti taseeseen, jossa käyttöoikeudet ja vuokrasopimukset on aktivoitu taseen avaussaldoon, mutta myös keskeisiin tunnuslukuihin, kuten sidotun pääoman tuottoon ja nettovelat/käyttökate -tunnuslukuun.

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 31-33.

2) Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4/2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien lukuihin. Tämä 12 kuukauden keskiarvo kuvastaa paremmin sidotun pääoman pitkän aikavälin kehitystä entiseen kahden pisteen väliseen keskiarvoon verrattuna.

3) Operatiivinen sidotun pääoman tuotto-% lasketaan jakamalla EBITA-liikevoitto (viimeisten 12 kuukauden) operatiivisella sidotulla pääomalla (12 kuukauden keskiarvo). Operatiivinen sidottu pääoma lasketaan vähentämällä sidotusta pääomasta liikearvo ja muut aineettomat hyödykkeet. Operatiivinen sidotun pääoman tuotto-% (ROCE) korvaa aiemmin esitetyn sidotun pääoman tuotto-% (ROCE), kuvastaakseen paremmin operatiivista suoriutumista segmenttitasolla tarjoten tarkoituksenmukaisemman vertailukohdan.

4) Oman pääoman tuotto (ROE) on laskettu jakamalla 12 kuukauden rullaava katsauskauden tulos päättävän katsauskauden oman pääoman määrällä.

5) Pois lukien IFRS 16:n mukaiset investoinnit käyttöoikeusomaisuuteen, joiden suuruus tilikaudella oli 16,0 miljoonaa euroa.

MARKKINANÄKYMÄT

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia vuonna 2020 kaikissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa, paitsi Puolassa ja Tsekin tasavallassa, joissa sen ennustetaan lisääntyvän 8 ja 6 prosenttia. Forecon arvioi, että vuonna 2020 kone- ja laitevuokrauksen markkina pysyy Ruotsissa edellisvuoden tasolla ja kasvaa Virossa 4 prosenttia, Suomessa 5 prosenttia ja Norjassa sekä Liettuassa 6 prosenttia.

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä. Euroconstruct ennustaa marraskuun 2019 arvioissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän Ruotsissa 2 prosenttia ja pysyvän Suomessa edellisvuoden tasolla. Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) ennakoi uusimmassa lokakuun 2019 arviossaan, että paikallinen rakennusmarkkina pienenee 2 prosenttia vuonna 2020. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan 2 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan -0,6 ja 1,3 prosenttia.


KONSERNIN TALOUDELLINEN KEHITYS

JATKUVIEN TOIMINTOJEN LIIKEVAIHTO

Cramo-konsernin koko vuoden liikevaihto laski 3,0 prosenttia (kasvua -1,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 612,6 (631,9) miljoonaa euroa. KBS Infra, joka hankittiin 28.2.2018, vaikutti positiivisesti liikevaihdon kasvuun. Valuuttakurssien vaikutus liikevaihtoon oli -11,5 miljoonaa euroa, mikä johtui pääasiassa Ruotsin kruunun heikentymisestä. Konsernin orgaaninen liikevaihdon kasvu oli -14,1 miljoonaa euroa   (-2,3 prosenttia).

Liikevaihto laski viimeisellä vuosineljänneksellä 9,1 prosenttia (-7,2 prosenttia paikallisissa valuutoissa) ja oli 156,7 (172,4) miljoonaa euroa. Konsernin liikevaihdon orgaaninen kasvu viimeisellä vuosineljänneksellä oli -7,2 prosenttia. Keski-Eurooppa tuki konsernin orgaanisen liikevaihdon kasvua, kun taas Skandinaviassa sekä Suomessa ja Itä-Euroopassa liikevaihto kehittyi negatiivisesti verrattuna edellisvuoteen.

KONSERNIN JATKUVIEN TOIMINTOJEN TULOS

Cramo-konsernin koko vuoden vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 21,1 prosenttia ja oli 72,7 (92,1) miljoonaa euroa. Vertailukelpoinen EBITA-liikevoittomarginaali oli 11,9 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. EBITA-liikevoitto ja EBITA-liikevoittomarginaali laskivat kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon laskun vaikutusta kannattavuuteen tasapainotti vielä vain osittain kiinteiden kustannusten pieneneminen. Kiinteät kustannukset pienenivät viimeisellä vuosineljänneksellä 2,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen tuloskehityksen tehostamisohjelman johdosta.

Tammi–joulukuussa vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät EBITA-liikevoitossa olivat ‑7,0 miljoonaa euroa (ks. tarkemmat tiedot sivujen 32–33 taulukoista). Vertailukauden EBITA-liikevoitto sisälsi -0,9 miljoonaa euroa vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä, jotka liittyivät KBS Infran hankinnan transaktiokuluihin. Koko vuoden EBITA-liikevoitto oli 65,7 (91,2) miljoonaa euroa. Koko vuoden liikevoitto oli 61,5 (87,4) miljoonaa euroa. Rahoituskulut (netto) olivat 12,8 (10,2) miljoonaa euroa. Tulos ennen veroja oli 48,8 (77,2) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 36,7 (61,3) miljoonaa euroa.

Viimeisen vuosineljänneksen vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski 24,5 prosenttia ja oli 19,0 (25,2) miljoonaa euroa eli 12,1 (14,6) prosenttia liikevaihdosta. Kannattavuus laski kaikissa segmenteissä. Liikevaihdon laskun vaikutusta kannattavuuteen tasapainotti vielä vain osittain kiinteiden kustannusten pieneneminen. Kiinteät kustannukset pienenivät viimeisellä vuosineljänneksellä 2,8 miljoonaa euroa verrattuna edellisvuoteen tuloskehityksen tehostamisohjelman johdosta. Loka–joulukuussa EBITA-liikevoiton vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5,7 miljoonaa euroa (ks. tarkemmat tiedot sivujen 32–33 taulukoista). Viimeisen vuosineljänneksen liikevoitto laski 50 prosenttia ja oli 12,1 (24,2) miljoonaa euroa. Rahoituskulut (netto) olivat 2,2 (4,2) miljoonaa euroa. Loka–joulukuun tulos ennen veroja oli 9,9 (20,0) miljoonaa euroa ja katsauskauden tulos 6,7 (14,4) miljoonaa euroa.

Koko tilikauden vertailukelpoinen osakekohtainen tulos oli 0,99 (1,39) euroa ja osakekohtainen tulos 0,82 (1,38) euroa. Vastaavat luvut viimeisellä vuosineljänneksellä olivat 0,29 (0,32) euroa ja 0,15 (0,32) euroa. Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto (viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 10,9 prosenttia ja oman pääoman tuotto (viimeiseltä 12 kuukaudelta) oli 9,1 prosenttia.

TALOUDELLISTEN JULKAISUJEN AJANKOHDAT 2020

Vuosikertomus, joka sisältää täydellisen tilinpäätöksen vuodelta 2019, julkaistaan yhtiön verkkosivuilla viikolla 10/2020.

Cramo Oyj:n vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous pidetään 30.6.2020 mennessä. Hallitus kutsuu kokouksen koolle myöhemmin.

Cramo Oyj muuttaa taloudellisen raportoinnin käytäntöään ja tulee jatkossa julkaisemaan ainoastaan puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen. Näin ollen Cramo ei tule 28.4.2020 julkaisemaan liiketoimintakatsausta tammi-maaliskuulta 2020, eikä liiketoimintakatsausta tammi-syyskuulta 2020 30.10.2020, kuten aikaisemmin oli ilmoitettu.

CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 613 miljoonaa euroa vuonna 2019. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.comwww.twitter.com/cramogroup
Liite

Attachments

cramo-q42019-finnish.pdf