Close

Cramon puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Cramo Oyj    Puolivuosikatsaus 15.8.2019, klo 9.00

Cramon puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2019

Keskitymme jatkossa kone- ja laitevuokraukseen. Osittaisjakautuminen saatiin onnistuneesti päätökseen. 

HUHTI–KESÄKUU 2019

TAMMI–KESÄKUU 2019

MERKITTÄVÄT TAPAHTUMAT KATSAUSKAUDELLA JA SEN JÄLKEEN

KESKEISET TUNNUSLUVUT

KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Jatkuva liiketoiminta
Raportoitu
4-6/194-6/18Muutos %1-6/191-6/18Muutos %2018
        
Liikevaihto153,1156,1-1,9 %301,5299,90,5 %631,9
Käyttökate47,045,14,1 %92,981,014,8 %185,4
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1)15,321,7-29,4 %27,235,9-24,3 %92,1
% liikevaihdosta10,0 %13,9 % 9,0 %12,0 % 14,6 %
EBITA-liikevoitto14,421,7-33,9 %27,535,0-21,7 %91,2
% liikevaihdosta9,4 %13,9 % 9,1 %11,7 % 14,4 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1)8,814,5-39,2 %14,623,5-38,1 %61,9
Katsauskauden tulos8,014,5-44,6 %14,622,7-35,7 %61,3
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1)0,200,33-39,4 %0,330,53-38,3 %1,39
Tulos/osake (EPS), €0,180,33-44,7 %0,330,51-35,8 %1,38
Henkilöstö keskimäärin   2 6442 5115,3 %2 546


1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 29–30. 


KESKEISET TUNNUSLUVUT (M€)Jatkuva liiketoiminta
Raportoituml. havainnollistava IFRS 16:n vaikutus*Raportoituml. havainnollistava IFRS 16:n vaikutus*
4-6/194-6/18Muutos %1-6/191-6/18Muutos %2018
        
Liikevaihto153,1156,1-1,9 %301,5299,90,5 %631,9
Käyttökate47,051,9-9,6 %92,995,7-2,9 %215,4
Vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto 1)15,322,4-31,5 %27,237,3-27,0 %94,8
% liikevaihdosta10,0 %14,3 % 9,0 %12,4 % 15,0 %
EBITA-liikevoitto14,422,4-35,8 %27,536,4-24,6 %93,9
% liikevaihdosta9,4 %14,3 % 9,1 %12,1 % 14,9 %
Vertailukelpoinen katsauskauden tulos 1)8,814,5-39,2 %14,623,5-38,1 %61,9
Katsauskauden tulos8,014,5-44,6 %14,622,7-35,7 %61,3
Vertailukelpoinen tulos/osake (EPS), € 1)0,200,33-39,4 %0,330,53-38,3 %1,39
Tulos/osake (EPS), €0,180,33-44,7 %0,330,51-35,8 %1,38
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 1) , 2)   9,2 %  10,5 %
Sidotun pääoman tuotto (ROCE), % 2)   9,3 %  10,4 %
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 1), 3)   14,0 %  15,3 %
Oman pääoman tuotto, % 3)   14,1 %  15,2 %
Nettovelat/käyttökate   2,152,05 1,99
Korolliset nettovelat   458,1443,83,2 %428,5
Bruttoinvestoinnit (ml. yrityshankinnat), 4)30,055,5-46,0 %46,7118,6-60,7 %185,1
joista, tytäryhtiö- ja liiketoimintahankintojen osuus 2,1  43,2 43,6
Rahavirta investointien jälkeen23,78,3 29,8-21,6 -8,5
Käyttöpääoma   860,4842,42,1 %876,9
Varat yhteensä   1 021,71 006,4  1,5%1 021,7


* IFRS 16:n vaikutuksella oikaistut vuoden 2018 luvut perustuvat havainnollistaviin, raportoitujen vuokrasitoumusten pohjalta tehtyihin ei-IFRS-laskelmiin, ja ne muodostavat vertailukohdan vuoden 2019 IFRS 16 -luvuille. Nämä laskelmat on implementoitu vuoden 2017 avaussaldosta lähtien. Luvut ovat IFRS:n ulkopuolista taloudellista lisäinformaatiota, eikä niitä tule käsitellä raportoituina IFRS-lukuina.
IFRS 16 -standardin käyttöönotolla on merkittävä vaikutus konsernin lukuihin, erityisesti taseeseen, jossa käyttöoikeudet ja vuokrasopimukset on aktivoitu taseen avaussaldoon, mutta myös keskeisiin tunnuslukuihin, kuten sidotun pääoman tuottoon ja nettovelat/käyttökate-tunnuslukuun.  

1) Pois lukien vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät, yksityiskohtaiset tiedot eristä esitetty sivuilla 29–30.   
2) Cramo muutti tunnusluvun (ROCE) laskennan sidotun pääoman määrittelyä 12 kuukauden keskiarvoksi Q4/2018 alkaen. Muutos on tehty myös vertailukausien lukuihin. Tämä 12 kuukauden keskiarvo kuvastaa paremmin sidotun pääoman pitkän aikavälin kehitystä entiseen kahden pisteen väliseen keskiarvoon verrattuna.
3) Oman pääoman tuotto (ROE) on laskettu jakamalla 12 kuukauden rullaava katsauskauden tulos päättävän katsauskauden oman pääoman määrällä.
4) Pois lukien IFRS 16:n mukaiset investoinnit käyttöoikeuksiin, joiden suuruus toisella vuosipuoliskolla oli 7,0 miljoonaa euroa.   


TOIMITUSJOHTAJAN KOMMENTTI

Cramon toinen vuosineljännes oli sekä menestyksekäs että haastava. Cramon osittaisjakautuminen saatiin onnistuneesti päätökseen 30.6.2019 ja kaupankäynti Adapteon osakkeilla alkoi 1.7.2019 Nasdaq Tukholman päämarkkinalla. Tämä oli historiallinen virstanpylväs Cramolle: Siirtokelpoiset tilat -liiketoiminnan rakentaminen alusta alkaen pörssiyhtiöksi saatettiin päätökseen. Samalla Cramolla on edessään uusi alku, jatkamme omistautuneella ja innostuneella otteella Cramon kehittämistä kohti kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan koko potentiaalin hyödyntävää yritystä. Cramolla on vahva asema Euroopassa, jossa näemme mielenkiintoisia kasvumahdollisuuksia kuin myös mahdollisuuksia kehittää olemassa olevaa liiketoimintaa eteenpäin.

Cramon toisen vuosineljänneksen kannattavuus (Cramon jatkuville toiminnoille ilman Siirtokelpoiset tilat -divisioonaa) oli odotettua alhaisempi ja vertailukelpoinen EBITA-liikevoitto laski olennaisesti edellisvuoteen verrattuna. Toisen vuosineljänneksen kannattavuuspoikkeaman vuoksi Cramo ennusti (Cramon tulosvaroitus pörssitiedotteella 11.7.2019) koko vuoden 2019 vertailukelpoisen EBITA-liikevoiton laskevan vuoteen 2018 verrattuna. Alhaisemmasta kannattavuudesta huolimatta jatkuvien toimintojen rahavirran investointien jälkeen odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2019 vuoteen 2018 verrattuna.

Cramon jatkuvien toimintojen liikevaihto toisella vuosineljänneksellä oli hieman alhaisempi edellisvuoteen verrattuna paikallisissa valuutoissa. Liikevaihdon kehitys Ruotsissa oli vaatimatonta suurten teollisuusprojektien määrän vähentymisen ja niiden ajoituksen vuoksi. Lisäksi vuosineljänneksen liikevaihtoon Ruotsissa vaikutti negatiivisesti se, että työpäiviä vuoden toisella neljänneksellä oli kaksi vähemmän edellisvuoteen verrattuna. Lukuun ottamatta suuria teollisuusprojekteja, operatiivinen tuloskehitys Ruotsissa jatkui vakaana ja vuoden 2018 tasolla. Norjassa liikevaihto kehittyi positiivisesti, ja sitä tukivat hyvä kysyntä ja aiempaa korkeammat käyttöasteet. Suomessa tuloskehitys ei ole palautunut odotetulle tasolle toisen vuosineljänneksen aikana. Keski-Euroopan liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna teollisuusprojektien vetämänä. KBS Infran liikevaihdon kehitys ja laajennusinvestoinnit etenevät suunnitelmien mukaan.

Saadakseen konsernin kulurakenteen vastaamaan osittaisjakautumisen jälkeistä konsernirakennetta ja varmistaakseen konsernin kannattavuuden jatkossa, yhtiö on aloittanut ja toteuttaa kaikissa toimintamaissaan erilaisia tehostamistoimenpiteitä, joita ovat muun muassa konsernirakenteen optimointi, myynnin tarkennetut tehostamistoimet, kustannusten alentaminen sekä pääomatehokkuuden parantaminen. Mainituilla toimenpiteillä tavoitellaan 10-12 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä, joiden vaikutukset näkyvät asteittain vuoden 2019 viimeisestä neljänneksestä alkaen ja ovat kokonaisuudessaan voimassa vuonna 2020. Konsernin uudelleenjärjestelykustannukset ovat arviolta 3-5 miljoonaa euroa ja ne toteutuvat viimeistään vuoden 2019 toisen puoliskon aikana.   

Hyödyntääksemme kone- ja laitevuokrausliiketoiminnan koko potentiaalin jatkamme kulurakenteen tarkastelua ja lisäksi investoimme kasvuun kasvattaaksemme markkinaosuuttamme ja optimoidaksemme kannattavuuttamme ja kassavirtaa. Uusi strategia on valmis ja lähdemme toteuttamaan sitä varmistaaksemme konsernin kilpailukyvyn pitkällä aikavälillä. Lisätietoja uudesta strategiasta, konserninlaajuisen tuloskehityksen tehostamisohjelmasta ja uusista taloudellisista tavoitteista julkaistaan Cramon pääomamarkkinapäivässä 12.9.2019.


MARKKINANÄKYMÄT

European Rental Association (ERA) ennustaa kone- ja laitevuokrauksen lisääntyvän noin 4–6 prosenttia vuonna 2019 kaikissa ERA:n ennusteiden piirissä olevissa maissa, joissa Cramolla on toimintaa. Forecon odottaa kone- ja laitevuokrauksen pienentyvän 1 prosentin Ruotsissa, kasvavan 2 prosenttia Norjassa ja 6 prosenttia Liettuassa ja pysyvän vuoden 2018 tasolla Suomessa ja Virossa.

Kone- ja laitevuokrauksessa kysynnän muutokset seuraavat yleensä rakennusmarkkinoita viiveellä. Rakennusalan markkinanäkymissä vuodelle 2019 on suuria maakohtaisia eroja. Markkinatutkimuslaitos Euroconstruct arvioi kesäkuun 2019 ennusteissaan rakentamisen kokonaismarkkinan pienentyvän 3,2 prosenttia Ruotsissa ja 1,9 prosenttia Suomessa, mikä johtuu pääasiassa asuntorakentamisen ja muun uudisrakentamisen laskusta. Norjassa rakennusmarkkinan odotetaan kasvavan vahvat 4,7 prosenttia. Saksassa ja Itävallassa kasvun arvioidaan olevan 0,2–1,8 prosenttia. Kasvu on voimakasta Tsekin tasavallassa, Slovakiassa, Unkarissa ja Puolassa, joissa Euroconstruct odottaa yhteensä keskimäärin 7,4 prosentin kasvua. Foreconin kasvuennuste Liettuan ja Venäjän rakennusmarkkinoille on 2–3 prosenttia, kun taas Virossa rakennusmarkkinoille odotetaan 2 prosentin laskua. Ruotsin rakennusteollisuus (Sveriges Byggindustrier) piti markkinaennusteensa ennallaan viimeisimmässä huhtikuussa 2019 päivitetyssä ennusteessaan ja arvioi paikallisten rakennusmarkkinoiden laskevan 3 prosenttia vuonna 2019. Suomen Rakennusteollisuus RT arvioi huhtikuun 2019 ennusteessaan, että rakennusmarkkinoiden huippu Suomessa on saavutettu, minkä jälkeen rakentamisen suhdanne kääntyy maltilliseen laskuun.


TIEDOTUSTILAISUUS

Tiedotustilaisuus analyytikoille ja tiedotusvälineille järjestetään torstaina 15.8.2019 klo 11.00 Hotelli Kämpissä, osoitteessa Kluuvikatu 2, 2. krs., Helsinki. Tilaisuus on englanninkielinen. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana lähetyksenä internetissä osoitteessa: www.cramogroup.com.


TALOUDELLINEN RAPORTOINTI 2019

Cramo julkaisee liiketoimintakatsauksen tammi-syyskuulta 31.10.2019.

Cramon pääomamarkkinapäivä järjestetään 12.9.2019 Tukholmassa.


CRAMO OYJ

Leif Gustafsson
toimitusjohtaja


Lisätietoja:
Leif Gustafsson, toimitusjohtaja, puh: 010 661 10, sähköposti: leif.gustafsson@cramo.com
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546, sähköposti: aku.rumpunen@cramo.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on yksi Euroopan johtavista kone- ja laitevuokrauspalveluyrityksistä, jonka liikevaihto oli 632 miljoonaa euroa vuonna 2018. Cramon noin 300 toimipistettä 11 markkina-alueella palvelee noin 150 000 asiakasta täyden valikoiman kone- ja laitevuokrauspalveluilla. Cramolla on vankka markkina-asema kaikilla avainmarkkinoilla sekä vahva fokus vaativimpiin asiakkaisiin korjaus- ja uudisrakentamisen, teollisuuden sekä julkisen sektorin markkinoilla. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com, www.twitter.com/cramogroupLiite

Attachments

cramo-q22019-finnish.pdf