Close

Kutsu Cramo Oyj:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

Cramo Oyj
Pörssitiedote
8.2.2019 klo 9.00


KUTSU CRAMO OYJ:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Cramo Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan yhtiön varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 28. maaliskuuta 2019, klo 10.00 alkaen Finlandia-talon kongressisiiven Helsinki-salissa, osoitteessa Mannerheimintie 13 e, Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanotto alkaa klo 9.00.

A Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1                             KOKOUKSEN AVAAMINEN

2                             KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

3                             PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN JA ÄÄNTENLASKUN VALVOJIEN VALITSEMINEN

4                             KOKOUKSEN LAILLISUUDEN TOTEAMINEN

5                             LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN JA ÄÄNILUETTELON VAHVISTAMINEN

6                             VUODEN 2018 TILINPÄÄTÖKSEN, TOIMINTAKERTOMUKSEN JA TILINTARKASTUSKERTOMUKSEN ESITTÄMINEN

Toimitusjohtajan katsaus

7                             TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN

8                             TASEEN OSOITTAMAN VOITON KÄYTTÄMINEN JA OSINGONMAKSUSTA PÄÄTTÄMINEN

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että osinkoa maksetaan tilikaudelta 1.1.2018–31.12.2018 0,90 euroa osakkeelta.

Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä 1.4.2019 on merkittynä osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osinko maksetaan 8.4.2019.

9                             HALLITUKSEN JÄSENTEN JA TOIMITUSJOHTAJAN VASTUUVAPAUDESTA PÄÄTTÄMINEN

10                           HALLITUKSEN JÄSENTEN PALKKIOT JA MATKAKUSTANNUSTEN KORVAUSPERUSTEET

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen palkkiot säilyvät ennallaan. Siten nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajalle suoritetaan 85.000 euron vuosipalkkio ja muille jäsenille 37.500 euron vuosipalkkio.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että palkkio maksettaisiin rahana. Hallituksen jäsenten osakeomistusta koskevan ohjeen mukaan niiden hallituksen jäsenten, jotka eivät omista Cramon osakkeita sellaista määrää, joka vastaa vähintään yhden vuoden hallituspalkkioiden euromäärää (ennen veroja), pois lukien mahdolliset valiokuntapalkkiot, tulee neljä (4) vuotta kestävän ajanjakson kuluessa hallitusjäsenyyden alkamisesta hankkia Cramon osakkeita vähintään edellä esitetty määrä. Nimitystoimikunta seuraa vuosittain osana omaa prosessiaan hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistuksen määrää sekä arvioi, että osakeomistus on ohjeen edellyttämällä tasolla.

Tämän lisäksi ehdotetaan suoritettavaksi 1.000 euron suuruinen kokouspalkkio kaikille jäsenille kustakin tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokouksesta, johon he osallistuvat. Kustakin osallistutusta M&A -valiokunnan kokouksesta maksettaisiin 500 euron kokouspalkkio. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittavalle hallituksen jäsenelle suoritettaisiin 5.000 euron vuosipalkkio. Kohtuulliset matkakustannukset korvataan laskun mukaan.

11                           HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistetaan seitsemän (7) varsinaista jäsentä.

12                           HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan uudelleen hallituksen jäseniksi varsinaisen yhtiökokouksen 2020 loppuun saakka suostumustensa mukaisesti nykyisistä jäsenistä AnnaCarin Grandin, Peter Nilsson, Joakim Rubin, Veli-Matti Reinikkala ja Raimo Seppänen sekä uusina jäseninä Andrew P. Studdert ja Christian Bubenheim. Hallituksen nykyisistä varsinaisista jäsenistä Perttu Louhiluoto ja Caroline Sundewall ovat ilmoittaneet, etteivät he ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Ehdotettujen hallituksen jäsenten ansioluettelot ovat nähtävillä internet-osoitteessa www.cramogroup.com.

13                           TILINTARKASTAJIEN PALKKIOSTA JA LUKUMÄÄRÄSTÄ PÄÄTTÄMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että tilintarkastajille maksetaan kohtuullinen palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiölle valitaan yksi (1) tilintarkastaja.

14                           TILINTARKASTAJAN VALITSEMINEN

Hallituksen tarkastusvaliokunta ehdottaa, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan KHT-yh­teisö KPMG Oy Ab, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi Toni Aaltosen, seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun saakka. Ehdotettu tilintarkastaja on an­tanut suostumuksensa valintaan.

15                           HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OMIEN OSAKKEIDEN HANKKIMISESTA JA/TAI PANTIKSI OTTAMISESTA

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta ja/tai pantiksi ottamisesta seuraavasti:

Hankittavien ja/tai pantiksi otettavien omien osakkeiden lukumäärä on yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Yhtiö ei kuitenkaan voi yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omistaa ja/tai pitää panttina millään hetkellä enempää kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia hankintapäivänä Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai muuten markkinoilla muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää miten osakkeita hankitaan ja/tai otetaan pantiksi. Hankinnassa voidaan käyttää muun ohessa johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankinta).

Omia osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi muun muassa mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä toteutettavien osakeantien aiheuttaman laimennusvaikutuksen rajoittamiseksi, yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, luovutettavaksi mahdollisten yrityskauppojen yhteydessä, käytettäväksi yhtiön kannustinjärjestelmissä tai mitätöitäväksi edellyttäen, että hankinta on yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaista. Tämän valtuutuksen perusteella yhtiön hankkimia osakkeita voidaan käyttää kuitenkin enintään 400.000 kappaletta yhtiön kannustinjärjestelmiin.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmassa yhtiökokouksessa päätetyn valtuutuksen koskien omien osakkeiden hankkimista.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

16                           HALLITUKSEN VALTUUTTAMINEN PÄÄTTÄMÄÄN OSAKEANNISTA SEKÄ OPTIO-OIKEUKSIEN JA MUIDEN OSAKKEISIIN OIKEUTTAVIEN ERITYISTEN OIKEUKSIEN ANTAMISESTA

Hallitus ehdottaa, että yhtiökokous valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvussa tarkoitettujen osakkeisiin oikeutta­vien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavat osakkeet ovat yhtiön uusia tai yhtiön hallussa olevia osakkeita. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 4.400.000 osaketta, mikä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista. Osakkeita tai osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa yhdessä tai useammassa erässä.

Valtuutuksen nojalla hallitus voi myös päättää uusien osakkeiden antamisesta yhtiölle itselleen, kuitenkin niin, että yhtiö ei yhdessä tytäryhteisöjensä kanssa omista millään hetkellä enempää, kuin 10 prosenttia kaikista yhtiön rekisteröidyistä osakkeista.

Hallitus valtuutetaan päättämään kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voi tapahtua suunnatusti eli osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen edellyttäen, että tälle on painava taloudellinen syy. Valtuutusta voi käyttää myös kannustinjärjestelmiä varten, ei kuitenkaan enempää kuin 400.000 osaketta.

Ehdotettu valtuutus kumoaa aikaisemmissa yhtiökokouksissa päätetyt ja rekisteröidyt valtuutukset liittyen osakeantiin, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen sekä omien osakkeiden luovuttamiseen.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2020 asti.

17                           KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

B Yhtiökokousasiakirjat

Edellä mainitut yhtiökokouksen asialistalla olevat hallituksen ja sen valiokuntien ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdo­tukset sekä tämä kokouskutsu ovat saatavilla Cramo Oyj:n Internet-sivuilla osoitteessa www.cramogroup.com. Cramo Oyj:n vuosikertomus, joka sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toi­mintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen on saatavilla mainituilla internet-sivuilla viimeistään 7.3.2019. Päätösehdotukset ja tilinpäätösasiakirjat ovat myös saatavilla yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljen­nökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internet-sivuilla viimeistään 11.4.2019 alkaen.

C Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 18.3.2019 rekiste­röity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeis­tään 25.3.2019 klo 10.00. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

  1. Cramo Oyj:n internet-sivuilla: www.cramogroup.com;
  2. puhelimitse numeroon 010 661 1242 (ma - pe klo 8 – 18); tai
  3. kirjeitse osoitteeseen Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi. Osak­keenomistajien Cramo Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

2. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen nii­den osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 18.3.2019. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Fin­land Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 25.3.2019 klo 10.00 mennessä. Hal­lintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiöko­koukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuu­denhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjo­jen antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhtei­sön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsi­naiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

3. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asia­miehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittau­tumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan alkuperäisinä Cramo Oyj, ”yhtiökokous”, Kalliosolantie 2, 01740 Vantaa ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiö­lain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Cramo Oyj:llä on tämän kokouskutsun päivänä 7.2.2019 yhteensä 44.690.554 osaketta ja ääntä.

Vantaalla 7.2.2019

CRAMO OYJ

Hallitus     


Lisätietoja:
Aku Rumpunen, talous- ja rahoitusjohtaja, puh: 040 556 3546

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.cramogroup.com

Cramo on Euroopan toiseksi suurin vuokrausalan yritys, joka on erikoistunut kone- ja laitevuokraukseen, vuokraukseen liittyviin palveluihin sekä siirtokelpoisten tilojen vuokraukseen. Cramo toimii 14 maassa ja sillä on noin 300 toimipistettä. Cramolla on noin 2 500 työntekijää, ja vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli 729,5 miljoonaa euroa. Cramo (CRA1V) on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä.

Lisätietoja: www.cramogroup.com , www.twitter.com/cramogroup