Close

Kotipizza Group Oyj: Hallituksen lausunto Orkla ASA:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote
29.11.2018 klo 18.00 (EET)

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA, HONGKONGISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA MISSÄ TARJOUS OLISI SOVELLETTAVAN LAIN VASTAINEN. LISÄTIETOJA ALLA KOHDASSA "TÄRKEÄÄ TIETOA".

Hallituksen lausunto Orkla ASA:n tekemästä vapaaehtoisesta julkisesta käteisostotarjouksesta

Orkla ASA (”Orkla” tai ”Tarjouksentekijä”) ja Kotipizza Group Oyj (”Kotipizza” tai ”Yhtiö”) ovat 22.11.2018 tiedottaneet, että Orkla tekee vapaaehtoisen suositellun julkisen käteisostotarjouksen kaikista Kotipizzan liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista osakkeista, jotka eivät ole Kotipizzan tai sen tytäryhtiöiden hallussa (”Ostotarjous”).

Suomen arvopaperimarkkinalain (746/2012, muutoksineen) edellyttämällä tavalla Kotipizzan hallitus antaa täten seuraavan lausunnon koskien Ostotarjousta.

OSTOTARJOUS LYHYESTI

Orkla ja Kotipizza ovat 22.11.2018 allekirjoittaneet yhdistymissopimuksen (”Yhdistymissopimus”). Yhdistymissopimus sisältää muun muassa pääasialliset ehdot, joiden mukaisesti Tarjouksentekijä tekee Ostotarjouksen.

Ostotarjouksen ehdot sisältyvät tarjousasiakirjaan (”Tarjousasiakirja”), jonka Tarjouksentekijän odotetaan julkaisevan arviolta 7.12.2018. Ostotarjouksen tarjousajan odotetaan alkavan arviolta 7.12.2018 ja päättyvän arviolta 15.1.2019, paitsi jos Tarjouksentekijä jatkaa tarjousaikaa Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti.

Tarjousvastike on 23,00 euroa käteisenä jokaisesta Kotipizzan osakkeesta (”Tarjousvastike”). Tarjousvastike sisältää preemion, joka on noin:


Mikäli Kotipizza toteuttaa osakeannin, osakkeiden lajimuunnon, osakkeiden jakamisen (osakesplitin) tai muun toimenpiteen, jolla on vastaava laimennusvaikutus, tai laskee liikkeeseen optio-oikeuksia tai muita osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia, tai jakaa osinkoa tai muuten osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) mukaisesti jakaa varoja osakkeenomistajilleen ennen Ostotarjouksen toteuttamista, Tarjouksentekijällä on oikeus tarkistaa Tarjousvastiketta vastaavasti euro-eurosta -perusteisesti ottaakseen huomioon tällaisen laimennusvaikutuksen, osingon tai varojenjaon.

Tarjouksentekijän 22.11.2018 julkistaman pörssitiedotteen (”Tarjouksentekijän Pörssitiedote”) mukaan, sen jälkeen kun Tarjouksentekijä on hankkinut yli 90 prosenttia liikkeeseen lasketuista ja ulkona olevista Kotipizzan osakkeista ja äänistä, Tarjouksentekijä tulee tarvittaessa aloittamaan osakeyhtiölain mukaisen pakollisen lunastusmenettelyn hankkiakseen jäljellä olevat Kotipizzan osakkeet, ja sen jälkeen poistaa Kotipizzan osakkeet Nasdaq Helsingin pörssilistalta niin nopeasti kuin se on sallittua ja käytännössä mahdollista soveltuvien lakien ja säännösten mukaisesti.

Tarjouksentekijän Pörssitiedotteen mukaan, Tarjouksentekijä aikoo rahoittaa Ostotarjouksen olemassa olevien kassavarojen ja käyttämättömien myönnettyjen luottojärjestelyiden yhdistelmällä. Tarjouksentekijän velvollisuus toteuttaa Ostotarjous ei ole ehdollinen rahoituksen saatavuudelle, eikä Tarjouksentekijä tarvitse kenenkään kolmannen osapuolen suostumusta Ostotarjouksen rahoittamiseksi.

Kotipizzan toimitusjohtaja Tommi Tervanen, Kotipizzan talousjohtaja Timo Pirskanen, sekä eräät Kotipizzan suuret osakkeenomistajat, mukaan lukien Axxion S.A., DNCA Invest Archer Mid-Cap Europe, DNCA Invest Norden Europe, Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo, Evli Pankki Oyj, Evli-Rahastoyhtiö Oy, Handelsbanken Fonder AB ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, ovat eräin tavanomaisin ehdoin peruuttamattomasti sitoutuneet hyväksymään Ostotarjouksen. Peruuttamattomat sitoumukset edustavat yhteensä noin 32,6 prosenttia Kotipizzan kaikista osakkeista ja äänistä.

Tarjouksentekijä on 24.11.2018 ilmoittanut, että sen omistusosuus Kotipizzan osakkeista on ylittänyt 10 prosentin rajan.

Ostotarjouksen toteuttaminen on ehdollista tietyille edellytyksille, joiden tulee täyttyä sinä päivänä tai siihen päivään mennessä, kun Tarjouksentekijä julkistaa Ostotarjouksen lopullisen tuloksen, mukaan lukien muun muassa asianomaisten viranomaisten, kuten kilpailuviranomaisten, hyväksynnöille ja sille, että Tarjouksentekijä saa haltuunsa yli 90 prosenttia Kotipizzan ulkona olevista osakkeista ja äänistä.

HALLITUKSEN LAUSUNTO

1. Lausunnon tausta

Arvopaperimarkkinalain mukaisesti Kotipizzan hallituksen tulee julkistaa lausunto Ostotarjouksesta.

Lausunnossa tulee esittää perusteltu arvio Ostotarjouksesta Kotipizzan ja sen osakkeenomistajien kannalta sekä Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjassa esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista toimintaan ja työllisyyteen Kotipizzassa.

Tämän lausunnon antamista varten Tarjouksentekijä on toimittanut Kotipizzan hallitukselle Tarjousasiakirjan suomenkielisen luonnoksen siinä muodossa, jossa Tarjouksentekijä on jättänyt sen Finanssivalvonnan hyväksyttäväksi 28.11.2018.

Valmistellessaan lausuntoaan Kotipizzan hallitus on käyttänyt Tarjousasiakirjan luonnoksesta ja Tarjouksentekijän Pörssitiedotteesta ilmeneviä tietoja, eikä Kotipizzan hallitus ole itsenäisesti tarkistanut näitä tietoja.

2. Arvio Tarjouksentekijän esittämistä strategisista suunnitelmista ja niiden todennäköisistä vaikutuksista toimintaan ja työllisyyteen Kotipizza Group Oyj:ssä

Tarjouksentekijän Tarjousasiakirjan luonnoksessa ja Tarjouksentekijän Pörssitiedotteessa antamat tiedot

Kotipizzan hallitus on arvioinut Tarjouksentekijän strategisia suunnitelmia Tarjousasiakirjan luonnoksessa sekä Tarjouksentekijän Pörssitiedotteessa esitettyjen tietojen perusteella.

Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen tietojen mukaan Orkla on markkinajohtaja brändättyjen kuluttajatavaroiden- ja konseptiratkaisujen toimittamisessa kuluttaja-, out-of-home- sekä leipomomarkkinoilla Pohjoismaissa, Baltiassa ja valikoiduilla markkinoilla Keski-Euroopassa sekä Intiassa. Orkla on Oslon pörssiin listattu yhtiö, jolla oli 39,6 miljardin Norjan kruunun liikevaihto (noin 4,2 miljardia euroa vuoden 2017 keskimääräisellä vaihtokurssilla) ja 5,8 miljardin Norjan kruunun (noin 620 miljoonaa euroa vuoden 2017 keskimääräisellä vaihtokurssilla) käyttökate vuonna 2017, ja jonka markkina-arvo oli 21.11.2018 noin 72,9 miljardia Norjan kruunua (noin 7,5 miljardia euroa 21.11.2018 vaihtokurssilla).

Kotipizza on johtava toimija kasvavalla ravintolamarkkinalla Suomessa, joka on yksi Orklan kotimarkkinoista. Ravintolat toimivat pääasiassa franchising-toimintamallilla. Tarjouksentekijän Pörssitiedotteessa esitettyjen tietojen mukaan suunniteltu yritysosto on linjassa Orklan strategian kanssa, jonka mukaan tarkoitus on kasvaa aloilla, joilla kasvu on suurempaa kuin tavanomaisessa elintarvikekaupassa. Tarjouksentekijän Pörssitiedotteessa esitettyjen tietojen mukaan Kotipizzan toivottaminen tervetulleeksi Orklan brändivalikoimaan on luonteva ja päättäväinen askel kohti tulevaisuuden Orklan rakentamista.

Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen tietojen mukaan Orkla arvostaa Kotipizzan nykyisen johdon, työntekijöiden ja franchise-yrittäjien rooleja Yhtiön menestyksessä. Ostotarjouksen toteuttamisella ei odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Kotipizzan liiketoimintoihin, Kotipizzan johdon asemaan, työntekijöihin, franchise-yrittäjiin tai sen liiketoiminnan sijaintipaikkoihin. Tarjouksentekijä aikoo kuitenkin muuttaa Kotipizzan hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen. Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitettyjen tietojen mukaan Tarjouksentekijän aikomuksena on, että Kotipizza tulee jatkamaan toimintaansa erillisenä yhtiönä Orklan alaisena ja jatkaa olemassa olevaa franchise-mallia.

Hallituksen arvio

Kotipizzan hallitus uskoo, että Orklan brändin tunnettuus ja johtava asema kuluttajatuotteissa Pohjoismaissa, Baltiassa ja muilla valikoiduilla markkinoilla hyödyntäisi Kotipizzan toimintaa tulevaisuudessa. Kotipizzan hallitus uskoo myös, että Orklan tuki ja asiantuntemus auttaisivat Kotipizzaa kehittämään edelleen toimintaansa ja luomaan perustan kannattavalle kasvulle. Hallituksen näkemyksen mukaan Ostotarjous on tunnustus Kotipizzan asemasta yhtenä Suomen tunnetuimmista ravintolabrändeistä.

Lisäksi Kotipizzan hallitus uskoo, että Tarjousvastike ja Orklan uskottavuus sijoittajana vaikuttavat myönteisesti Tarjouksentekijän mahdollisuuksiin saada määräysvaltaansa yli 90 prosenttia osakkeista ja siten myös Ostotarjouksen toteutumiseen. Tästä osoituksena on jo nähty eräiden suurten osakkeenomistajien peruuttamattomat sitoumukset hyväksyä Ostotarjous. Kyseisten osakkeenomistajien yhteenlaskettu omistusosuus Kotipizzan kaikista osakkeista ja äänistä on noin 32,6 prosenttia.

Kotipizzan hallitus katsoo, että Tarjousasiakirjan luonnoksessa esitetyt tiedot Tarjouksentekijän Kotipizzaa koskevista strategisista suunnitelmista ovat yleisluontoiset. Kotipizzalle ja sen hallitukselle esitettyjen tietojen perusteella hallitus kuitenkin uskoo, ettei Ostotarjouksella odoteta olevan välittömiä olennaisia vaikutuksia Kotipizzan liiketoimintaan, toimipaikkoihin tai työntekijöiden määrään. Orkla aikoo kuitenkin muuttaa Kotipizzan hallituksen kokoonpanoa Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Kotipizzan hallitus ei ole tämän lausunnon päivämäärään mennessä saanut Yhtiön työntekijöiltä muodollista lausuntoa Ostotarjouksen vaikutuksista Kotipizzan työllisyyteen.

3. Hallituksen arvio Kotipizza Group Oyj:n ja sen osakkeenomistajien näkökulmasta

Johdanto

Arvioidessaan Ostotarjousta, analysoidessaan Kotipizzan vaihtoehtoisia mahdollisuuksia, ja päättäessään lausunnostaan hallitus on ottanut huomioon useita tekijöitä, kuten Kotipizzan viimeaikaisen taloudellisen suoriutumisen, nykyisen aseman ja tulevaisuudennäkymät, sekä Kotipizzan osakkeen kaupankäyntihinnan historiallisen kehityksen.

Hallituksen arviointi Kotipizzan liiketoiminnan jatkamismahdollisuuksista itsenäisenä yhtiönä on perustunut kohtuullisiin tulevaisuuteen suuntautuneisiin arvioihin, jotka sisältävät epävarmuustekijöitä, kun taas Tarjousvastike ja sen sisältämä preemio eivät ole ehdollisia muille epävarmuustekijöille kuin Ostotarjouksen toteuttamisehtojen täyttymiselle.

Ostotarjousta koskevan arviointinsa tueksi Kotipizzan hallitus on saanut Kotipizzan taloudelliselta neuvonantajalta Advium Corporate Finance Oy:ltä 21.11.2018 päivätyn fairness opinion -lausunnon Ostotarjouksesta (”Fairness Opinion -lausunto”). Fairness Opinion -lausunnossa todetaan, ehdollisena siinä esitetyille oletuksille ja varaumille, että Tarjousvastike on taloudellisesta näkökulmasta kohtuullinen Kotipizzan osakkeenomistajille. Fairness Opinion -lausunto on tämän lausunnon Liitteenä 1.

Hallituksen arvio

Ostotarjouksen arvioinnin kannalta olennaisina pitämiensä seikkojen ja osatekijöiden perusteella Kotipizzan hallitus katsoo, että Kotipizzan osakkeenomistajille tarjottu Tarjousvastike on kohtuullinen. Näitä seikkoja ovat muiden muassa:


Kotipizzan hallitus on todennut, että Kotipizzalla olisi myös muita strategisia vaihtoehtoja kehittää liiketoimintaansa itsenäisenä yhtiönä Kotipizzan ja sen osakkeenomistajien edun mukaisesti. Ottaen kuitenkin huomioon tähän itsenäiseen toimintamalliin sisältyvät riskit ja epävarmuustekijät sekä Ostotarjouksen ehdot, hallitus on päätynyt siihen, että Ostotarjous on edullisempi vaihtoehto osakkeenomistajille.

Kotipizza on Yhdistymissopimuksessa hyväksynyt tavanomaisen sopimusehdon, jonka mukaan Kotipizza on sitoutunut olemaan houkuttelematta kilpailevia ehdotuksia tai, mikäli Kotipizzan hallituksen lojaliteetti- ja huolellisuusvelvollisuus eivät muuta edellytä, edistämättä tällaisten ehdotusten etenemistä. Ostotarjouksen ehtojen huolellisen tarkastelun jälkeen Kotipizzan hallitus on todennut, että Yhdistymissopimuksen solmiminen, edellä mainittu houkuttelukielto mukaan lukien, on Kotipizzan osakkeenomistajien edun mukaista.

4. Hallituksen suositus

Kotipizzan hallitus on huolellisesti arvioinut Ostotarjousta ja sen ehtoja Tarjousasiakirjan luonnoksen, Fairness Opinion -lausunnon ja muun käytettävissä olevan tiedon perusteella.

Edellä esitetyt näkökohdat huomioiden Kotipizzan hallitus katsoo, että Ostotarjouksen ehdot ja tarjottu Tarjousvastike ovat vallitsevissa olosuhteissa Kotipizzan osakkeenomistajille kohtuullisia.

Yllä mainitun perusteella Kotipizzan hallitus suosittelee yksimielisesti, että Kotipizzan osakkeenomistajat hyväksyvät Ostotarjouksen.

Hallitus perustaa tämän lausuntonsa arviointiin seikoista ja osatekijöistä, joita hallitus on pitänyt olennaisina Ostotarjouksen arvioinnissa, mukaan lukien muun muassa tiedot ja olettamukset Kotipizzan liiketoiminnoista ja taloudellisesta tilanteesta tämän lausunnon ajankohtana ja niiden oletettu kehitys tulevaisuudessa.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat osallistuneet päätöksentekoon lausunnosta. Hallituksen jäsenten riippumattomuusarviointi käy ilmi Kotipizzan internetsivuilta.

Viisi kuudesta Kotipizzan hallituksen jäsenestä omistaa Kotipizzan osakkeita joko suoraan tai välillisesti. Kukin näistä hallituksen jäsenistä on itsenäisesti arvioinut omat mahdollisuutensa sivuvaikutteista vapaana osallistua tämän lausunnon valmisteluun ja päätöksentekoon Ostotarjouksen suosittelemisesta osakkeenomistajille sekä edistää osakkeenomistajakollektiivin etua. Kukin heistä on katsonut, että heidän osakeomistuksensa Yhtiössä ei vaikuta heidän mahdollisuuksiinsa toimia hallituksen jäsenen huolellisuusvelvoitteiden mukaisesti osakkeenomistajakollektiivia kohtaan.

5. Muut asiat

Kotipizzan hallitus toteaa, että Kotipizzan ja Orklan yhdistymiseen saattaa liittyä ennalta arvaamattomia haasteita kummallekin osapuolelle, ja että yhdistymiseen voi, kuten tavallista vastaavanlaisissa järjestelyissä, liittyä ennakoimattomia riskejä.

Kotipizzan hallitus toteaa, että Kotipizzan osakkeenomistajien tulisi myös harkita mahdollisia Ostotarjouksen hyväksymättä jättämiseen liittyviä riskejä. Ostotarjouksen toteuttaminen vähentää Kotipizzan osakkeenomistajien ja osakkeiden lukumäärää, jotka muutoin olisivat julkisessa kaupankäynnissä. Riippuen Ostotarjouksessa pätevästi tarjottujen osakkeiden lukumäärästä, tällä saattaa olla haitallinen vaikutus osakkeiden likviditeettiin ja arvoon.

Osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) 18 luvun mukaisesti osakkeenomistaja, jolla on enemmän kuin 90 prosenttia kaikista yhtiön osakkeista ja äänistä, on oikeutettu, sekä muiden osakkeenomistajien vaatimuksesta velvollinen, lunastamaan muiden osakkeenomistajien omistamat osakkeet. Niiltä Kotipizzan osakkeenomistajilta, jotka eivät hyväksy Ostotarjousta, voidaan lunastaa osakkeet osakeyhtiölain mukaisessa vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyssä osakeyhtiölain mukaisin edellytyksin.

Tämä hallituksen lausunto ei ole luonteeltaan sijoitus- tai veroneuvontaa, eikä hallituksen voida edellyttää erityisesti arvioivan yleistä kurssikehitystä tai osakkeisiin yleisesti liittyviä riskejä. Osakkeenomistajien tulee päättää Ostotarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä itsenäisesti, ja osakkeenomistajien tulisi ottaa huomioon kaikki heidän käytettävissään olevat asiaankuuluvat tiedot, mukaan lukien Tarjousasiakirjan luonnoksessa ja tässä lausunnossa esitetyt tiedot, sekä muut osakkeen arvoon vaikuttavat seikat.

Kotipizza noudattaa julkisissa ostotarjouksissa noudatettavista menettelytavoista annettua arvopaperimarkkinalain 11 luvun 28 §:ssä tarkoitettua ostotarjouskoodia.

Kotipizzan taloudellisena neuvonantajana toimii Advium Corporate Finance Oy ja oikeudellisena neuvonantajana Avance Asianajotoimisto Oy.

29.11.2018

Kotipizza Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Kalle Ruuskanen, Hallituksen puheenjohtaja

Yhteydenotot: Timo Pirskanen, Talous- ja varatoimitusjohtaja, tel: +358 207 716 747
timo.pirskanen@kotipizzagroup.com

TIETOA KOTIPIZZASTA

Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju ja sitä hallinnoiva Kotipizza Oyj ovat osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, meksikolaistyyppistä Chalupa-ravintolaketjua hallinnoiva Chalupa Oy, Social Burgerjoint -ravintolaketjua hallinnoiva The Social Burger Joint Oy sekä kansainvälisille markkinoille suunnattu No Pizza -ravintolakonsepti, jonka ensimmäinen ravintola avattiin kesäkuussa 2018.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 84,1 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,4 miljoonaa euroa.

TÄRKEÄÄ TIETOA

TÄTÄ TIEDOTETTA EI SAA JULKAISTA TAI MUUTOIN LEVITTÄÄ, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN TAI MILLEKÄÄN SELLAISELLE ALUEELLE, JOLLA OSTOTARJOUS OLISI SOVELTUVAN LAIN VASTAINEN.

TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUSASIAKIRJA EIKÄ SELLAISENAAN MUODOSTA TARJOUSTA TAI KEHOTUSTA TEHDÄ MYYNTITARJOUSTA. ERITYISESTI TÄMÄ TIEDOTE EI OLE TARJOUS MYYDÄ TAI TARJOUSPYYNTÖ OSTAA MITÄÄN TÄSSÄ TIEDOTTEESSA KUVATTUJA ARVOPAPEREITA EIKÄ OSTOTARJOUKSEN LAAJENNUS KANADAAN, JAPANIIN, AUSTRALIAAN, ETELÄ-AFRIKKAAN TAI HONGKONGIIN. SIJOITTAJIEN TULEE HYVÄKSYÄ OSAKKEITA JA OPTIO-OIKEUKSIA KOSKEVA OSTOTARJOUS YKSINOMAAN TARJOUSASIAKIRJAAN SISÄLLYTETTYJEN TIETOJEN POHJALTA. TARJOUKSIA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEILLE, JOILLA TARJOAMINEN TAI TARJOUKSEEN OSALLISTUMINEN OLISI LAINVASTAISTA TAI MIKÄLI ALUEELLA VAADITAAN TARJOUSASIAKIRJAN JULKISTAMISTA TAI REKISTERÖINTEJÄ TAI TARJOUKSEN TEKEMISEEN KOHDISTUU MUITA VAATIMUKSIA SUOMESSA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIEN VAATIMUSTEN LISÄKSI.

OSTOTARJOUSTA EI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI ALUEELLE, MISSÄ SE ON LAINVASTAINEN, EIKÄ, KUN JULKAISTU, TARJOUSASIAKIRJAA JA SIIHEN LIITTYVIÄ HYVÄKSYMISLOMAKKEITA JAETA EIKÄ SAA JAKAA, LEVITTÄÄ EDELLEEN TAI VÄLITTÄÄ ALUEELLE TAI ALUEELTA, JOSSA SE ON LAINVASTAISTA. OSTOTARJOUSTA EI ERITYISESTI TEHDÄ SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, POSTIPALVELUJEN KAUTTA TAI MILLÄÄN MUULLA VÄLINEELLÄ (SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN, FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN SEKÄ INTERNETIN) TAI MINKÄÄN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA KANADASSA, JAPANISSA, AUSTRALIASSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI HONGKONGISSA. OSTOTARJOUSTA EI VOIDA HYVÄKSYÄ, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, MILLÄÄN SELLAISELLA TAVALLA TAI VÄLINEELLÄ EIKÄ KANADASTA, JAPANISTA, AUSTRALIASTA, ETELÄ-AFRIKASTA TAI HONGKONGISTA. MIKÄ TAHANSA OSTOTARJOUKSEN VÄITETTY HYVÄKSYNTÄ ON MITÄTÖN, JOS SE JOHTUU NÄIDEN RAJOITUSTEN SUORASTA TAI VÄLILLISESTÄ RIKKOMISESTA.

TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEEN LIITTYVIÄ ASIAKIRJOJA EI OLE TEHNYT TAI HYVÄKSYNYT AUKTORISOITU HENKILÖ YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL SERVICES AND MARKETS ACT) ("FSMA") ARTIKLAN 21 TARKOITTAMALLA TAVALLA. VASTAAVASTI TÄTÄ PÖRSSITIEDOTETTA TAI MUITA OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJA TAI MATERIAALEJA EI JAELLA, EIKÄ SAA VÄLITTÄÄ, YLEISÖLLE YHDISTYNEESSA KUNINGASKUNNASSA. TÄMÄN PÖRSSITIEDOTTEEN JA MUIDEN OSTOTARJOUKSEN ASIAKIRJOJEN TAI MATERIAALIEN JULKAISUA EI RAJOITA FSMA:N ARTIKLAN 21 MUKAISET RAHOITUSTARJOUSTEN RAJOITUKSET, KOSKA KYSEESSÄ ON YHTIÖN TEKEMÄ TAI YHTIÖN PUOLESTA TEHTY TIEDOTE, JOKA LIITTYY TRANSAKTIOON, JOLLA HANKITAAN YHTIÖN PÄIVITTÄISTEN ASIOIDEN KONTROLLI; TAI HANKITAAN 50 PROSENTTIA TAI ENEMMÄN ÄÄNIOIKEUDELLISISTA OSAKKEISTA YHTIÖSSÄ VUODEN 2000 RAHOITUSPALVELU- JA MARKKINALAIN (FINANCIAL PROMOTION ORDER) ARTIKLA 62:N MUKAISESTI.

Tietoja osakkeenomistajille Yhdysvalloissa

Yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille ilmoitetaan, että Kotipizzan osakkeet eivät ole listattuna Yhdysvaltain arvopaperipörssissä ja että Kotipizzaa eivät koske Yhdysvaltain vuoden 1934 arvopaperipörssilain (”Pörssilaki”) vaatimukset säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta, eikä se ole velvollinen toimittamaan, eikä toimita, mitään sen mukaisia raportteja Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomaiselle (U.S. Securities and Exchange Commission, ”SEC”). Ostotarjous tehdään Kotipizzan Yhdysvalloissa asuville osakkeenomistajille samoin ehdoin kuin kaikille muille Kotipizzan osakkeenomistajille, joille tarjous tehdään. Kaikki asiakirjat, mukaan lukien Tarjousasiakirja, annetaan yhdysvaltalaisille osakkeenomistajille tavalla, joka on verrattavissa menetelmään, jolla tällaiset asiakirjat toimitetaan Kotipizzan muille osakkeenomistajille.

Ostotarjous tehdään Yhdysvalloissa Pörssilain kohdan 14(e) ja Regulation 14E -säännöksen mukaisesti ”Tier II” -ostotarjouksena, ja muutoin Suomen lainsäädännön vaatimusten mukaisesti. Ostotarjoukseen sovelletaan näin ollen muun muassa tarjousaikataulua, selvitysmenettelyitä ja maksujen ajoitusta koskevia tiedonantovelvollisuus- ja muita menettelymääräyksiä, jotka eroavat Yhdysvaltain kansallisista ostotarjousmenettelyistä ja -laista.

Orkla ja sen lähipiiriyhtiöt tai välittäjät (toimiessaan Orklan tai sen lähipiiriyhtiöiden asiamiehinä) voivat ajoittain soveltuvien lakien tai määräysten sallimissa rajoissa, ja muutoin kuin Ostotarjouksen nojalla, suoraan tai välillisesti, ostaa tai järjestää ostavansa Kotipizzan osakkeita tai mitä tahansa arvopapereita, jotka ovat vaihdettavissa tai muunnettavissa tällaisiksi Kotipizzan osakkeiksi. Siinä laajuudessa kuin tieto ostoista tai järjestelyistä ostaa julkistetaan Suomessa, tieto julkistetaan lehdistötiedotteella tai muulla sellaisella tavalla, jolla tällaisen tiedon voidaan kohtuudella arvioida tavoittavan Kotipizzan osakkeenomistajat Yhdysvalloissa. Orklan taloudelliset neuvonantajat voivat lisäksi harjoittaa Kotipizzan arvopapereilla tavanomaista kaupankäyntiä, joka voi käsittää tällaisten arvopapereiden oston tai niiden ostamisen järjestämisen.

SEC tai mikään Yhdysvaltain osavaltion arvopaperikomitea ei ole hyväksynyt tai hylännyt Ostotarjousta eikä lausunut mitenkään Tarjousasiakirjan oikeellisuudesta tai täydellisyydestä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Liitteet

Attachments

kotipizza-group-oyj-hallituksen-lausunto-orkla-asan-tekemast.pdf
fairness-opinion-by-advium-corporate-finance-ltd.pdf