Close

Kotipizza Group Oyj: Kotipizza Groupin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

         Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 17.5.2018 klo 9.00 (EES)

Kotipizza Groupin varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

Kotipizza Group Oyj:n 16.5.2018 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,65 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 18.5.2018 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan perjantaina 25.5.2018.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internetsivuilla osoitteessa kotipizzagroup.com/sijoittajat viimeistään 29.5.2018.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2018 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2018 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Dan Castillo, Kim Hanslin, Virpi Holmqvist, Minna Nissinen, Petri Parvinen ja Kalle Ruuskanen. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin uudelleen Kalle Ruuskanen.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 4 300 euroa kuukaudessa (51 600 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 800 euroa kuukaudessa (33 600 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan 400 euroa kuukaudessa (4 800 euroa vuodessa).

Mahdolliset matkakulut korvataan Verohallinnon hyväksymien verovapaiden matkakulukorvauksia koskevien periaatteiden mukaisesti.

Tilintarkastajan palkkio ja valinta

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö BDO Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Omien osakkeiden hankkiminen
Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankinnasta seuraavin ehdoin:

 1. Osakkeita voidaan hankkia ja/tai ottaa pantiksi enintään 635 000 kappaletta.
   
 2. Osakkeet hankitaan hankintahetken markkinahintaan Nasdaq Helsinki Oy:n säännellyllä markkinalla järjestämässä kaupankäynnissä. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa.
   
 3. Osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa.
   
 4. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

Osakeannit sekä optio-oikeudet ja muut osakkeisiin oikeuttavat erityiset oikeudet

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään yhdessä tai useammassa erässä osakeanneista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisista seuraavasti:

 1. Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 635 000 kappaletta.
   
 2. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää kaikista osakeantien ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista, että omien osakkeiden luovuttamista.
   
 3. Osakeannit ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti), jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön kannustinjärjestelmien toteuttaminen.
   
 4. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
   
 5. Valtuutus kumoaa 17.5.2017 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.
   
 6. Valtuutus on voimassa 31.7.2019 saakka.

                  

Kotipizza Group Oyj
         Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

         Lisätietoja:
         Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
         +358 207 716 743

         Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
         +358 207 716 747

         Kuvat hallituksen puheenjohtajasta ja hallituksen jäsenistä:
         Sonja Paju, viestintäpäällikkö
         +358 40 758 2665

        

         Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2017 lopussa 266 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2017 oli 106,3 miljoonaa euroa. Kotipizza-ketju on osa Kotipizza Groupia, johon kuuluvat lisäksi hankinta- ja logistiikkayritys Helsinki Foodstock Oy, vuonna 2015 avattua meksikolaistyyppistä ravintolaketjua Chalupaa operoiva Chalupa Oy sekä marraskuussa 2017 ostettu The Social Burger Joint Oy, joka hallinnoi Social Burgerjoint -ravintolaketjua ja Social Food -ruokarekkaa.

Tilikaudella 2017 Helsinki Foodstockin liikevaihto oli 64,2 miljoonaa euroa ja Chalupa-ketjun ravintoloiden myynti 1,86 miljoonaa euroa. Kotipizza Group -konsernin liikevaihto samalla ajanjaksolla oli 79,9 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 8,52 miljoonaa euroa.

Kotipizza Group Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksetThis announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oyj via Globenewswire

Attachments

Kotipizza Group Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset