Close

Kotipizza Group Oyj: KOTIPIZZA GROUPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj
Pörssitiedote 18.5.2017, klo 09.00 (EEST)

KOTIPIZZA GROUPIN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN PÄÄTÖKSET

Kotipizza Group Oyj:n 17.5.2017 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti, että 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella ei jaeta osinkoa. Kokous päätti myös, että sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta jaetaan 0,50 euroa osakkeelta. Varat maksetaan osakkeenomistajalle, joka on varojenjaon täsmäytyspäivänä perjantaina 19.5.2017 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Varojenjako maksetaan tiistaina 30.5.2017.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on luettavissa yhtiön internet-sivuilla osoitteessa kotipizzagroup.com/fi/sijoittajat viimeistään 30.5.2017.

Tilinpäätös

Yhtiökokous vahvisti 31.1.2017 päättyneen tilikauden tilinpäätöksen.

Vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden 31.1.2017 päättyneeltä tilikaudelta.

Hallituksen kokoonpano

Hallituksen jäsenmääräksi vahvistettiin kuusi. Hallituksen jäseniksi seuraavalle toimikaudelle, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä, valittiin uudelleen Minna Nissinen, Petri Parvinen, Kim Hanslin ja Kalle Ruuskanen. Hallitukseen valittiin uusina jäseninä Virpi Holmqvist ja Dan Castillo. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Kalle Ruuskanen.

Hallituksen palkkiot

Hallituksen jäsenten palkkioista päätettiin seuraavasti: Puheenjohtajalle maksetaan 3 500 euroa kuukaudessa (42 000 euroa vuodessa) ja jäsenille 2 000 euroa kuukaudessa (24 000 euroa vuodessa). Erillisiä kokouspalkkioita ei makseta hallituksen kokouksista, mutta hallituksen valiokuntien puheenjohtajille maksetaan kokouspalkkiona 400 euroa valiokunnan kokoukselta ja jäsenille kokouspalkkiona 200 euroa valiokunnan kokoukselta.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajan palkkiot maksetaan yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajaksi valittiin uudelleen yhtiön nykyinen tilintarkastaja, tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Osakeannit

Yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään osakeanneista seuraavin ehdoin:

1. Valtuutus voidaan käyttää kokonaan tai osittain antamalla Kotipizza Group Oyj:n osakkeita yhdessä tai useammassa osakeannissa siten, että osakeanneissa annettavien osakkeiden enimmäismäärä on 635 000 osaketta.

2. Hallitus voi myös päättää osakeanneissa annettavien osakkeiden luovuttamisesta osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten esimerkiksi yrityskauppojen tai -järjestelyiden rahoittaminen tai toteuttaminen, yhtiön oman pääoman rakenteen kehittäminen tai yhtiön osakepalkkiojärjestelmien toteuttaminen. Hallitus valtuutetaan päättämään siitä, kenelle ja missä järjestyksessä osakkeita annetaan. Osakeanneissa osakkeita voidaan antaa merkittäviksi maksua vastaan tai maksutta.

3. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää myös maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen siten, että yhtiön hallussa olevien osakkeiden lukumäärä annin jälkeen on enintään 10 % yhtiön kaikista osakkeista. Tähän määrään lasketaan yhtiöllä itsellään ja sen tytäryhteisöllä mahdollisesti olevat omat osakkeet osakeyhtiölain 15 luvun 11 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

4. Valtuutus sisältää hallitukselle oikeuden määrätä osakeantien ehdoista ja toimenpiteisiin liittyvistä seikoista osakeyhtiölain mukaisesti, mukaan lukien oikeuden päättää, kirjataanko mahdollinen merkintähinta kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon vai osakepääoman korotukseksi.

5. Valtuutus on voimassa 31.7.2018 saakka.

6. Valtuutus kumoaa 11.5.2016 hallitukselle annetun osakeantivaltuutuksen.

Kotipizza Group Oyj
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja

Lisätiedot:
Tommi Tervanen, toimitusjohtaja
puh. +358 207 716 743

Timo Pirskanen, talous- ja varatoimitusjohtaja
puh. +358 207 716 747

Kuvat uudesta hallituksen puheenjohtajasta ja uusista hallituksen jäsenistä:
Anna Rahikainen, viestintäpäällikkö
Puh. +358 50 3828 785

Kotipizza Group lyhyesti
Kotipizza on suomalainen, vuonna 1987 perustettu pizzaketju, jolla oli tilikauden 2016 lopussa 257 ravintolaa. Kotipizza-ketjun ravintoloiden myynti tilikaudella 2016 oli 89,9 miljoonaa euroa. Kotipizza Groupin liikevaihto tilikaudella 2016 oli 66,6 miljoonaa euroa ja vertailukelpoinen EBITDA 6,73 miljoonaa euroa.

Kotipizza Group Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.5.2017This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Kotipizza Group Oyj via Globenewswire

Attachments

Kotipizza Group Varsinaisen yhtiökokouksen päätökset 18.5.2017